Bydd y cwrs gradd Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyfuno'ch awch am ddysgu am y gorffennol gyda sgiliau a fydd yn eich paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Ydych chi eisiau darganfod beth oedd ymateb y werin bobl i'r Pla Du yng nghyfnod y canol oesoedd, rôl y Tuduriaid yn llinach Ewropeaidd, neu sut y crewyd dinistr enfawr gan ddau ryfel mawr yr ugeinfed ganrif? Os ydych, dyma'r cwrs i chi.

Bydd y cwrs gradd hwn a gynigir gan ein hadran Hanes a Hanes Cymru yn rhoi hyblygrwydd ichi i astudio'r cyfnod canoloesol hyd at y cyfnod cyfoes ynghyd ag ystod eang o themâu megis pŵer, trais, mudo, rhywedd a syniadau, ymhlith eraill. Dewch i ymuno â ni ar daith drwy hanes.

Trosolwg o'r Cwrs

Ochr yn ochr â chaffael gwybodaeth newydd a chyffrous am y gorffennol, bydd ein graddau Hanes yn rhoi'r cylle ichi ddatblygu ystod o sgiliau hefyd - o ddadansoddi, gwirio ffeithiau a chyfathrebu, i ddadleuon a meddwl yn feirniadol. Mewn byd lle mae'r gallu i werthuso a dadansoddi gwybodaeth yn gyflym yn hollbwysig, bydd gradd mewn Hanes yn rhoi ichi'r hyn y bydd ei angen arnoch i fod yn llwyddiannus, pa bynnag yrfa y byddwch yn ei dewis.

Pam astudio Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai mwyaf sefydledig yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae ein haddysgu yn arloesol, wedi'i seilio ar ymchwil, ac wedi'i gynllunio i'ch hyfforddi chi â sgiliau dehongli, dadansoddi a chyfathrebu - sgiliau sy'n sy'n cael eu gwerthfawrogi yn y gweithle. 
 • Mae ein harbenigeddau pwnc yn eich galluogi i ddilyn eich diddordebau hanesyddol, o'r cyfnod canoloesol hyd heddiw, gan amrywio ar draws pedwar cyfandir, ac ymdrin â hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
 • Drwy ddewis Aberystwyth, byddwch yn dod yn rhan o gymuned agos a chefnogol o fyfyrwyr a staff, ac fe gewch fynediad i gyfleusterau ymchwil ac addysgu rhagorol.
 • Rydym wedi ymrwymo i ddod i nabod ein myfyrwyr ac mae hyn yn rhan annatod o'n cynlluniau gradd. Byddwn yn eich dysgu mewn grwpiau bach, gan gynnwys tiwtorialau un wrth un a chyrsiau seminar yn unig, er enghraifft ein modiwlau sgiliau a phynciau arbennig.
 • Yn ogystal â dysgu am y gorffennol, byddwch yn ymroi'n frwd i'r broses o adeiladu dealltwriaeth newydd o hanes. Wrth astudio prif ffynonellau a gweithio'n agos gyda'n datlithwyr, byddwch yn gwneud cyfraniad i'n cymdeithas ymchwil.
 • Yn fyfyriwr Hanes yn Aberystwyth, cewch ddigon o gyfleoedd i gael profiad ymarerol ac uniongyrchol ac i ddefnyddio'r adnoddau o safon ryngwladol sydd ar gael yn Aberystwyth. Mae'r rhain yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bum Llyfrgell Hawlfraint y Deyrnas Unedig ac ystorfa archifau fwyaf blaenllaw Cymru. 
 • Fel rhan o'ch cwrs gradd, fe gewch y cyfle i astudio dramor mewn prifysgol bartner, i gyflawni lleoliadau gwaith yn y sector Treftadaeth, ac i gynllunio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.
Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation HY30340 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1842-1914 (Rhan 1) HP37420 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1914-1948 (Rhan 2) HP37520 20
From Burma to Myanmar (Part I): colonial Burma under British rule (1824-1941) HQ39220 20
From Burma to Myanmar (Part II): Challenges for a young nation state since 1942 HQ39320 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict HQ35620 20
The Reign of Edward II, 1307-27 (Part 2): Sources HQ34620 20
The Third Reich (Part 1): The Holocaust, the Eastern Front and the Nazi Occupation of Eastern Europe HQ38320 20
The Third Reich (Part 2): The German Home Front, 1939-1945 HQ38420 20
The reign of Edward II, 1307-27 (Part 1) HQ34520 20
African-American History, 1808 to the Present HY38820 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH33420 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC34420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC30120 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY37520 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY39820 20
Science, Religion and Magic HY38620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA38120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ25220 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY35720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY37320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC32320 20

Gyrfaoedd

Pa ragolygon gyrfa a ddaw gyda gradd Hanes?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau swyddi mewn llawer o wahanol feysydd, gan gynnwys:

 • addysg
 • ymchwil ac ysgolheictod academaidd
 • curadu a rheoli archifau
 • y gyfraith
 • cyhoeddi
 • gwleidyddiaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol
 • y Gwasanaeth Sifil
 • yr Heddlu
 • y lluoedd arfog
 • y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol
 • busnes ac entrepreneuriaeth.

Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae:

 • Glanmor Williams, Hanesydd
 • Alun Lewis, un o feirdd yr Ail Ryfel Byd
 • Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Joanne Cayford, y BBC
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon i S4C.

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gyn-fyfyrwyr

Mae’r cynllun e-Fentora yn gyfle i chi gysylltu â chyn-fyfyrwyr o amrywiaeth o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ganfod beth oedd eu llwybr nhw i’w swyddi presennol a pha wybodaeth y gallant ei rhannu wrth i chi feddwl am eich camau nesaf. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru’n cydweithio â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda’r bwriad o drefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol adegau yn eu gyrfaoedd, megis y sgwrs lwyddiannus: ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’, a gyflwynwyd gan un o’n graddedigion diweddar a lwyddodd i gael

lle ar raglen uchel ei bri i hyfforddai yn Oriel y Tate.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Canfod mwy am y gwahanol gyfleoedd y mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yn eu darparu, gan gynnwys GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan y gwasanaeth ac sy'n cynnig cyfleoedd ichi wella eich rhagolygon gyrfa. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cwrs gradd tair blynedd.

Yn ystod eich tair blynedd yn astudio, byddwch yn datblygu eich diddordebau hanesyddol drwy ddewis modiwlau dewisol o blith yr ystod lawn o feysydd pwnc a addysgir gan ein hadran a'ch sefydliad dramor. Byddwch hefyd yn dysgu ac yn cymhwyso ymagweddau a dulliau ymchwil a fydd yn eich paratoi ar gyfer eich traethawd hir yn y flwyddyn olaf.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol: 

 • cysyniadau a sgiliau hanesyddol newydd, a chyflwyniad cynhwysfawr i sgiliau astudio lefel prifysgol, drwy'r modiwl Cyflwyno Hanes yn y flwyddyn gyntaf
 • cyfnodau hanesyddol, themâu a meysydd pwnc newydd, drwy'r ystod eang o fodiwlau dewisol yn y flwyddyn gyntaf.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • y ffyrdd y mae ystyr hanes a dulliau o ysgrifennu hanes wedi newid dros amser, drwy ein modiwl craidd ail flwyddyn Making History
 • cipolwg ar grefft yr hanesydd, drwy ddosbarthiadau seminar yn seiliedig ar ymarfer
 • pynciau a chyfnodau gwahanol o'n rhestr gynhwysfawr o fodiwlau dewisol Blwyddyn 2.

Gallech hefyd dreulio semester neu ddau yn astudio dramor mewn prifysgol bartner o'ch dewis.

Yn ystod eich blwyddyn olaf yn Aberystwyth, byddwch yn astudio:

 • dau fodiwl dewisol o'ch dewis
 • Pwnc Arbennig, lle byddwch yn cyflawni ymchwil drylwyr gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol ac yn ymwneud ag ysgolheictod o'r radd flaenaf
 • eich Traethawd Hir Hanes, yn seiliedig ar ymchwil annibynnol gennych chi ar bwnc o'ch dewis, dan oruchwyliaeth hanesydd arbenigol yn yr adran.

Sut bydda i'n cael fy addysgu a fy asesu?

Bydd ein hamrywiaeth eang o ddulliau dysgu, addysgu ac asesu yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau ym maes ysgrifennu ffurfiol, cyflwyno mewn grwpiau bach, ffurfio dadleuon gwybodus o dan bwysau amser, cynnal ymchwil annibynnol, a gweithio fel rhan o dîm, gan ddefnyddio adnoddau a llwyfannau digidol cyfoes. Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn cynnal tiwtorialau traethodau unigol ar gyfer yr holl fyfyrwyr – sy'n brin y tu allan i Rydychen a Chaergrawnt – ac mae ganddi system gefnogol o diwtoriaid personol, sy'n darparu cyswllt un i un heb ei ail drwy gydol eich gradd.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd gyda Hanes (V100), gan fod y cwrs yn berffaith i bobl sy'n mwynhau hanes, ond sy'n ansicr pa faes o Hanes sydd orau ganddyn nhw. Des i i'r brifysgol yn y sefyllfa yma, ond mae'r cwrs yma'n rhoi cyfle i chi astudio llawer o wahanol gyfnodau. Yn ystod fy amser ar V100, rydw i wedi astudio llawer o wahanol gyfnodau a digwyddiadau, o'r Pla Du i Gymru Ganoloesol, i Wleidyddiaeth Prydain yn yr ugeinfed ganrif. Rydw i'n hoffi V100 gan nad yw e'n eich cyfyngu chi fel cyrsiau eraill, ac mae'n caniatáu i chi ddarganfod eich Hanesydd mewnol go iawn.

Christopher Pines

Mae astudio Hanes yn Aberystwyth wedi bod yn wych. Mae'r gallu i ddewis modiwlau i weddu i'ch diddordebau wedi fy ngalluogi i ddilyn yr hyn dw i eisiau. Os ydw i'n dymuno astudio Rwsia, galla i wneud hynny. Hefyd, mae gan y staff addysgu gwych gyfoeth o brofiad a dealltwriaeth, ac maen nhw'n darparu addysg ardderchog. Mae'n hawdd iawn mynd atyn nhw, ac maen nhw'n barod i roi'r amser a'r gefnogaeth sydd eu hangen arna i. Galla i ofyn iddyn nhw am gymorth gyda thraethodau a chyngor ar beth i'w ddarllen ac ymchwilio iddo. Mae darllen yn allweddol fel hanesydd, ac mae'r Llyfrgell yn adnodd gwych i gael llyfrau. Mae ganddi bron unrhyw lyfr y byddai ei angen arnoch chi, ac os yw'r llyfr wedi'i dynnu o'r llyfrgell ar y pryd, gallwch fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol. Yn ystod fy nwy flynedd yn astudio hanes, dw i heb ddifaru fy newis unwaith, ac alla i ddim aros i ddechrau fy nhrydedd flwyddyn.

Connor Lambert

Beth dw i'n ei garu am astudio Hanes yn Aberystwyth? Popeth! Mae'n gynllun gradd mor dda, gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonyn nhw ym mhob blwyddyn astudio. Mae'r tiwtoriaid yn ffantastig, ac maen nhw bob amser yn barod i helpu ac yn wybodus. Mae pawb yn yr adran yn gyfeillgar – y staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd – sy'n creu amgylchedd gweithio hyfryd. Mae ganddon ni adnodd anhygoel wrth law, sef y Llyfrgell Genedlaethol, sydd nid yn unig yn cynnwys pob llyfr a gyhoeddwyd yng ngwledydd Prydain ers 1911, ond sydd hefyd yn adeilad hardd i astudio ynddo, ac mae ganddo'r olygfa orau un dros holl dre Aberystwyth. Astudio Hanes yn Aberystwyth oedd y penderfyniad gorau wnes i erioed!

Rachel Twomey

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|