BA

Gwleidyddiaeth Ryngwladol / Sbaeneg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod LRF4 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

LRF4
 • Tariff UCAS

  104 - 128

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  49%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn rhan o gymuned fywiog ac egnïol yn un o'r adrannau gorau o'i bath yng ngwledydd Prydain, a farnwyd yn "ardderchog" am ansawdd ei haddysgu. Yn syml, mae'r radd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Sbaeneg (LRF4) yn archwilio pwy sy'n cael beth ar raddfa fyd-eang, sut maen nhw'n ei gael, a pham. Byddwch yn trafod grym a chyfiawnder, yn ogystal â gwrthdaro a chydweithrediad. Yn ei hanfod, mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn bwnc rhyngddisgyblaethol sy'n tynnu ar sawl pwnc, gan gynnwys Ieithoedd Ewropeaidd, Sbaeneg, Gwleidyddiaeth, Hanes, Athroniaeth, y Gyfraith, Daearyddiaeth a Chymdeithaseg, sy'n golygu bod ein graddedigion yn gyflogadwy iawn.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2il yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Mae ystod eang o arbenigedd ar gael yn ein Hadran Ieithoedd Modern, ac mae hyn i'w weld yn y dewis o fodiwlau rydym yn eu cynnig. Gallai myfyrwyr ddewis modiwlau ar ieithyddiaeth (modern a hanesyddol); Diwylliant, Ffilm a Llenyddiaeth Ewropeaidd; Ieithyddiaeth Ewropeaidd; Iaith Busnes a Materion Cyfoes. 
 • Bydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn treulio eu trydedd flwyddyn yn byw'n annibynnol mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Gallech ddewis astudio yn y Brifysgol, gweithio fel cynorthwyydd iaith, neu ffurfiau eraill ar leoliadau gwaith. 
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig cyfle i chi archwilio modiwlau sy'n cynnwys Heriau Byd-eang, Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain, Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth, Cyfalafiaeth, Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol i enwi dim ond rhai. 
 • Fel myfyriwr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, byddwch yn astudio yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf y byd, a sefydlwyd ar ôl y Rhyfel Mawr i helpu'r byd i ddeall y byd. 
 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyflwyniad cynhwysfawr i astudiaethau Sbaeneg a sgiliau ymchwil perthnasol ar ffurf tiwtorialau. 
 • Byddwch yn dod yn fyfyriwr mewn adran a sgoriodd 93% ar gyfer boddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF, 2017), sy'n dangos ein hymrwymiad i roi profiad cofiadwy a gwerthfawr i chi. Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol hefyd wedi sgorio 95% ar gyfer boddhad cyffredinol (ACF 2018) ac ymhlith y 10 adran uchaf ym Mhrydain ar gyfer ansawdd yr addysgu a phrofiad myfyrwyr ym maes gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times). 
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig llawer o gyfleoedd i wneud gweithgareddau allgyrsiol yn ystod cyfnod y cwrs. Uchafbwynt y cwrs i lawer o fyfyrwyr yw'r 'Gemau Argyfwng' enwog, sef tridiau o ymarferiad chwarae rôl lle mae gofyn cynnal trafodaethau gwleidyddol, economaidd a diplomyddol sy'n datblygu sgiliau trafod a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, a datrys problemau. 
 • Yn ystadegol, mae graddedigion Ieithoedd Modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Yn adroddiad Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017 a gyhoeddwyd yn 2018, nodwyd bod gradd mewn Ieithoedd Modern yn cynnig llwybr clir tuag at swydd neu astudiaeth bellach. Ar gyfer ein hadran ni, roedd 95% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018). Yn ogystal, bu i'r Canllaw Prifysgolion Da a gyhoeddir gan y Times a'r Sunday Times ein gosod ymhlith y deg adran orau ym Mhrydain ar gyfer astudiaethau Iberaidd. Mae ein dull pwrpasol o addysgu yn sicrhau y bydd eich cyfnod pontio o'r brifysgol i'r byd gwaith yn un llyfn. 
 • Mae'r radd hon ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr lefel uwch. Bydd dechreuwyr yn cyflawni cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer * GQ23720 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol * GQ20920 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language SP20130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century * IP28320 20
America At War: A Military History Of The United States * IP26920 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War * IQ24020 20
Cuban Cinema Of The Revolution: Crisis, National Identity And The Critique Of Contemporary Society SP27020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Global Economic Governance * IQ20820 20
International Politics And Global Development * IP29220 20
Justice, Order, Human Rights * IQ21720 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics * IQ24420 20
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
People And Power: Understanding Comparative Politics Today * IQ23920 20
Questions Of International Politics And Global Development * IP26820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin * IQ24920 20
Seeing Spain Through Cinema SP25020 20
Spanish American Cinema SP26120 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics * IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War * IP24520 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies * IQ22420 20
The Eu: Politics, Policies, Problems * IP23820 20
The Long Shadow Of The Second World War * IP22720 20
The Making Of National Security Policy * IP23720 20
The Middle East In The 20th Century * IP24920 20
The Past And Present Us Intelligence * IP26020 20
The Second World War In Europe * IP26420 20
The Spanish Avant-garde SP20010 10
Trade Wars And The Liberal Order * IQ21620 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 * IP25320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits IPS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment SPS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer * GQ33720 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol * GQ30920 20
America Ladin Heddiw * GW38720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language SP30130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century * IP38320 20
Actualidades SP31410 10
America At War: A Military History Of The United States * IP36920 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War * IQ34020 20
Cuban Cinema Of The Revolution: Crisis, National Identity And The Critique Of Contemporary Society SP37020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Global Economic Governance * IQ30820 20
Justice, Order, Human Rights * IQ31720 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics * IQ34420 20
Questions Of International Politics And Global Development * IP36820 20
Reading Late 19th Century Literature SP35120 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin * IQ34920 20
Seeing Spain Through Cinema SP35020 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War * IP34520 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies * IQ32420 20
The European Union: Politics, Policies, Problems * IP33820 20
The Long Shadow Of The Second World War * IP32720 20
The Making Of National Security Policy * IP33720 20
The Middle East In The Twentieth Century * IP34920 20
The Past And Present Of Us Intelligence * IP36020 20
The Second World War In Europe * IP36420 20
Trade Wars And The Liberal Order * IQ31620 20

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Sbaeneg yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol? 

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

Llafar

Ysgrifenedig

Clywedol

Cyfieithu

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyfle i archwilio: 

 • ystod o safbwyntiau ac ymagweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth ryngwladol
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • methodolegau amrywiol ar gyfer dadansoddi materion amserol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol a domestig
 • damcaniaeth wleidyddol a materion gwleidyddol allweddol
 • yr ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau Sbaeneg, a chyflwyno eich ymchwil annibynnol cyntaf
 • gwareiddiad Sbaenaidd
 • darganfod yr iaith drwy ffilm, iaith a hunaniaeth
 • problemau gwleidyddol cyfoes a sut y cânt eu portreadu
 • materion allweddol ym meysydd Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch Blwyddyn Dramor o astudio neu leoliadau gwaith drwy raglen Erasmus+.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cewch gyfle i archwilio:

 • damcaniaethau, ymagweddau a safbwyntiau ym maes cysylltiadau rhyngwladol
 • ystod o heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol, fel globaleiddio, diogelwch rhyngwladol, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, iechyd y byd, gwrthdaro ac amgylcheddau ar ôl gwrthdaro
 • a datblygu eich cymwyseddau iaith ymhellach ar ôl i chi dreulio blwyddyn yn Sbaen
 • ystod o fodiwlau amrywiol ar Lenyddiaeth, Ffilm, Diwylliant, Busnes
 • Ieithyddiaeth Romáwns
 • Sinema Sbaenaidd Americanaidd
 • Sinema Sbaenaidd ii: Tueddiadau Newydd
 • amrywiaeth o wleidyddiaeth ranbarthol a gwladol, gan gynnwys America Ladin, Rwsia, Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd, gwledydd BRIC, y Dwyrain Canol, a'r Deyrnas Unedig
 • Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL)
 • a chynnal eich ymchwil annibynnol, gyda goruchwyliaeth tiwtorial
 • hanes rhyngwladol yr ugeinfed ganrif a'r Rhyfel Oer
 • ac ysgrifennu traethawd hir gorfodol i ddangos eich dealltwriaeth sylweddol yn eich dewis faes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon ar ffurf darlithoedd a seminarau.

Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi a fydd gyda chi drwy gydol eich gradd. Bydd yn eich helpu gydag unrhyw broblemau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef digwyddiad preswyl blynyddol i ffwrdd o Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi bod yn seiliedig ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau, trychineb amgylcheddol yn yr Arctig, a rhyfel rhwng Rwsia a Georgia. Bydd y Gemau Argyfwng yn caniatáu i chi ddysgu am agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu haddysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig y cyfyngiadau mae arweinwyr gwleidyddol yn eu hwynebu wrth ymateb i argyfyngau amrywiol. Yn ddi-os, dyma uchafbwynt y flwyddyn. 

Barn ein Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd â'r cwrs Gwleidyddiaeth Ryngwladol gan ei fod yn bwnc sy'n denu ystod eang o bobl o bob rhan o wledydd Prydain ac yn rhyngwladol, sy'n golygu eich bod yn cwrdd ag ystod eang o bobl a safbwyntiau. Mae'r seminarau'n caniatáu ar gyfer trafodaeth a dysgu gwych, ac mae'r darlithoedd eu hunain yn ddiddorol, gyda darlithwyr sydd bron yr un mor ddiddorol! Roxy Taylor

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi rhoi dealltwriaeth newydd i fi o'r byd o fodiwlau ar faterion yn ymwneud â chysyniadau globaleiddio i fywydau menywod yn y Trydydd Byd. Gydag arbenigwyr mewn cymaint o feysydd, mae'n wych cael criw o diwtoriaid sydd mor gyfeillgar. Mae fy nhair blynedd yma yn Aberystwyth wedi bod yn addysgiadol ac yn bleserus, bydden i'n argymell astudio yma i unrhyw un. Hannah Mitchell

Darlithwyr gwych, adeilad gwych, a phobl wych ar y cwrs! Matthew David Bold

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 128

Lefel A ABB-BCC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|