BA

Gwyddeleg: Iaith a Llen/Addysg

BA Gwyddeleg: Iaith a Llen/Addysg Cod QX5H

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

QX5H
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  95%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio'r radd hon mewn Gwyddeleg: Iaith a Llên/Addysg, byddwch yn datblygu, nid yn unig, eich cymhwysedd ieithyddol mewn Gwyddeleg fodern, byddwch yn ymgolli mewn amrywiaeth eang o destunau Gaeleg o'r oesoedd canol i'r cyfnod modern, ac yn eu gwerthuso mewn ffyrdd amrywiol o'r dull ieithyddol/arddulliadol i bwyslais gwleidyddol neu gymdeithasol. Byddwch hefyd yn treulio 50% o'ch amser yn dysgu am hanfodion addysg. Mae'r radd Gwyddeleg: Iaith a Llên/Addysg hon, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, sy'n cynnwys sgiliau iaith, cyfieithu, gweithio mewn tîm, cyfathrebu, rheoli'ch hun a rheoli amser, yn cael ei haddysgu gan arbenigwyr ymroddedig a brwdfrydig, yn aml mewn dosbarthiadau a thiwtorialau bach iawn o ran maint, gan roi'r profiad gorau i chi. Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, gallwn roi sicrwydd y cewch gyfweliad ar gyfer astudio TAR Cynradd yn Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol â’r Adnoddau Addysgu ym maes Addysg; 85% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Gwyddeleg: Iaith a Llên/Addysg? 

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o'r amgylcheddau academaidd a deallusol mwyaf bywiog yn y byd ar gyfer astudiaethau Celtaidd. 
 • Mae'r Ysgol Addysg wedi bod yn darparu cyrsiau gradd arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth ers canrif a mwy. 
 • Mae'r adran yn gartref i dîm ysbrydoledig o arbenigwyr sy'n arwain y byd ym maes iaith a llenyddiaeth Gymraeg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban. 
 • Bydd cyfle i fyfyrwyr ddysgu Gaeleg yr Alban, Llydaweg a Manaweg yn ogystal â'u llenyddiaeth. 
 • Bydd gradd mewn Astudiaethau Celtaidd yn cynnig ystod o gyfleoedd cyffrous i chi. 
 • Gallwch ffynnu yn ein cymuned Gymraeg fywiog a chyffrous yma yn Aberystwyth. Nid yn unig mae ganddon ni Undeb Myfyrwyr cyffredinol, ond mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chymdeithasau ar gyfer pobl sydd am fod yn rhan o'r gymuned Gymraeg. 
 • Mae'r Llyfrgell Genedlaethol dafliad carreg o Gampws Penglais. Mae'n unigryw yng Nghymru, ac yn caniatáu mynediad diderfyn i fyfyrwyr i'w chasgliad prin o lenyddiaeth. 
 • O fewn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, bydd gennych opsiynau eang o fodiwlau difyr i ddewis o'u plith, fel ysgrifennu creadigol, Cymraeg proffesiynol, cyfieithu, y Gymraeg a'r cyfryngau, Llenyddiaeth Gymraeg, Llên Gwerin a llawer mwy. 
 • Gall myfyrwyr gael cyfle i astudio mewn gwlad arall o dan raglen Erasmus+ neu'r Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol. 
 • Mae'r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd wedi'i lleoli yn Aberystwyth hefyd.
 • Bydd astudio yma yn rhoi cyfle i chi fynychu llu o ddarlithoedd cyhoeddus, lansiadau llyfrau, perfformiadau a sgyrsiau yn yr Adran ei hun a'r tu hwnt.
 • Gall myfyrwyr archwilio ein cyfleoedd partneriaeth cyffrous i astudio mewn Prifysgolion yn Norwy, yr Iseldiroedd, yr Almaen, a Ffrainc.
Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Seicoleg Dysgu a Meddwl * AD20120 20
Middle Irish Texts in Context IR22520 20
Modern Irish (Langauge and Literature) IR23120 20
Old Irish (Language + Literature) 1+2 IR21920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Discourses Language and Education ED22420 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc * AD20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion ED24520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits EDS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol * AD30120 20
Early Irish Saga Literature IR32320 20
Modern Irish (Language and Literature) 3+4 IR32520 20
Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose IR32220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication ED34720 20
Cyfathrebu AD34720 20
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Hawliau Plant * AD30620 20
Special Educational Needs ED30420 20
Traethawd Hir * AD33640 40

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa fydd ar gael i fi?

Mae ein rhaglenni gradd yn cynnig cyfleoedd gwaith addawol. Mae ein graddedigion wedi dilyn llwybrau yn y meysydd canlynol:

 • sefydliadau dyngarol
 • addysgu ac addysg (gan gynnwys anghenion addysgol arbennig)
 • gofal cymdeithasol
 • nyrsio
 • therapi lleferydd
 • gwaith cymdeithasol
 • lles plant
 • therapi chwarae
 • y diwydiant hamdden
 • cyfraith plant
 • ymchwil plentyndod.

Sut galla i wella fy nghyfleoedd gyrfaol?

Mae'r Brifysgol yn cynnig cyfle i bob myfyriwr gymryd rhan yn ein cynllun BMG (Blwyddyn mewn Gwaith) neu leoliadau cyfnod penodol drwy GO Wales.

Rydym yn annog ein myfyrwyr i ymgymryd â gweithgarwch interniaeth ehangach dros gyfnod yr haf. Bydd ein tîm gyrfaoedd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch lleoliad.

Sut bydd y radd hon o fudd i fi yn y dyfodol?

Bydd ein gradd mewn Addysg a Datblygiad Rhyngwladol yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr.

Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Cydlynydd Cyflogadwyedd Academaidd 

O'r flwyddyn gyntaf, eich cyflogadwyedd yw ein blaenoriaeth, ac er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau cywir mae gennym gydlynydd cyflogadwyedd academaidd pwrpasol, sy'n cydweithio gyda'n hymgynghorydd gyrfaoedd cyswllt er mwyn teilwra pecyn o addysg gyrfaoedd, cysylltiad â chyflogwyr a chefnogaeth adrannol unigol. Bydd yr unigolyn hwn yn cydweithio â'r gwasanaeth gyrfaoedd a sefydliadau allanol i greu cysylltiadau, sy'n cael eu bwydo i fyfyrwyr yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd am waith gwirfoddol a gwaith cyflogedig yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl hynny. O fewn yr adran, cewch gyfle i gymryd rhan yn ein cynhadledd cyflogadwyedd myfyrwyr flynyddol.

Cynllun mentora myfyrwyr

Mae ein cynllun mentora myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd i gael cefnogaeth gan gyfoedion, ond hefyd i ddatblygu sgiliau mentora a hyfforddi wrth gefnogi cyd-fyfyrwyr. Mae'r cynllun yn cael ei gydnabod gan y Brifysgol am werth y sgiliau, ac mae'r rhai sy'n dod yn fentoriaid yn cael cydnabyddiaeth o hynny ar eu hadysgrif gradd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu? 

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • modiwlau craidd sydd wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi ym maes Addysg a Datblygiad Rhyngwladol, a fydd yn eich cyflwyno i ddatblygiad unigol a chymunedol, datblygiad rhyngwladol ac addysg fyd-eang
 • Gwyddeleg
 • barddoniaeth merched yn Iwerddon
 • llenyddiaeth Saga Wyddeleg Gynnar
 • barddoniaeth beirdd Gaeleg
 • hen Wyddeleg a Chymraeg Canol.

Gallai modiwlau opsiynol yn ystod y flwyddyn gyntaf gynnwys gweithio gydag eraill, rhywedd, datblygiad, addysg a phlentyndod mewn cymdeithas.

Yn yr ail flwyddyn, gall y modiwlau craidd ac opsiynol gynnwys:

 • tirwedd a llenyddiaeth Geltaidd
 • y Mabinogion
 • ieitheg Geltaidd gymharol
 • archwilio ac asesu'n feirniadol ddamcaniaethau cymuned ac addysg
 • dadansoddi effeithiau mudo a symudedd ar addysg
 • datblygiad llythrennedd

ac yn y flwyddyn olaf:

 • safbwyntiau byd-eang ar hawliau ac iechyd yn y byd datblygol
 • ffactorau sy'n effeithio ar addysg a datblygiad
 • materion cymunedol
 • y Brenin Arthur
 • barddoniaeth beirdd Gaeleg 
 • rôl unigolion a'r llywodraeth
 • cymhwyso hawliau a deddfwriaeth
 • effaith tlodi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol a gweithdai. Caiff yr holl ddarlithoedd eu recordio fel bod modd i chi wrando arnyn nhw gymaint o weithiau ag y dymunwch.

Caiff rhai modiwlau eu hasesu ar ffurf arholiadau a thraethodau, ond gellir hefyd ddefnyddio prosiectau, ymarferion llyfryddiaethol, dyddiaduron myfyriol, posteri a chyflwyniadau. Nid yw pwysoliad ein harholiadau yn fwy na 50% mewn unrhyw fodiwl. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|