LLB

Y Gyfraith a Ffrangeg

LLB Y Gyfraith a Ffrangeg Cod RM11 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae gwaith cyfreithiol yn digwydd ar lwyfan byd-eang yn gynyddol, ac mae galw mawr am arbenigwyr cyfreithiol amlieithog. Drwy ddewis astudio'r cwrs gradd LLB Cyfraith a Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn magu hyfedredd yn y gyfraith a hefyd yn dod yn rhugl iawn yn y Ffrangeg. 

Ceir ar y radd hon gyfuniad perffaith o ffurfioldeb a chreadigrwydd. Byddwch yn astudio hanfodion ymarfer cyfreithiol ynghyd â chyfraith yn ei chyd-destun ehangach, gan gynnwys ei pherthynas â chymdeithas. Byddwch hefyd yn astudio'r rheolau sydd yn sail i'r iaith Ffrangeg ac yn dod i ddeall agweddau diwylliannol a gwleidyddol ar fywyd a chymdeithas Ffrengig yr un pryd, gan ddysgu sut i ddefnyddio Ffrangeg mewn cyd-destun ffurfiol, cyfreithiol yn ogystal â mewn cyd-destun anffurfiol yn ystod y flwyddyn dramor yn eich trydedd flwyddyn - profiad sy'n sicr o fod ymysg anturiaethau mwyaf eich bywyd hyd yma. 

Os ydych yn edrych am gwrs a fydd yn eich herio ac yn eich ysgogi yr un pryd, nid oes angen chwilio ymhellach na'r radd LLB Cyfraith a Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r radd LLB Cyfraith a Ffrangeg hon yn radd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ac mae’n gyfuniad ardderchog a fydd yn agor drysau i bob math o gyfleoedd i chi yn y dyfodol. 

Ar elfennau Cyfraith y radd, byddwch yn astudio modiwlau ymarferol sydd wedi'u cynllunio i fodloni anghenion cyflogwyr, ac fe’i haddysgir gan academyddion a gweithwyr proffesiynol profiadol ym maes y gyfraith sy'n gweithio â sefydliadau mawr e.e. GRETA, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, a Swyddfa Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Mae ein modiwlau yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau cyfreithiol traddodiadol a chyfoes, a byddwch yn meithrin y sgiliau a'r cymwyseddau a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd mewn cyd-destun cyfreithiol. Byddwch yn gallu manteisio ar gyfleoedd proffesiynol a chymdeithasol ardderchog megis ymweld â Ffeiriau'r Gyfraith ac Ysbytai’r Brawdlys (Inns of Court) yn Llundain, a chewch gyfle i gyfoethogi’ch astudiaethau trwy gymryd rhan gyda'n Cymdeithas Ymryson Cyfreitha, sy'n cystadlu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, er mwyn datblygu'ch sgiliau cyfreitha ac eirioli allweddol. 

 Ochr yn ochr â'r Gyfraith, byddwch yn astudio iaith Ffrangeg i lefel uwch, ond hefyd yn meithrin gwybodaeth fanwl am lenyddiaeth, diwylliant ac ieithyddiaeth Ffrengig. Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rheini sydd wedi sefydlu diddordebau eang yn y byd Ffrangeg ei iaith. Mae ein modiwlau'n darparu cyfuniad delfrydol o hyfforddiant iaith dwys, a dewis o bynciau sy'n cwmpasu llenyddiaeth, diwylliant ac ieithyddiaeth. Byddwch yn ffynnu yn ein hamgylchedd amlieithog; canolfan gosmopolitan lle bydd digon o gyfle i chi ymarfer eich Ffrangeg. Caiff bron pob modiwl a dosbarth eu dysgu yn yr iaith darged, mae llawer o'r staff dysgu yn siaradwyr brodorol ac yn arbenigwyr yn ei priod ieithoedd. Bydd y flwyddyn dramor yn nhrydedd flwyddyn eich gradd yn golygu y byddwch yn cael eich trwytho yn niwylliant y Ffrangeg, a bydd hynny’n rhoi gwybodaeth werthfawr a hyder ichi. 

Bydd astudio Ffrangeg ochr yn ochr â'r Gyfraith yn rhoi hwb sylweddol i’ch sgiliau a'ch cyfleoedd gyrfaol. 

Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
French Language Advanced FR19930 30
Images of France: The French Family FR12910 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law * LC13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Tort * LC11120 20
Brazilian Portuguese (Basic) EL10720 20
Introduction to European Film EL10520 20
Introduction to French Studies FR11120 20
Language, Culture and Identity in Europe EL10410 10
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
"...ISMES" Cultural and Artistic Movements in 20th c. France FR29110 10
Brazilian / Portuguese Language II EL20720 20
Extended Essay Module EL20510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR21020 20
History, Film and Memory: Representing World Wars in French cinema FR27820 20
Humour and Literature FR26120 20
L'Art Du Récit (19e - 20e Siècles) FR23320 20
Language of Business 1 FR20310 10
Narrating and Visualising French Colonialism FR28020 20
Self-Writing, 18th-21st Centuries FR27020 20
Climate Change and Environmental Law LC27720 20
Commercial Law LC26220 20
Company Law LC27220 20
Contract Law LC23820 20
Criminal Law LC20520 20
Cyfraith Camwedd CT21120 20
Cyfraith Cytundebau CT23820 20
Cyfraith Ewrop CT20720 20
Cyfraith Gyhoeddus CT20620 20
Cyfraith Tir CT24820 20
Cyfraith Troseddol CT20520 20
Cyfraith a Pholisi Cymru CT20820 20
Drugs and Crime LC28220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT24920 20
Equity and Trusts LC24920 20
European Law * LC20720 20
Family and Child Law LC26420 20
Human Rights LC25220 20
Humanitarian Law LC27620 20
Intellectual Property Law LC28620 20
International Law LC26920 20
Labour Law LC26820 20
Land Law LC24820 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT20420 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Public Law * LC20620 20
Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch CT21920 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT20420 20
Sports Law and Society LC27920 20
Technology, Artificial Intelligence and the Law LC22420 20
Tort LC21120 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC29120 20
Trosedd yn y Gymru Gyfoes CT20220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Law and Practice and Solicitors Accounts LC31420 20
Climate Change and Environmental Law LC37720 20
Commercial Law LC36220 20
Company Law LC37220 20
Criminal Law LC30520 20
Criminal Law and Practice LC31620 20
Cybercrime and Cybersecurity LC31920 20
Cyfraith Ewrop CT30720 20
Cyfraith Gyhoeddus CT30620 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Cyfraith a Pholisi Cymru CT30820 20
Dispute Resolution in Contract and Tort LC31520 20
Drugs and Crime LC38220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Equity and Trusts LC34920 20
European Law LC30720 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Humanitarian Law LC37620 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Land Law LC34820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L LC31320 20
Property Law and Practice LC31820 20
Public Law LC30620 20
Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch CT31920 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Sports Law and Society LC37920 20
Technology, Artificial Intelligence and the Law LC32420 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Trosedd yn y Gymru Gyfoes CT30220 20
Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates LC31720 20
"...ISMES" Cultural and Artistic Movements in 20th c. France FR39110 10
Brazilian / Portuguese Language III EL30720 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR31020 20
History, Film and Memory: Representing World Wars in French cinema FR37820 20
Humour and Literature FR36120 20
L'Art Du Rêcit (19e - 20e Siècles) FR33320 20
Narrating and Visualising French Colonialism FR38020 20
Self-writing, 18th-21st Centuries FR37020 20
The Language of Business and Current Affairs FR30310 10

Gyrfaoedd

Bydd eich gradd LLB Cyfraith a Ffrangeg yn cynnig ichi amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous. Byddwch chi mewn sefyllfa dda i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr. Bydd maes pwnc y Gyfraith yn gyfle ichi fynd ymlaen i lwyddo mewn sawl maes gan gynnwys troseddeg, rheolaeth ariannol, busnes, adnoddau dynol, cysylltiadau rhyngwladol, newyddiaduraeth ac addysg. Bydd yr agwedd ieithyddol yn eich galluogi i weithio i gwmnïau amlwladol lle mae'r gallu i gyfathrebu mewn iaith arall yn fantais.

Mae'r Flwyddyn Dramor yn un o elfennau'r cwrs hwn, a bydd y profiad hwnnw yn sicrhau eich bod yn hawlio sylw ymhlith ymgeiswyr eraill tra'n ceisio am swyddi. Daw myfyrwyr adre ar ddiwedd y flwyddyn dramor gyda set o sgiliau ehangach, mwy o hyfedredd yn yr iaith, a'r gallu i addasu i unrhyw sefyllfa.

Mae eich dyfodol yn bwysig, a bydd ein graddau ni yn rhoi ichi'r sgiliau canlynol:

  • hyder wrth ddethol a defnyddio'r dulliau cyfreithiol mwyaf priodol
  • y gallu i werthuso a threfnu gwybodaeth, ac i gyfathrebu ag amrywiol gynulleidfaoedd
  • y gallu i gasglu, cymathu a dehongli cyfoeth o wybodaeth gyfreithiol yn gyflym ac yn gywir
  • y gallu i fynegi syniadau a rhannu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • y gallu i ddatrys problemau yn effeithiol a meddwl yn greadigol
  • y gallu i weithio'n annibynnol
  • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser
  • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth
  • y gallu i weithio mewn tîm, ac i drafod cysyniadau mewn grwpiau, gan ystyried gwahanol safbwyntiau a dod i gytundeb
  • sgiliau ymchwil.

Cyfleoedd am brofiad gwaith

Cewch fwy o wybodaeth am y gwahanol gyfleoedd a fydd ar gael i chi ar dudalennau Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth.

Cei hefyd wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.


Dysgu ac Addysgu

Beth y byddaf fi'n ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael hyfforddiant craidd mewn nifer o bynciau, ee Cyfraith Cytundebau, Cyfraith Droseddol a Chyfraith Camwedd, y mae'n rhaid eu hastudio a'u pasio er mwyn cael eithriad rhag cam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith. Byddwch yn archwilio strwythur a datblygiad system gyfreithiol Cymru a Lloegr, y gydberthynas rhwng cynsail farnwrol a'r gyfundrefn lysoedd, ac yn dadansoddi'r broses o greu deddfwriaeth, a sut caiff ei dehongli gan farnwyr. 

Ochr yn ochr â modiwlau'r Gyfraith, byddwch yn dilyn y modiwlau iaith craidd sy'n cynnwys gwrando, darllen, ysgrifennu, cyfieithu a siarad. 

Yn eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf, byddwch yn dewis o blith rhestr hir o fodiwlau'r Gyfraith a gynigir sy’n cyd-daro â’ch diddordebau. Bydd y rhestr yn cynnwys pynciau fel Cyfraith Fasnachol, Hawliau Dynol, Cyfraith Ryngwladol a Chyfraith Droseddol. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau iaith ymhellach drwy ddosbarthiadau iaith dwys yn yr Adran Ieithoedd Modern. Byddwch yn gallu teilwra'ch astudiaethau iaith drwy ddewis o blith ystod o fodiwlau dewisol. 

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio gydag un o'n Prifysgolion partner yn Ffrainc. Bydd y flwyddyn dramor yn golygu y byddwch yn cael eich trwytho yn niwylliant eich dewis iaith, a bydd hynny’n rhoi gwybodaeth werthfawr a hyder ichi. Mae’n brofiad sy’n trawsnewid ac yn paratoi myfyrwyr yn effeithiol iawn ar gyfer dyfodol byd-eang. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau o ansawdd uchel. Yn eich darlithoedd cewch eich cyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Bydd gennych fynediad hefyd at fersiynau wedi'u recordio o'r darlithoedd. Mae ein tiwtorialau a'n seminarau yn gyfle i chi drafod themâu neu bynciau penodol, ac i werthuso a chael adborth ar eich dysgu unigol, gan wella'ch dull o lunio dadleuon cyfreithiol ar yr un pryd. 

Sut bydda i'n cael fy asesu? 

Byddwch yn cael eich asesu yn y modiwlau mewn sawl ffordd. Bydd gofyn ichi ysgrifennu traethodau, sefyll arholiadau, creu portffolios, rhoi cyflwyniadau ar lafar (gan gynnwys ymarferion ymrysona), sefyll profion gwrando, ysgrifennu cyfansoddiadau unigol a llunio cyfieithiadau sy'n gynyddol gymhleth. 

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer trwy gydol eich cwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu'ch helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os oes angen cymorth arnoch. 

 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC to include B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in French

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|