LLB

Cyfraith ac Almaeneg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae gwaith cyfreithiol yn digwydd ar lwyfan byd-eang yn gynyddol. Drwy ddewis astudio'r cwrs gradd LLB Cyfraith ac Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi'n magu hyfedredd yn y gyfraith a hefyd yn dod yn rhugl iawn yn yr Almaeneg.

Ceir ar y radd hon gyfuniad perffaith o ffurfioldeb a chreadigrwydd. Byddi'n astudio hanfodion ymarfer cyfreithiol ynghyd â chyfraith yn ei chyd-destun ehangach, gan gynnwys ei pherthynas â chymdeithas. Byddi hefyd yn astudio'r rheolau sydd yn sail i'r iaith Almaeneg yr un pryd ond yn dod i ddeall agweddau diwylliannol a gwleidyddol ar fywyd a chymdeithas Almaenig yr un pryd, gan ddysgu sut i ddefnyddio Almaeneg mewn cyd-destun ffurfiol, cyfreithiol yn ogystal â mewn cyd-destun anffurfiol yn ystod y flwyddyn dramor yn dy drydedd flwyddyn - profiad sy'n sicr o fod ymysg anturiaethau mwyaf dy fywyd hyd yma.

Os wyt ti'n edrych am gwrs a fydd yn dy herio ac yn dy ysgogi yr un pryd, nid oes angen chwilio ymhellach na'r radd LLB Cyfraith ac Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cyfraith ac Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Gyda staff a myfyrwyr sy'n dod o fwy na chant o wledydd gwahanol yn y brifysgol, mae Aber yn gymdeithas gyfeillgar, eang ei gorwelion.
  • Bydd pynciau y Gyfraith yn cael eu haddysgu a'u mentora gan staff yn Adran y Gyfraith hynaf a mwyaf hirsefydlog Cymru.
  • Gradd ymarferol yw hon, gyda'r nod o gwrdd ag anghenion cyflogwyr. Caiff ei haddysgu gan bobl o'r byd proffesiynol, ac academyddion.
  • Mae rhai aelodau o staff Adran y Gyfraith a Throseddeg wedi bod yn gyfreithwyr; mae eraill yn weithredol gyda sefydliadau mawr megis y Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar weithredu yn erbyn masnachu mewn pobl (GRETA), y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, a Swyddfa Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol.
  • Drwy ddewis Aberystwyth, byddi'n ymuno â hwb amlgenhedlig a bydd llu o gyfleoedd iti ymarfer dy Almaeneg.
  • Mae holl fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn ffynnu yn ei hamgylchedd amlieithog. Caiff bron pob modiwl a dosbarth ei ddysgu yn yr iaith darged, mae llawer o'r staff dysgu yn siaradwyr brodorol ac yn arbenigwyr yn ei priod ieithoedd.
  • Un o uchafbwyntiau'r radd hon yw'r flwyddyn dramor. Yn dy drydedd flwyddyn, byddi'n astudio gydag un o'n prifysgolion partner yn yr Almaen neu Awstria.
  • Bydd cyfleoedd rhagorol ar gael iti, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol, megis ymweliadau â ffeiriau Cyfraith a'r Inns of Court yn Llundain.
  • Cei ddewis cymryd rhan gyda'n Cymdeithas Ymryson Cyfreitha, sy'n cystadlu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, er mwyn datblygu dy sgiliau cyfreitha ac eirioli.
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
German Language Advanced GE19930 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law * LC13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Tort * LC11120 20
Brazilian Portuguese (Basic) EL10720 20
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture and Identity in Europe EL10410 10
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20
Exploring German Cultural Identity GE10810 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Brazilian / Portuguese Language II EL20720 20
Children's Literature in German GE22820 20
Die Wende: Representations of Division and Unification in German Film GE26020 20
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE27220 20
Short Prose in German GE27110 10
Climate Change and Environmental Law LC27720 20
Commercial Law LC26220 20
Company Law LC27220 20
Contract Law LC23820 20
Criminal Law LC20520 20
Cyfraith Camwedd CT21120 20
Cyfraith Cytundebau CT23820 20
Cyfraith Ewrop CT20720 20
Cyfraith Gyhoeddus CT20620 20
Cyfraith Tir CT24820 20
Cyfraith Troseddol CT20520 20
Cyfraith a Pholisi Cymru CT20820 20
Drugs and Crime LC28220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT24920 20
Equity and Trusts LC24920 20
European Law * LC20720 20
Family and Child Law LC26420 20
Human Rights LC25220 20
Humanitarian Law LC27620 20
Intellectual Property Law LC28620 20
International Law LC26920 20
Labour Law LC26820 20
Land Law LC24820 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT20420 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Public Law * LC20620 20
Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch CT21920 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT20420 20
Sports Law and Society LC27920 20
Technology, Artificial Intelligence and the Law LC22420 20
Tort LC21120 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC29120 20
Trosedd yn y Gymru Gyfoes CT20220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Law and Practice and Solicitors Accounts LC31420 20
Climate Change and Environmental Law LC37720 20
Commercial Law LC36220 20
Company Law LC37220 20
Criminal Law LC30520 20
Criminal Law and Practice LC31620 20
Cybercrime and Cybersecurity LC31920 20
Cyfraith Ewrop CT30720 20
Cyfraith Gyhoeddus CT30620 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Cyfraith a Pholisi Cymru CT30820 20
Dispute Resolution in Contract and Tort LC31520 20
Drugs and Crime LC38220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Equity and Trusts LC34920 20
European Law LC30720 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Humanitarian Law LC37620 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Land Law LC34820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L LC31320 20
Property Law and Practice LC31820 20
Public Law LC30620 20
Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch CT31920 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Sports Law and Society LC37920 20
Technology, Artificial Intelligence and the Law LC32420 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Trosedd yn y Gymru Gyfoes CT30220 20
Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates LC31720 20
Brazilian / Portuguese Language III EL30720 20
Children's Literature in German GE32820 20
Contemporary German Politics GE31110 10
Die Wende: Representations of Division and Unification in German Film GE36120 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE37220 20

Gyrfaoedd

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddi'n cael hyfforddiant graidd mewn sawl pwnc megis Cyfraith Contract, Cyfraith Droseddol a Chyfraith Tort, a bydd rhaid iti astudio a llwyddo gyda'r rhain er mwyn cael dy eithrio o gam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith. Byddi'n archwilio strwythur a datblygiad system gyfreithiol Cymru a Lloegr, perthynas y gynsail farnwrol â system y cyrtiau, ac yn dadansoddi'r broses o lunio deddfwriaeth a'r modd y caiff ei dehongli gan farnwyr. Byddi'n astudio'r modilwau ieithyddol craidd yn ogystal, sy'n cynnwys gwrando, darllen, ysgrifennu, cyfieithu a siarad.

Byddi'n treulio dy drydedd flwyddyn yn astudio yn un o'n prifysgolion partner yn yr Almaen neu Awstria.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cei dy gyflwyno i Gyfraith Ewrop, Cyfraith Gyhoeddus, Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau, a Chyfraith Tir. Byddi hefyd yn datblygu dy sgiliau ieithyddol ymhellach gyda'r Adran Ieithoedd Modern. Cei deilwra dy astudiaethau gan ddethol o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol.

Sut fydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorials a seminarau arloesol ac o safon. Yn y darlithoedd, cei dy gyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Cei hefyd gyrchu ffeiliau sain o'r darlithoedd. Diben ein tiwtorials a'n seminarau yw rhoi'r cyfle iti drafod themâu neu bynciau penodol, i werthuso a derbyn adborth ar dy gynnydd personol tra'n gwella'r modd yr wyt yn llunio dy ddadleuon cyfreithiol.

Sut fydda i'n cael fy asesu?

Byddi'n cael dy asesu yn y modiwlau mewn sawl ffordd. Bydd gofyn iti ysgrifennu traethodau, sefyll arholiadau, creu portffolios, rhoi cyflwyniadau ar lafar (gan gynnwys ymarferion ymrysu), sefyll profion gwrando, ysgrifennu cyfansoddiadau unigol a llunio cyfieithiadau sy'n gynyddol gymhleth.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Cyfleoedd am brofiad gwaith

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei hefyd wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.


Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddi'n cael hyfforddiant graidd mewn sawl pwnc megis Cyfraith Contract, Cyfraith Droseddol a Chyfraith Tort, a bydd rhaid iti astudio a llwyddo gyda'r rhain er mwyn cael dy eithrio o gam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith. Byddi'n archwilio strwythur a datblygiad system gyfreithiol Cymru a Lloegr, perthynas y gynsail farnwrol â system y cyrtiau, ac yn dadansoddi'r broses o lunio deddfwriaeth a'r modd y caiff ei dehongli gan farnwyr. Byddi'n astudio'r modilwau ieithyddol craidd yn ogystal, sy'n cynnwys gwrando, darllen, ysgrifennu, cyfieithu a siarad.

Byddi'n treulio dy drydedd flwyddyn yn astudio yn un o'n prifysgolion partner yn yr Almaen neu Awstria.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cei dy gyflwyno i Gyfraith Ewrop, Cyfraith Gyhoeddus, Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau, a Chyfraith Tir. Byddi hefyd yn datblygu dy sgiliau ieithyddol ymhellach gyda'r Adran Ieithoedd Modern. Cei deilwra dy astudiaethau gan ddethol o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorials a seminarau arloesol ac o safon. Yn y darlithoedd, cei dy gyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Cei hefyd gyrchu ffeiliau sain o'r darlithoedd. Diben ein tiwtorials a'n seminarau yw rhoi'r cyfle iti drafod themâu neu bynciau penodol, i werthuso a derbyn adborth ar dy gynnydd personol tra'n gwella'r modd yr wyt yn llunio dy ddadleuon cyfreithiol.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddi'n cael dy asesu yn y modiwlau mewn sawl ffordd. Bydd gofyn iti ysgrifennu traethodau, sefyll arholiadau, creu portffolios, rhoi cyflwyniadau ar lafar (gan gynnwys ymarferion ymrysu), sefyll profion gwrando, ysgrifennu cyfansoddiadau unigol a llunio cyfieithiadau sy'n gynyddol gymhleth.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC to include B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level German (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in German

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|