LLB

Cyfraith a Sbaeneg

LLB Cyfraith a Sbaeneg Cod RM41

Ymgeisio Nawr

Mae gwaith cyfreithiol yn digwydd ar lwyfan byd-eang yn gynyddol.

Drwy ddewis astudio'r cwrs gradd LLB Cyfraith a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi'n magu hyfedredd yn y gyfraith a hefyd yn dod yn rhugl iawn yn y Sbaeneg.

Ceir ar y radd hon gyfuniad perffaith o ffurfioldeb a chreadigrwydd. Byddi'n astudio hanfodion ymarfer cyfreithiol ynghyd â chyfraith yn ei chyd-destun ehangach, gan gynnwys ei pherthynas â chymdeithas. Byddi hefyd yn astudio'r rheolau sydd yn sail i'r iaith Sbaeneg yr un pryd ond yn dod i ddeall agweddau diwylliannol a gwleidyddol ar fywyd a chymdeithas Sbaenaidd yr un pryd, gan ddysgu sut i ddefnyddio Sbaeneg mewn cyd-destun ffurfiol, cyfreithiol yn ogystal â mewn cyd-destun anffurfiol yn ystod y flwyddyn dramor yn dy drydedd flwyddyn - profiad sy'n sicr o fod ymysg anturiaethau mwyaf dy fywyd hyd yma.

Os wyt ti'n edrych am gwrs a fydd yn dy herio ac yn dy ysgogi yr un pryd, nid oes angen chwilio ymhellach na'r radd LLB Cyfraith a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cyfraith a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Gyda staff a myfyrwyr sy'n dod o fwy na chant o wledydd gwahanol yn y brifysgol, mae Aber yn gymdeithas gyfeillgar, eang ei gorwelion.
 • Bydd pynciau y Gyfraith yn cael eu haddysgu a'u mentora gan staff yn Adran y Gyfraith hynaf a mwyaf hirsefydlog Cymru.
 • Gradd ymarferol yw hon, gyda'r nod o gwrdd ag anghenion cyflogwyr. Caiff ei haddysgu gan bobl o'r byd proffesiynol, ac academyddion.
 • Mae rhai aelodau o staff Adran y Gyfraith a Throseddeg wedi bod yn gyfreithwyr; mae eraill yn weithredol gyda sefydliadau mawr megis y Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar weithredu yn erbyn masnachu mewn pobl (GRETA), y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, a Swyddfa Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol.
 • Drwy ddewis Aberystwyth, byddi'n ymuno â hwb amlgenhedlig a bydd llu o gyfleoedd iti ymarfer dy Sbaeneg.
 • Mae holl fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn ffynnu yn ei hamgylchedd amlieithog. Caiff bron pob modiwl a dosbarth ei ddysgu yn yr iaith darged, mae llawer o'r staff dysgu yn siaradwyr brodorol ac yn arbenigwyr yn ei priod ieithoedd.
 • Un o uchafbwyntiau'r radd hon yw'r flwyddyn dramor. Yn dy drydedd flwyddyn, byddi'n astudio gydag un o'n prifysgolion partner yn Sbaen.
 • Bydd cyfleoedd rhagorol ar gael iti, yn gymdeithasol ac yn broffesiynol, megis ymweliadau â ffeiriau Cyfraith a'r Inns of Court yn Llundain.
 • Cei ddewis cymryd rhan gyda'n Cymdeithas Ymryson Cyfreitha, sy'n cystadlu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, er mwyn datblygu dy sgiliau cyfreitha ac eirioli.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language Advanced SP19930 30
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20
Study and Research Skills in Spanish and Latin American Studies SP11120 20
Contract Law LC13820 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Tort LC11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Intercalary Year Dissertation SPS0000

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language SP30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Equity and Trusts LC34920 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Land Law LC34820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Crime and Punishment in Historical Perspective LC33020 20
Criminal Justice Placement LC32520 20
Criminal Law LC30520 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC32020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT32220 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Introduction to Criminology LC32220 20
Police, Policing and Society LC31020 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT31020 20
Cuban Cinema of the Revolution: Crisis, National Identity and the Critique of Contemporary Society SP37020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Reading Late 19th Century Literature SP35120 20
Spanish Cinema ii: New Tendencies SP35220 20
Traducción al español SP39910 10

Gyrfaoedd

Bydd dy radd LLB Cyfraith a Sbaeneg yn cynnig iti amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous. Byddi mewn sefyllfa dda i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr. Bydd maes pwnc y Gyfraith yn gyfle iti fynd ymlaen i lwyddo mewn sawl maes gan gynnwys troseddeg, rheolaeth ariannol, busnes, adnoddau dynol, cysylltiadau rhyngwladol, newyddiaduraeth ac addysg. Bydd yr agwedd ieithyddol yn dy alluogi i weithio i gwmnïau amlwladol lle mae'r gallu i gyfathrebu mewn iaith arall yn fantais.

Mae'r Flwyddyn Dramor yn un o elfennau'r cwrs hwn, a bydd y profiad hwnnw yn sicrhau dy fod yn hawlio sylw ymhlith ymgeiswyr eraill tra'n ceisio am swyddi. Daw myfyrwyr adre ar ddiwedd y flwyddyn dramor gyda set o sgiliau ehangach, mwy o hyfedredd yn yr iaith, a'r gallu i addasu i unrhyw sefyllfa.

Mae dy ddyfodol yn bwysig, a bydd ein graddau ni yn rhoi iti'r sgiliau canlynol:

 • hyder wrth ddethol a defnyddio'r dulliau cyfreithiol mwyaf priodol
 • y gallu i werthuso a threfnu gwybodaeth, ac i gyfathrebu ag amrywiol gynulleidfaoedd
 • y gallu i gasglu, cymathu a dehongli cyfoeth o wybodaeth gyfreithiol yn gyflym ac yn gywir
 • y gallu i fynegi syniadau a rhannu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • y gallu i ddatrys problemau yn effeithiol a meddwl yn greadigol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth
 • y gallu i weithio mewn tîm, ac i drafod cysyniadau mewn grwpiau, gan ystyried gwahanol safbwyntiau a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Cyfleoedd am brofiad gwaith

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei hefyd wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddi'n cael hyfforddiant graidd mewn sawl pwnc megis Cyfraith Contract, Cyfraith Droseddol a Chyfraith Tort, a bydd rhaid iti astudio a llwyddo gyda'r rhain er mwyn cael dy eithrio o gam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith. Byddi'n archwilio strwythur a datblygiad system gyfreithiol Cymru a Lloegr, perthynas y gynsail farnwrol â system y cyrtiau, ac yn dadansoddi'r broses o lunio deddfwriaeth a'r modd y caiff ei dehongli gan farnwyr. Byddi'n astudio'r modilwau ieithyddol craidd yn ogystal, sy'n cynnwys gwrando, darllen, ysgrifennu, cyfieithu a siarad.

Byddi'n treulio dy drydedd flwyddyn yn astudio yn un o'n prifysgolion partner yn Sbaen.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cei dy gyflwyno i Gyfraith Ewrop, Cyfraith Gyhoeddus, Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau, a Chyfraith Tir. Byddi hefyd yn datblygu dy sgiliau ieithyddol ymhellach gyda'r Adran Ieithoedd Modern. Cei deilwra dy astudiaethau gan ddethol o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorials a seminarau arloesol ac o safon. Yn y darlithoedd, cei dy gyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Cei hefyd gyrchu ffeiliau sain o'r darlithoedd. Diben ein tiwtorials a'n seminarau yw rhoi'r cyfle iti drafod themâu neu bynciau penodol, i werthuso a derbyn adborth ar dy gynnydd personol tra'n gwella'r modd yr wyt yn llunio dy ddadleuon cyfreithiol.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddi'n cael dy asesu yn y modiwlau mewn sawl ffordd. Bydd gofyn iti ysgrifennu traethodau, sefyll arholiadau, creu portffolios, rhoi cyflwyniadau ar lafar (gan gynnwys ymarferion ymrysu), sefyll profion gwrando, ysgrifennu cyfansoddiadau unigol a llunio cyfieithiadau sy'n gynyddol gymhleth.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|