BSc

Gwyddorau Bywyd

Os ydych â diddordeb mewn astudio organebau megis planhigion, anifeiliaid a phobl, yn awyddus i ddechrau cynllun gradd ond ddim yn meddu ar y cymwysterau angenrheidiol, mae’r BSc Gwyddorau Bywyd gyda blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddewis rhagorol ac yn cynnig llwybr amgen at addysg uwch. Cwrs un flwyddyn yw ein rhaglen BSc Gwyddorau Bywyd a fydd yn darparu sylfaen gadarn ym maes bioleg a phynciau cysylltiedig. Bydd y flwyddyn hon yn gyfle i chi ystyried pa gangen o’r gwyddorau biolegol sydd yn eich diddori fwyaf. O gwblhau’r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu trosglwyddo i unrhyw un o’n graddau gwyddorau biolegol tair blynedd. 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs Gwyddorau Bywyd gyda blwyddyn sylfaen yn cael ei addysgu gan staff arbenigol ac yn cynnwys rhaglen gwbl integredig sy’n darparu darlithoedd, sesiynau ymarferol, gweithdai a thiwtorialau. Cewch sylfaen gadarn mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gwyddonol gan gynnwys biocemeg, botaneg, bioleg celloedd, ecoleg, esblygiad, geneteg, microbioleg, swoleg, sgiliau astudio, a thechnegau gwaith maes a labordy biolegol. Cewch eich dysgu mewn cyfleusterau arobryn gan staff sy’n weithgar, brwdfrydig a chyfeillgar, ac sydd ag arbenigedd ar draws ystod lawn y pynciau gwyddor biolegol. Mae ein cyfleusterau modern yn cynnwys acwaria ar gyfer organebau morol a dŵr croyw, uned ddadansoddol a sbectrometreg màs, offer dilyniannu DNA trwygyrch uchel, labordy bio-ddelweddu, ystafelloedd tyfu a thai gwydr, y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, ffermydd a chanolfan geffylau  

Cewch astudio a byw mewn amgylchedd arbennig iawn, wedi'ch amgylchynu gan gynefinoedd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol, gan gynnwys safle UNESCO Biosffer Dyfi, gwlyptiroedd RAMSAR, ardaloedd cadwraeth morol arbennig, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig i enwi dim ond rhai. 

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication Skills BR01520 20
Molecules and Cells BR01340 40
Organisms and the Environment BR01440 40
Practical Skills for Biologists BR01200

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Byddwch yn dysgu’r sgiliau cyfathrebu a ddisgwylir gan bobl sy’n gweithio mewn cyd-destun biolegol. Bydd pwyslais ar gymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau a rhoi cyflwyniadau llafar. 

Byddwch yn mynychu cyfres o ddarlithoedd yn ogystal â sesiynau ymarferol cysylltiedig yn seiliedig ar sesiynau ymarferol ar y cyfrifiadur ac yn y labordy a gynlluniwyd i gyflwyno blociau adeiladu a strwythur celloedd organebau. 

Cewch eich cyflwyno I'r amrywiaeth, strwythur a swyddogaeth organebau’r Ddaear, a’r modd y mae’r organebau hyn yn rhyngweithio â’u hamgylchedd. 

Trwy sesiynau ymarferol ar waith maes ac yn y labordy yn ogystal â gweithdai, byddwch yn dysgu’r sgiliau ymarferol, rhifedd a llythrennedd y bydd eu hangen arnoch i astudio ar lefel israddedig. 

Ar ôl cwblhau'r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn meddu ar yr hyder a’r wybodaeth i symud ymlaen i un o’n graddau gwyddor biolegol tair blynedd. Bydd y sgiliau a’r wybodaeth hyn yn cynnwys y gallu i ddeall prif gysyniadau biolegol, defnyddio llenyddiaeth wyddonol i ymchwilio i bynciau, defnyddio technegau maes a labordy safonol i ymchwilio i ragdybiaethau, defnyddio mathemateg i ddelio â data biolegol er mwyn ateb rhagdybiaethau arbrofol, cynhyrchu adroddiadau gwyddonol ac ysgrifennu traethodau ar bynciau biolegol, ac ymgymryd â gwaith tîm a rhoi cyflwyniadau. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu ac fy asesu? 

Byddwch yn cael eich addysgu drwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gwaith ymarferol a fydd yn cael eu hategu gan waith ymchwil ac arbrofol mewn labordy. Byddwch hefyd yn gweithio ar dasgau unigol ac mewn grŵp. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, gwaith ymarferol, adroddiadau arolwg, portffolios, cyflwyniadau llafar ac arholiadau ysgrifenedig.  

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i chi ar gyfer cyfnod eich cwrs gradd. Bydd y tiwtor hwn yn gallu rhoi cymorth i chi gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

Fe wnes i fwynhau astudio cwrs C990 Gwyddorau Bywyd gan ei fod yn llwybr i mi i addysg uwch fel myfyriwr aeddfed. Gan nad oeddwn i wedi gwneud llawer o waith dysgu mewn dosbarth ers gadael yr ysgol chwarter canrif yn ôl, helpodd cwrs C990 i fy nghyflwyno'n ôl i'r amgylchedd dysgu yn raddol a gwneud i mi deimlo'n gartrefol ar gampws y brifysgol cyn dechrau fy nghwrs gradd llawn. Mae deunydd y cwrs wedi bod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer blwyddyn gyntaf fy ngradd, ac rwy'n teimlo ei fod wedi fy mharatoi yn well nag y byddai astudio Safon Uwch hyd yn oed. Marciau llawn i Aberystwyth! Fiona Tyson

Fe wnes i fwynhau cwrs C990 Gwyddorau Bywyd yn fawr gan ei fod wedi rhoi llawer o brofiad i mi o ran bywyd prifysgol a byw oddi cartref am y tro cyntaf. Fe ddes i adnabod y darlithwyr yn dda iawn oherwydd bod gennym ddosbarth mor fach. Roedd y tasgau a wnaethom a'r sgiliau a ddysgais ar gwrs C990 o fantais i mi ym Mlwyddyn 1 am fy mod wedi ymgyfarwyddo â'r ffordd roedd adroddiadau'n cael eu strwythuro, a sut roedd ymarferion yn y labordy ac arholiadau'n cael eu cynnal. Rwy'n teimlo fy mod i'n canolbwyntio'n well ar ôl gwneud cwrs blwyddyn sylfaen C990. Dydw i ddim yn hiraethu am adref erbyn hyn oherwydd fy mod eisoes wedi ymgartrefu i fywyd yn y brifysgol. Oherwydd fy mod wedi gwneud cwrs C990, mae fy ngwaith yn elwa cymaint! Helen Louise Hayes

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and Science

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|