BSc

Marchnata

BSc Marchnata Cod N500

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

N500
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  37%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r radd BSc mewn Marchnata ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwrs cyffrous a dynamig, sy'n cyfuno elfennau o ymddygiad cwsmeriaid a marchnata, marchnata digidol, marchnata strategol, cynllunio, seicoleg, rheoli ac adnoddau dynol. Addysgir y radd gan arbenigwyr marchnata achrededig ac adnabyddus, ac wrth ei hastudio byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o ddylanwad allanol ar y byd marchnata a'r defnydd sy'n prysur newid o dechnoleg gwybodaeth a'r cyfryngau digidol at ddibenion marchnata. Mae Prifysgol Aberystwyth yn Ganolfan Porth Graddedig y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), sy'n golygu y gallwch astudio tuag at gymhwyster CIM proffesiynol wrth astudio am radd, neu gael eich eithrio rhag gorfod cyflawni rhai modiwlau CIM penodol yn y dyfodol.

Modiwlau Blwyddyn 1. Modiwlau Blwyddyn 2 a 3.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Marchnata yn Aberystwyth?

 • Mae ein rhaglenni wedi'u hachredu gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.
 • Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus, gallwch wneud cais i gael eich eithrio rhag gorfod cyflawni 50% o Ddiploma Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig.
 • Mae ein gradd yn rhoi dealltwriaeth amlddisgyblaethol o farchnata i chi, y mae cyflogwyr yn chwilio fwyfwy amdani.
 • Fe'i haddysgir gan arbenigwyr sy'n arwain ym maes ymchwil a'r sector Marchnata.
 • Mae gennym drefniant gyda llawer o brifysgolion partner dramor i ddarparu rhaglenni academaidd byrion (pythefnos) i grwpiau bach o fyfyrwyr busnes a rheolaeth (ar sail hunan-ariannu), er mwyn eich galluogi i brofi effaith yr amgylchedd diwylliannol wrth gynnal busnes dramor. Ar hyn o bryd mae gennym brifysgolion partner yn India, Tsieina, Rwsia, Japan, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Brasil, ac mae ein portffolio o wledydd yn ehangu'n gyflym.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes * CB15120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Brand Management AB27420 20
Marketing: Relationships and Customer Experience AB27520 20
Rheolaeth Marchnata * CB27120 20
Ymddygiad Defnyddwyr a Phrynwyr * CB27220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil CB25320 20
Research Methods AB25320 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Marketing AB37220 20
Global Marketing AB37320 20
Marketing and Digital Marketing Communication AB37120 20
Strategic Leadership AB35120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Dissertation AB35540 40
Employability Skills for Professionals MM38020 20
Entrepreneurship and Culture in South East Asia AB35620 20
Global Logistics AB35320 20
Tourism Marketing AB39220 20
Traethawd Estynedig CB35540 40

Cyflogadwyedd

Rhagolygon gyrfaol: O'r Brifysgol i'r Byd Gwaith

Mae llawer o'n graddedigion wedi ystyried gyrfa yn y swyddi canlynol:

 • Swyddog Marchnata
 • Ymchwilydd Marchnata
 • Ysgrifennwr Copi Hysbysebu
 • Cynllunydd Cyfrifon Hysbysebu
 • Cynllunydd yn y Cyfryngau
 • Prynwr yn y Cyfryngau
 • Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus.

Pa sgiliau fydda i'n eu cael o'r radd hon? 

Bydd astudio ein gradd mewn Marchnata yn rhoi'r sgiliau canlynol i chi:

 • sgiliau rhifedd gwell a'r gallu i ymchwilio, dehongli a defnyddio ystadegau
 • dealltwriaeth fanwl o achosion ac effeithiau newidiadau economaidd a newidiadau allanol eraill
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau effeithiol
 • sgiliau dadansoddi a meddwl yn greadigol
 • y gallu i wneud penderfyniadau
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Pa gyfleoedd am brofiad gwaith sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Dysgwch am y gwahanol gyfleoedd swyddi y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • egwyddorion sylfaenol marchnata
 • marchnata mewn cyd-destun busnes
 • rheolaeth
 • cyllid
 • twristiaeth.

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • cynhyrchu ymgyrchoedd
 • strategaethau marchnata
 • ymddygiad defnyddwyr
 • dulliau ymchwil rheolaeth
 • brandio
 • marchnata busnes i fusnes
 • rheoli perthnasau â chwsmeriaid
 • rheoli adnoddau dynol.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, gallech astudio: 

 • marchnata a chyfathrebu
 • natur a phwysigrwydd marchnata rhyngwladol ac ymwybyddiaeth brand byd-eang
 • dadansoddi sefyllfaoedd marchnata yn ansoddol ac yn feintiol
 • ffurfio cynlluniau marchnata effeithiol.

Byddwch hefyd yn cyflawni prosiect ymchwil annibynnol gorfodol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Cewch eich haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau mewn grwpiau bach, a thiwtorialau.

Byddwn yn eich asesu ar ffurf arholiadau, traethodau a asesir, prosiectau, adroddiadau, dyddiaduron myfyriol, portffolios, a chyflwyniadau. Bydd y gwaith cwrs yn datblygu eich gallu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn glir ac yn rhesymegol, a bydd seminarau yn eich helpu i fireinio eich sgiliau cyflwyno.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi ar gyfer eich amser ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yr unigolyn hwn yn eich cynorthwyo â phob math o faterion, boed nhw'n academaidd ai peidio. 

Barn ein Myfyrwyr

Fel myfyriwr israddedig Marchnata yn y drydedd flwyddyn, yr hyn dw i'n ei hoffi am farchnata yw gweithio ar brosiectau yn creu profiad a chanfyddiad sydd yr un mor ddiddorol a chyffrous i rywun arall ag y mae i fi. Heb farchnata, byddai bywyd yn llai diddorol yn gyffredinol – fydden ni ddim yn cael ein difyrru gan fideos feiral er enghraifft. Mae pawb yn hoff o ffyrdd unigryw a hwyliog o edrych ar bethau yn gyffredinol. Bu i hysbyseb gorila Cadbury gipio calonnau cenedl gyfan, ac fe'i crëwyd gan bobl greadigol oedd â meddwl busnes. Dyna pam dw i'n hoffi marchnata. Callum Russell

Fydd marchnata byth yn mynd yn ddiflas. Mae tueddiadau yn newid o hyd, ac mae'n rhaid i bob marchnatwr aros yn gyfredol â nhw. Er enghraifft, moeseg sefydliadau neu hysbysebion feiral yw'r peth newydd ar hyn o bryd! Victoria Claire Halliwell

Hyd y gwela i, Marchnata yw un o bynciau pwysica'r byd modern heddiw. Yn oes y rhyngrwyd sy'n tyfu'n barhaus, a'r camau ymlaen ym maes technoleg, mae economi'r byd wedi profi trawsnewidiadau radical, ac mae marchnadoedd y byd yn fwy cystadleuol nag erioed. Ac felly mae dysgu'r damcaniaethau a'r cysyniadau sydd y tu ôl i farchnata, ei agweddau amrywiol a'i gysylltiadau â'r byd busnes, yn gallu helpu i ddarparu dealltwriaeth well – a hyd yn oed cyfleoedd i archwilio dulliau a thechnegau newydd o gysylltu a denu cwsmeriaid. Danielle Storey

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|