MBiol

Microbioleg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Os ydych yn dymuno astudio Microbioleg, mae'r cwrs pedair blynedd cyffrous hwn yn ddelfrydol i chi. Mae'n galluogi myfyrwyr i integreiddio tair blynedd o astudio israddedig mewn Microbioleg gyda blwyddyn arall o astudio ar lefel uwchraddedig, gan arwain at gymhwyster MBiol (Microbioleg). Mae'r cwrs yn ddelfrydol os ydych yn dyheu am yrfa fel gwyddonydd ymchwil mewn Microbioleg neu'n dymuno gwthio eich gwybodaeth Microbioleg i lefel uwch.

 • Cwrs pedair blynedd integredig sy'n arwain at gymhwyster uwchraddedig
 • Delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno datblygu i lefelau academaidd uwch
 • Prosiect ymchwil unigol sy'n elfen bwysig o'r flwyddyn olaf
 • Mynediad at bedair blynedd o gyllid myfyrwyr


Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio MBiol Microbioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Caiff ei addysgu gan staff brwdfrydig sy'n arbenigwyr yn eu maes. Efallai eich bod wedi gweld rhai ohonynt ar raglenni dogfen ar y teledu, neu wedi gwrando arnyn nhw ar eich hoff sioe radio wyddonol.

Cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys:

 • Labordy bio-ddelweddu a microsgopeg blaengar;
 • Cyfleusterau eplesu o raddfa labordy i weithfa beilota;
 • Labordy Genomeg Trawsfudol;
 • Labordy Amgylcheddau Arbrofol Eithafol;
 • Dysgu mewn sefydliad ymchwil ac addysgu byd-enwog;
 • Mae Cyfleoedd Rhyngwladol ar gael drwy leoliadau gwaith ac astudio.

Hoffech chi astudio yn Gymraeg? 

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Ecoleg BG13510 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu BG12410 10
The Biosphere BR13210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils and their Management BR14910 10
Y Blaned Werdd BG13610 10
Y Blaned Werdd BG13610 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Monitro a Microbioleg Amgylcheddol BG26020 20
Practical and Professional Skills in Microbiology BR24720 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20
One Health Microbiology BR26520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology and Bioinformatics BR20620 20
Cell and Cancer Biology BR25920 20
Immunology BR22220 20
Proteins and Enzymes BR26620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Field and Laboratory Techniques BRM4820 20
Frontiers in the Biosciences BRM4920 20
MBiol Research Project BRM2860 60
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20

Gyrfaoedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud erbyn hyn? 

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn y meysydd canlynol: 

 • Gwyddor Ymchwil
 • Geneteg Foleciwlaidd Glinigol
 • Cadwraeth natur
 • Addysg

Mae myfyrwyr o'n hadran hefyd wedi mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant mewn Deintyddiaeth a Meddygaeth. 

Pa sgiliau fydda i'n eu datblygu wrth astudio MBiol mewn Microbioleg?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu. Mae ein myfyrwyr yn gadael Prifysgol Aberystwyth gyda'r sgiliau canlynol;

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data;
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch;
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth;
 • y gallu i weithio'n annibynnol;
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser;
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain;
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • Bioleg Celloedd
 • Amrywiaeth Microbaidd
 • Sgiliau labordy
 • Ecoleg

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • Microbioleg Un Iechyd
 • Microbioleg Amgylcheddol
 • Sgiliau Ymarferol a Phroffesiynol mewn Microbioleg
 • Gydag opsiwn i astudio imiwnoleg, biowybodeg, bioleg canser neu broteinau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • Biotechnoleg Ficrobaidd
 • Pathogenesis Microbaidd
 • Prosiect ymchwil annibynnol

Yn ystod eich pedwaredd flwyddyn, gallech: 

 • Ymgymryd â phrosiect Ymchwil MBiol
 • Cymryd rhan mewn technegau maes a labordy
 • Archwilio arloesedd yn y Biowyddorau
 • Astudio Biotechnoleg Ficrobaidd.

Gydag opsiwn i astudio ffarmacoleg, genomeg, clefydau heintus milfeddygol neu ecoleg maes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Ymarferion ystadegol
 • Portffolios
 • Wicis
 • Erthyglau cylchgrawn
 • Llyfrau nodiadau maes
 • Arholiadau.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 120

Safon Uwch ABB-BBB with B in Biology or Human Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and a Science subject

Diploma Cenedlaethol BTEC:
BTEC not accepted for this scheme

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 6 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 in a relevant science

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|