Prif Ffeithiau

C500
 • Tariff UCAS

  112 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  42%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae microbiolegwyr yn astudio bacteria, ffyngau a firysau, a'u rôl mewn clefydau heintus mewn pobl, anifeiliaid eraill a phlanhigion. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae micro-organebau'n cyfrannu at gylchu maetholion amgylcheddol, bragu, bwyd a diwydiannau biotechnoleg, wrth i chi ddatblygu'r sgiliau gwyddonol a dadansoddol sydd eu hangen mewn ystod eang o feysydd gwaith.

Dyma pam ein bod yn meddwl bod Aberystwyth yn lle gwych i astudio microbioleg:

 • Staff addysgu angerddol sy'n cynnal ymchwil yn holl feysydd microbioleg;
 • Cyfleusterau eplesu a labordai modern, ystafelloedd microsgopeg a bio-ddelweddu ardderchog;
 • Ffermydd a choetiroedd ar gyfer astudio microbau amgylcheddol a'r rhai sy'n effeithio ar iechyd anifeiliaid.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Uchaf yn y DU am asesiadau ac adborth a 100% boddhad myfyrwyr  â’n cynllun gradd Microbioleg C500 (ACF 2018)

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Microbioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Caiff ei addysgu gan staff brwdfrydig sy'n arbenigwyr yn eu maes. Efallai eich bod wedi gweld rhai ohonynt ar raglenni dogfen ar y teledu, neu wedi gwrando arnyn nhw ar eich hoff sioe radio wyddonol.

Cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys:

 • Labordy bio-ddelweddu a microsgopeg blaengar;
 • Cyfleusterau eplesu o raddfa labordy i weithfa beilota;
 • Labordy Genomeg Trawsfudol;
 • Labordy Amgylcheddau Arbrofol Eithafol;
 • Dysgu mewn sefydliad ymchwil ac addysgu byd-enwog;
 • Mae Cyfleoedd Rhyngwladol ar gael drwy leoliadau gwaith ac astudio.

Hoffech chi astudio yn Gymraeg? 

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!

Os hoffech astudio Microbioleg gyda Gradd Meistr Integredig, yna edrychwch ar ein chwaer gwrs sydd â blwyddyn ychwanegol er mwyn caniatáu i chi gwblhau gradd Meistr (C509). 


Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud erbyn hyn? 

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn y meysydd canlynol: 

 • Gwyddor Ymchwil; 
 • Geneteg Foleciwlaidd Glinigol;
 • Cadwraeth Natur;
 • Addysg.

Mae myfyrwyr o'n hadran hefyd wedi mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant mewn Deintyddiaeth a Meddygaeth. 

Pa sgiliau fydda i'n eu datblygu wrth astudio MSc mewn Microbioleg?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu. Mae ein myfyrwyr yn gadael Prifysgol Aberystwyth gyda'r sgiliau canlynol: 

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data;
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch;
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth;
 • y gallu i weithio'n annibynnol;
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser;
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain;
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • Bioleg Celloedd;
 • Amrywiaeth Microbaidd;
 • Sgiliau labordy;
 • Ecoleg.

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • Microbioleg Un Iechyd;
 • Microbioleg Amgylcheddol;
 • Sgiliau Ymarferol a Phroffesiynol mewn Microbioleg;

Gydag opsiwn i astudio imiwnoleg, biowybodeg, bioleg canser neu broteinau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • Biotechnoleg Ficrobaidd;
 • Pathogenesis Microbaidd;
 • Prosiect ymchwil annibynnol.

Gydag opsiwn i astudio ffarmacoleg, genomeg, clefydau heintus milfeddygol neu ecoleg maes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf: 

 • Traethodau;
 • Gwaith ymarferol;
 • Cyflwyniadau llafar;
 • Taflenni gwaith;
 • Adroddiadau;
 • Ymarferion ystadegol;
 • Portffolios;
 • Wicis;
 • Erthyglau cylchgrawn;
 • Llyfrau nodiadau maes;
 • Arholiadau.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBC-BBB with B in Biology or Human Biology. Candidates taking a science A level with an associated practical skills assessment will also be required to pass the practical component.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and a Science subject

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points overall with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65-70% overall with 75% in specified subject

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|