BSc

Microbioleg

Microbioleg Cod C500

Ymgeisio Nawr

Mae microbiolegwyr yn astudio bacteria, ffyngau a firysau, a'u rôl mewn clefydau heintus mewn pobl, anifeiliaid eraill a phlanhigion. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae micro-organebau'n cyfrannu at gylchu maetholion amgylcheddol, bragu, bwyd a diwydiannau biotechnoleg, wrth i chi ddatblygu'r sgiliau gwyddonol a dadansoddol sydd eu hangen mewn ystod eang o feysydd gwaith.

Dyma pam ein bod yn meddwl bod Aberystwyth yn lle gwych i astudio microbioleg:

 • Staff addysgu angerddol sy'n cynnal ymchwil yn holl feysydd microbioleg;
 • Cyfleusterau eplesu a labordai modern, ystafelloedd microsgopeg a bio-ddelweddu ardderchog;
 • Ffermydd a choetiroedd ar gyfer astudio microbau amgylcheddol a'r rhai sy'n effeithio ar iechyd anifeiliaid.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Microbioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Caiff ei addysgu gan staff brwdfrydig sy'n arbenigwyr yn eu maes. Efallai eich bod wedi gweld rhai ohonynt ar raglenni dogfen ar y teledu, neu wedi gwrando arnyn nhw ar eich hoff sioe radio wyddonol.

Cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys:

 • Labordy bio-ddelweddu a microsgopeg blaengar;
 • Cyfleusterau eplesu o raddfa labordy i weithfa beilota;
 • Labordy Genomeg Trawsfudol;
 • Labordy Amgylcheddau Arbrofol Eithafol;
 • Dysgu mewn sefydliad ymchwil ac addysgu byd-enwog;
 • Mae Cyfleoedd Rhyngwladol ar gael drwy leoliadau gwaith ac astudio.

Hoffech chi astudio yn Gymraeg? 

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!

Os hoffech astudio Microbioleg gyda Gradd Meistr Integredig, yna edrychwch ar ein chwaer gwrs sydd â blwyddyn ychwanegol er mwyn caniatáu i chi gwblhau gradd Meistr (C509). 


Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Biosphere BR13210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils and their Management BR14910 10
Y Blaned Werdd BG13610 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Practical and Professional Skills in Microbiology BR24720 20
One Health Microbiology BR26520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology and Bioinformatics BR20620 20
Cell and Cancer Biology BR25920 20
Immunology BR22220 20
Proteins and Enzymes BR26620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Gyrfaoedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud erbyn hyn? 

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn y meysydd canlynol: 

 • Gwyddor Ymchwil; 
 • Geneteg Foleciwlaidd Glinigol;
 • Cadwraeth Natur;
 • Addysg.

Mae myfyrwyr o'n hadran hefyd wedi mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant mewn Deintyddiaeth a Meddygaeth. 

Pa sgiliau fydda i'n eu datblygu wrth astudio MSc mewn Microbioleg?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu. Mae ein myfyrwyr yn gadael Prifysgol Aberystwyth gyda'r sgiliau canlynol: 

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data;
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch;
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth;
 • y gallu i weithio'n annibynnol;
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser;
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain;
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • Bioleg Celloedd;
 • Amrywiaeth Microbaidd;
 • Sgiliau labordy;
 • Ecoleg.

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • Microbioleg Un Iechyd;
 • Microbioleg Amgylcheddol;
 • Sgiliau Ymarferol a Phroffesiynol mewn Microbioleg;

Gydag opsiwn i astudio imiwnoleg, biowybodeg, bioleg canser neu broteinau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • Biotechnoleg Ficrobaidd;
 • Pathogenesis Microbaidd;
 • Prosiect ymchwil annibynnol.

Gydag opsiwn i astudio ffarmacoleg, genomeg, clefydau heintus milfeddygol neu ecoleg maes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf: 

 • Traethodau;
 • Gwaith ymarferol;
 • Cyflwyniadau llafar;
 • Taflenni gwaith;
 • Adroddiadau;
 • Ymarferion ystadegol;
 • Portffolios;
 • Wicis;
 • Erthyglau cylchgrawn;
 • Llyfrau nodiadau maes;
 • Arholiadau.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|