MMath

Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol

MMath Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol Cod F341

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

F341
 • Tariff UCAS

  144 - 128

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  57%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol (F340) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu eich dealltwriaeth o rannau mwy damcaniaethol Ffiseg, gan ddisodli agwedd arbrofol tuag at Ffiseg gyda sylfaen gadarn mewn Mathemateg.

Mae'r cyfuniad hwn o Fathemateg a Ffiseg yn cysylltu â llawer o feysydd diddordeb, ac mae llawer o alw ymhlith cyflogwyr am fyfyrwyr sy'n astudio'r pwnc amrywiol hwn.

Yn uchafbwynt i'ch pedwaredd flwyddyn bydd cyflawni prosiectau estynedig o dan gyfarwyddyd goruchwylydd mewn maes ymchwil cyfredol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Pam astudio Mathemateg a Ffiseg yn Aberystwyth?

 • Mae Mathemateg a Ffiseg wedi'u haddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r brifysgol ym 1872, a dyma'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i addysgu'r pynciau hyn. Mae buddsoddiad diweddar o rai miliynau mewn addysgu ac ymchwil wedi sicrhau ein bod yn parhau i arloesi a darparu amgylchedd dysgu ysgogol ar gyfer corff cynyddol o fyfyrwyr mathemateg a ffiseg o bob rhan o'r byd.
 • Wrth astudio'r rhaglen radd hon mewn Mathemateg a Ffiseg, byddwch yn rhannu'ch amser yn gyfartal rhwng y ddwy ddisgyblaeth academaidd hyn sy'n cyd-fynd mor dda, mewn dwy adran sy'n torri tir newydd ym maes ymchwil ac arloesedd.
 • Bu i'r Adran Fathemateg gadw'i safle fel un o adrannau gorau Cymru yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF, 2014). Barnwyd bod ein holl ymchwil, a'r effaith mae'n ei chael y tu hwnt i brifysgolion, o "safon rhyngwladol".
 • Mae ein darlithwyr Ffiseg hefyd yn ymchwilwyr sydd ar flaen y gad yn eu meysydd perthnasol, felly gallwch fod yn hyderus y bydd eich profiad dysgu wedi'i lywio gan y wybodaeth arbenigol ddiweddaraf ynghyd ag offeryniaeth, modelu a thechnegau blaengar.
 • Mae ymchwilwyr o'r adran Ffiseg yn cymryd rhan ym mhrosiect ExoMars 2020 yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd ac yn peiriannu deunyddiau dimensiwn isel (hynny yw, graffin).
 • Mae'r Adrannau Mathemateg a Ffiseg ar flaen y gad o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y pynciau hyn ar lefel addysg uwch yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Modern Physics PH14310 10
Algebra * MT10510 10
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Calcwlws * MT10610 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd * MT10110 10
Hafaliadau Differol * MT11210 10
Tebygoleg * MT10310 10
Ystadegaeth * MT11310 10
Dynameg Glasurol * FG14010 10
Ffiseg Glasurol * FG11010 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau * MT12910 10
Energy and the Environment PH19010 10
Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd) * FG15510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Trydan a Magnetedd * FG22510 10
Algebra Llinol * MT21410 10
Dadansoddiad Cymhlyg * MT21510 10
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Principles of Quantum Mechanics PH23010 10
Thermodynamics PH21510 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Group Theory MA30110 10
Probability and Stochastic Processes MA37410 10
Particles, Quanta and Fields PH33020 20
Hafaliadau Differol Rhannol * MT34110 10
Normau a Hafaliadau Differol * MT30210 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prif Brosiect * MTM9840 40
Prosiect Llai * MTM9720 20

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfaol

Caiff graddedigion ym maes Mathemateg a Ffiseg eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr am eu sgiliau rhifedd a datrys problemau.

Gallai graddedigion Mathemateg a Ffiseg fynd i yrfaoedd megis:

 • Peirianneg
 • Ysgrifennu a chyhoeddi gwyddonol
 • Dadansoddi risg
 • Ymchwil Weithredol
 • Ymgynghori busnes
 • Ffiseg feddygol
 • Meteoroleg
 • Cyfrifiadureg
 • Cyfrifo a Chyllid 

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb

Cyfleoedd profiad gwaith

Fel myfyriwr yma, byddwch yn gallu manteisio ar y gwahanol gyfleoedd sy'n bodoli, megis GwaithAber, AberYmlaen, BMG a GO Wales.

Mae'r adran yn cefnogi myfyrwyr sy'n chwilio am waith gwirfoddol, yn enwedig yn addysgu mathemateg ym mhob sector. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr adran. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o ystod eang o ddamcaniaethau a phrosesau mewn Mathemateg a Ffiseg a fydd yn eich addysgu i gymhwyso'r technegau rydych wedi'u dysgu er mwyn datrys problemau ac archwilio cwestiynau ymchwil.

 • Mae dwy flynedd gyntaf y cwrs yn canolbwyntio'n bennaf ar fodiwlau sy'n trin ystod eang o themâu ym maes algebra, calcwlws, hafaliadau differol, mecaneg cwantwm, deinameg a ffiseg thermol.
 • Ynghyd â'ch modiwlau craidd yn y drydedd flwyddyn, bydd gennych ystod eang o ddewis o Fathemateg a Ffiseg, a fydd yn caniatáu i chi deilwra'r cwrs i weddu i'ch diddordebau.
 • Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn treulio hanner eich amser yn cyflawni dau brosiect ymchwil unigol o dan gyfarwyddyd goruchwylydd a dewis o fodiwlau a addysgir.

Sut byddwch chi'n cael eich addysgu?

 • Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu'n bennaf ar ffurf darlithoedd, ond bydd myfyrwyr hefyd yn mynd i ddosbarthiadau enghreifftiol – lle byddwch yn datrys problemau o dan oruchwyliaeth darlithydd – a gweithdai a thiwtorialau mewn grwpiau bach. Mae'r amgylcheddau dysgu rhyngweithiol hyn yn caniatáu i chi wirio eich dealltwriaeth a chael adborth. Bydd dulliau asesu'n cynnwys arholiadau, gwaith cwrs, ac asesu parhaus. Yn eich trydedd a'ch pedwaredd flwyddyn, bydd gennych gyfleoedd i gyflawni prosiectau ymchwil annibynnol manwl a rhannu eich canfyddiadau drwy adroddiadau ysgrifenedig a llafar.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau yn y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Gwnaeth Aberystwyth dipyn o argraff arna i, gyda'i lleoliad tawel a'i hawyrgylch cyfeillgar, ac ro'n i'n ddigon lwcus i gael cynnig lle yn astudio Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol. Roedd y cwrs yn anhygoel, yn bennaf oherwydd bod y rhyngweithio gyda darlithwyr yn agored ac yn gyfeillgar, a hefyd oherwydd amrywiaeth y modiwlau oedd ar gael. Astudiais ddau bwnc hynod ddiddorol – deilliodd un ohonyn nhw o fy niddordeb mewn deunyddiau cyfansawdd a'u defnydd posib mewn rasio Fformiwla 1. Mae Aberystwyth wedi bod yn amgylchedd anhygoel i astudio ynddo, sydd hefyd wedi cynnig llawer o ffyrdd i ymlacio a gwneud ffrindiau. Dim ond taith fer y tu hwnt i Graig-glais neu Ben Dinas sydd i gyrraedd lle hollol heddychlon a hynod o hardd. Yn fy mlwyddyn gyntaf, fe ddechreuais saethyddiaeth, ac fe fues i'n weithgar drwy gydol fy amser yn Aberystwyth. Gyda llu o ddewis ar gael, rhois gynnig ar rywbeth gwahanol bob blwyddyn. Ar ôl graddio, dechreuais weithio yn adran gyllid y brifysgol, fel rhan o gynllun AberYmlaen. Mae hyn yn ffordd wych o ddechrau arni mewn amgylchedd gwaith, ac i gael hyfforddiant yn ymwneud â busnes. Wedi hynny, bydda i'n dechrau gweithio gyda QA Consulting, sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori er mwyn helpu i ddatblygu meddalwedd ar gyfer sefydliadau masnachol, ariannol a llywodraethol. Ar ôl cwblhau hyfforddiant meddalwedd ym Manceinion, rwy'n bwriadu gweithio ledled Prydain ar wahanol brosiectau. Fy nghyngor i unrhyw un sy'n dechrau gradd yn Aberystwyth yw ymlacio. Bydd pawb yn barod i helpu. Gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael o'r eiliad y byddwch chi'n cyrraedd yma. Cofiwch weithio'n galed, cyfathrebu gyda darlithwyr, ymuno mewn clybiau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd sydd o ddiddordeb i chi. Yn bennaf oll, cofiwch gymryd amser i fwynhau Aberystwyth am yr holl resymau rydych chi wedi dewis dod yma.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 144 - 128

Lefel A AAA-BBB with A in Mathematics and B in Physics.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM with specified subject and A in A level Mathematics and B in Physics

Bagloriaeth Ryngwladol:
34-32 points overall with 5 points in Physics and 6 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
80% overall with 7 in Mathematics and Physics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|