MMath

Mathemateg

Mae'r cwrs Meistr mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datgelu disgyblaeth ddiddorol a heriol, sy'n cyfuno'r gwaith o adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda chasglu data a chyfrifo.

Mae mathemateg yn hanfodol bwysig i gymdeithas fodern, ac mae'n cyfrannu at nifer o agweddau ar fywyd, gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid.

Mae astudio'r opsiwn MMath hwn yn cynnig llawer mwy o gysylltiad â meysydd arbenigol Mathemateg, ac yn eich blwyddyn olaf byddwch yn cyflawni prosiectau ymchwil byrion gyda darlithydd a fydd wedi'i baru â chi ar sail eich diddordebau mathemategol neu ystadegol penodol.

Byddwch hefyd yn dod yn rhan o bwll o raddedigion y mae galw mawr amdanynt, ar draws llawer o ddiwydiannau, am eu sgiliau datrys problemau, eu prosesau meddwl dadansoddol clir, a'u gallu i lunio dadl resymegol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth sy'n cyfuno'r gwaith o adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda chasglu data a chyfrifo.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu, gan gyflogi darlithwyr sy'n athrawon ymroddedig ac yn ymchwilwyr a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol.
 • Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), sef cymdeithas broffesiynol a dysgedig gwledydd Prydain ar gyfer mathemateg, sy'n rhoi cydnabyddiaeth i chi fel Mathemategydd Siartredig.
 • Mae'r Adran yn cynnig sawl modiwl a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.
 • Bydd gradd mewn Mathemateg yn agor ystod eang o lwybrau gyrfaol i chi, ac mae llawer o alw am raddedigion ein gradd MMath – er enghraifft ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg, cyllid a masnach – am eu sgiliau datrys problemau, eu prosesau meddwl dadansoddol clir, a'u gallu i lunio dadl resymegol.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra MT10510 10
Calcwlws MT10610 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Mathemategol MT10720 20
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd MT10110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Algebra a Chalcwlws Pellach MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Tebygoleg MT10310 10
Ystadegaeth MT11310 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol FG26020 20
Applied Statistics MA26620 20
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau MT25220 20
Algebra Llinol MT21410 10
Dadansoddiad Real MT20110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Hydrodynameg 1 MT25610 10
Hydrodynameg 1 MT25610 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Group Theory MA30110 10
Normau a Hafaliadau Differol MT30210 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prif Brosiect MTM9840 40
Prosiect Llai MTM9720 20

Gyrfaoedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi yn y sectorau canlynol:

 • dadansoddi ystadegol ac ystadegau cyfrifiadol
 • addysgu
 • peirianneg awyrennol
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fi yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ar ôl i chi gwblhau'r radd hon, byddwch wedi meithrin sgiliau yn y meysydd canlynol;

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun

 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio pynciau algebra a chalcwlws, geometreg a hafaliadau differol, tebygolrwydd ac ystadegau, a dadansoddi mathemategol. 
 • Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, bydd modd i chi ddewis o blith ystod o fodiwlau ar bynciau a all gynnwys dadansoddi a hafaliadau differol rhannol, algebra haniaethol a llinol, mecaneg a modelu ystadegol. 
 • Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn cyflawni prosiectau ymchwil byrion gydag aelod o staff, a fydd wedi'i baru â chi ar sail eich diddordebau mathemategol neu ystadegol penodol, ynghyd â dewis cyrsiau a addysgir o'n rhestr o fodiwlau opsiynol.

Edrychwch o dan y tab sy'n nodi cynnwys y cwrs i weld pa ddewisiadau sydd ar gael i'n myfyrwyr presennol. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon drwy ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Does dim pwnc diflas byth, ac mae'r cwrs yn mynd yn llawer dyfnach i fathemateg nag o'n i'n ei ddisgwyl. Mae cymaint o wahanol fodiwlau i ddewis ohonynt, felly bydd rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi bob amser. Mae'r darlithwyr bob amser yn barod i helpu. Elin Wyn Hughes

Mae Mathemateg yn gwrs gwych gyda darlithwyr cyfeillgar ac agos-atoch. Mae'r cynnwys bob amser yn ddiddorol iawn ond yn heriol i'r graddau cywir. Mae'r adran gyfan yn gweithio'n effeithiol i gynnig yr holl gyfleusterau sydd eu hangen i gael gradd dda. Jennifer O'Neil

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 144

Safon Uwch AAA with A in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM with A in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
34-32 points overall with 6 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
80% overall with 7 in Mathematics

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|