BA

Hanes Modern a Chyfoes

BA Hanes Modern a Chyfoes Cod V191

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

V191
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  67%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r radd Hanes Modern a Chyfoes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymdrin â chyfnod y Chwyldro Ffrengig hyd heddiw. Mae'n archwilio cyfnod nodedig am gyfranogiad torfol, boed hynny mewn gwleidyddiaeth, rhyfel, neu ddiwylliant. Mae'n amlygu gwrthgyferbyniadau moderniaeth - sydd wedi'i nodweddu gan arbrofion iwtopaidd a'u canlyniadau sy'n aml yn hunllefus, gan y proclamasiwn hawliau dynol, hil-laddiad a glanhau ethnig, a gan addewid o resymeg, gwyddoniaeth a thechnoleg.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes Modern a Chyfoes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Mae ein cynlluniau gradd yn arloesol, gan sicrhau y byddwch chi'n cael y cymhwyster gorau un.
 • Mae ein meysydd pwnc yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, hanes gwleidyddol, hanes cymdeithasol, hanes diwylliannol a hanes economaidd.
 • Yn ogystal â llyfrgell Brifysgol wych, fel myfyriwr Hanes yn Aberystwyth fe fydd gennych fynediad at y Llyfrgell Genedlaethol. Dyma un o bump llyfrgell hawlfraint Prydain; mae ganddi dros chwe miliwn o lyfrau, mapiau, printiau a llawysgrifau, ac mae'r llyfrgell fawreddog yma wedi'i lleoli bum munud ar droed o'r Adran. Bydd hi'n adnodd arbennig o werthfawr a defnyddiol wrth astudio'ch pwnc arbennig a llunio'ch traethawd hir yn y flwyddyn olaf.
 • Gallwch ddarganfod rhan arall o'r byd, cyfleoedd a diwylliant newydd ein rhaglenni Cyfnewid Rhyngwladol ac Erasmus+. I gael rhagor o wybodaeth am leoliadau, ewch i'r wefan Astudio Dramor.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa sydd i raddedigion Hanes Modern a Chyfoes?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau swyddi mewn llawer o wahanol feysydd, gan gynnwys:

 • Addysg
 • Y Gyfraith
 • Archifwyr
 • Cyhoeddwyr
 • Gwleidyddion
 • Gweision Sifil
 • Y Cyfryngau
 • Y Lluoedd Arfog
 • Entrepreneuriaid.
 • Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:
 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC 
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!

Trydariadau gan fyfyrwyr Cymdeithas yr Hynafiaethwyr a oedd ar leoliad yn 2014:

'Fe ges i weld tri chopi o'r Magna Carta ar unwaith heddiw!' 'Parch i Brifysgol Aberystwyth am fy helpu i gael y lleoliad, alla i ddim aros tan fory'

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a'r rhaglen Astudio Dramor

Mae cael ystod o brofiadau yn werthfawr iawn ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, a darperir cyfleoedd gwych gan y cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor. Mae gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru raglenni cyfnewid Erasmus wedi'u sefydlu â phrifysgolion yn yr Almaen, Prag, Bwdapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd gyda nifer o golegau yn America.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gynfyfyrwyr 

Bydd y Cynllun Mentora Cynfyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â chynfyfyrwyr sydd erbyn hyn mewn ystod o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gynfyfyrwyr ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd. Roedd sgyrsiau diweddar yn cynnwys 'O'r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf', a gyflwynwyd gan un o'n graddedigion diweddar sydd wedi cael lle erbyn hyn fel hyfforddai yn Oriel y Tate.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

Sgiliau hanesyddol a chysyniadau newydd

Dulliau a chyfnodau newydd

Hanes Rwsia

Prydain a'r Rhyfel Byd Cyntaf

Gweithiau hanesyddol diweddar cyffrous

Ein dewis o fodiwlau eraill sy'n adlewyrchu ystod gronolegol a thematig eang.

Yn ystod yr ail flwyddyn, gallech archwilio:

Y dull hanesyddol, sy'n archwilio'r newidiadau yn ystyr hanes, ei ddulliau, a'r ffordd o'i gofnodi drwy'r oesoedd

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru (1750-1850)

Diwylliant a Chymdeithas Oes Fictoria

Cipolwg ar grefft yr hanesydd

Pynciau a chyfnodau gwahanol o'n rhestr gynhwysfawr o fodiwlau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

Pwnc arbennig sy'n eich galluogi i wneud ymchwil ddwys, gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol sy'n eich galluogi i ddefnyddio sgiliau ymchwil sy'n hanfodol i hanesydd ymarferol

Cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig

Rwsia a Staliniaeth

Yr Almaen a'r gyfundrefn Natsïaidd

Rhyfel Fietnam.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd y gwahanol ddulliau o ddysgu, addysgu ac asesu a ddefnyddir gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyflwyno mewn grwpiau bach (seminarau ac asesiadau llafar), ysgrifennu ffurfiol (traethodau), ymchwil a datblygu syniadau'n ysgrifenedig (traethawd hir), a gweithio fel rhan o dîm (seminarau a chynadleddau i fyfyrwyr, fel Colocwiwm Canoloesol Gregynog). Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn cynnal tiwtorialau academaidd unigol ar gyfer yr holl fyfyrwyr – sy'n brin y tu allan i Rydychen a Chaergrawnt – ac mae ganddi system gefnogol o diwtoriaid personol. Drwy'r cyswllt un i un hwn, bydd modd i chi drafod gyrfaoedd posib, neu astudiaeth bellach efallai, gyda mentoriaid academaidd.

Barn ein Myfyrwyr

Gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis o'u plith, roedd modd i fi ddilyn y pethau ro'n i'n ymddiddori ynddyn nhw, a darganfod agweddau ar Hanes nad o'n i erioed wedi meddwl y byddai modd i fi edrych arnyn nhw. Roedd gallu astudio popeth, o'r chwyldro diwydiannol i bynciau unigryw, yn cynnig y math o brofiad wnaeth fy nenu i Aberystwyth, a chewch chi ddim o hynny yn unrhyw le arall!

John Samuel Hewish

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|