BA

Hanes Modern a Chyfoes

Mae'r radd Hanes Modern a Chyfoes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymdrin â chyfnod y Chwyldro Ffrengig hyd heddiw. Mae'n archwilio cyfnod nodedig am gyfranogiad torfol, boed hynny mewn gwleidyddiaeth, rhyfel, neu ddiwylliant. Mae'n amlygu gwrthgyferbyniadau moderniaeth - sydd wedi'i nodweddu gan arbrofion iwtopaidd a'u canlyniadau sy'n aml yn hunllefus, gan y proclamasiwn hawliau dynol, hil-laddiad a glanhau ethnig, a gan addewid o resymeg, gwyddoniaeth a thechnoleg.

Wrth ddewis astudio'r cynllun gradd hwn, byddwch yn gallu manteisio ar ystod eang yr arbenigedd ymysg ein haneswyr modern sy'n ymdrin â hanes byd-eang. Cewch y cyfle i ddysgu am effaith y ddau ryfel byd, imperialaeth, dad-drefedigaethu, taith Asia drwy'r cyfnod modern, a'r newidiadau mawr a fu i fywyd a chymdeithas yn y gorffennol agos.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Hanes Modern a Chyfoes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Mae ein haddysgu yn arloesol, wedi'i seilio ar ymchwil, ac wedi'i gynllunio i ddatblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis dadansoddi, dehongli a chyfathrebu, a fydd yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.
 • Byddwch yn cael eich dysgu gan arbenigwyr sy'n arbenigo ar draws ystod eang o bynciau'n ymwneud â hanes modern a chyfoes, o ymfudo Asiaidd yn y byd modern a'r Cyfryngau a Chymdeithas ym Mhrydain yr ugeinfed ganrif, i weriniaeth Weimar yr Almaen a'r Trydydd Reich.
 • Yn fyfyriwr Hanes yn Aberystwyth, gallwch wneud defnydd llawn o'r Llyfrgell Genedlaethol, un o bum llyfrgell hawlfraint y DU ac ystorfa archifau fwyaf blaenllaw Cymru.
 • Fel rhan o'ch gradd, bydd gennych gyfle i astudio dramor mewn prifysgol bartner, i gyflawni lleoliadau gwaith yn y sector Treftadaeth, ac i gynllunio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.
Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800 HC11120 20
Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999 HC11820 20
Europe and the World, 1000-2000 HY12420 20
Ewrop a’r Byd, 1000-2000 HA11420 20
Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800 HY11420 20
People, Power and Identity: Wales 1200-1999 WH11720 20
The Modern World, 1789 to the present HY11820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation HY30340 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain at War 1939-45 (Part 1) HQ37520 20
Britain at War 1939-45 (Part 2) HQ37620 20
Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 1) HP34520 20
Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 2) HP34620 20
The Irish in Britain, c. 1850-1922 (Part 2): Community and Conflict HQ35520 20
The Irish in Britain, c.1815-70 (Part 1): Migration and Settlement HQ35420 20
The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 1 HQ33520 20
The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 2 HQ33620 20
The Third Reich (Part 1): The Holocaust, the Eastern Front and the Nazi Occupation of Eastern Europe HQ38320 20
The Third Reich (Part 2): The German Home Front, 1939-1945 HQ38420 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY36920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY38520 20
Culture, Society and the Victorians HY39320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC33520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA39320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY30420 20
Modern American History HY38820 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA34520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY30120 20
The European Reformation HY36520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY36320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY39420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Wales under the Tudors WH33520 20

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa sydd i raddedigion Hanes Modern a Chyfoes?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau swyddi mewn llawer o wahanol feysydd, gan gynnwys:

 • addysg
 • y gyfraith
 • archifo
 • cyhoeddi
 • gwleidyddiaeth
 • y Gwasanaeth Sifil
 • y cyfryngau
 • y lluoedd arfog
 • entrepreneuriaeth.

Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC 
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C.

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gyn-fyfyrwyr

Mae’r cynllun e-Fentora yn gyfle i chi gysylltu â chyn-fyfyrwyr o amrywiaeth o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ganfod beth oedd eu llwybr nhw i’w swyddi presennol a pha wybodaeth y gallant ei rhannu wrth i chi feddwl am eich camau nesaf. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru’n cydweithio â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda’r bwriad o drefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol adegau yn eu gyrfaoedd, megis y sgwrs lwyddiannus: ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’, a gyflwynwyd gan un o’n graddedigion diweddar a lwyddodd i gael lle ar raglen uchel ei bri i hyfforddai yn Oriel y Tate.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • sgiliau hanesyddol a chysyniadau newydd
 • dulliau a chyfnodau newydd
 • hanes Rwsia
 • Prydain a'r Rhyfel Byd Cyntaf
 • gweithiau hanesyddol diweddar cyffrous
 • ein dewis o fodiwlau eraill sy'n adlewyrchu ystod gronolegol a thematig eang.

Yn ystod yr ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • y dull hanesyddol, sy'n archwilio'r newidiadau yn ystyr hanes, ei ddulliau, a'r ffordd o'i gofnodi drwy'r oesoedd
 • trosedd, terfysg a moesoldeb yng Nghymru (1750-1850)
 • diwylliant a chymdeithas oes Fictoria
 • cipolwg ar grefft yr hanesydd
 • pynciau a chyfnodau gwahanol o'n rhestr gynhwysfawr o fodiwlau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • pwnc arbennig sy'n eich galluogi i wneud ymchwil ddwys, gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol sy'n eich galluogi i ddefnyddio sgiliau ymchwil sy'n hanfodol i hanesydd ymarferol
 • cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig
 • Rwsia a Staliniaeth
 • yr Almaen a'r gyfundrefn Natsïaidd
 • Rhyfel Fietnam.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd y gwahanol ddulliau o ddysgu, addysgu ac asesu a ddefnyddir gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyflwyno mewn grwpiau bach (seminarau ac asesiadau llafar), ysgrifennu ffurfiol (traethodau), ymchwil a datblygu syniadau'n ysgrifenedig (traethawd hir), a gweithio fel rhan o dîm (seminarau a chynadleddau i fyfyrwyr, fel Colocwiwm Canoloesol Gregynog). Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn cynnal tiwtorialau academaidd unigol ar gyfer yr holl fyfyrwyr – sy'n brin y tu allan i Rydychen a Chaergrawnt – ac mae ganddi system gefnogol o diwtoriaid personol. Drwy'r cyswllt un i un hwn, bydd modd i chi drafod gyrfaoedd posib, neu astudiaeth bellach efallai, gyda mentoriaid academaidd.

Barn ein Myfyrwyr

Gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis o'u plith, roedd modd i fi ddilyn y pethau ro'n i'n ymddiddori ynddyn nhw, a darganfod agweddau ar Hanes nad o'n i erioed wedi meddwl y byddai modd i fi edrych arnyn nhw. Roedd gallu astudio popeth, o'r chwyldro diwydiannol i bynciau unigryw, yn cynnig y math o brofiad wnaeth fy nenu i Aberystwyth, a chewch chi ddim o hynny yn unrhyw le arall!

John Samuel Hewish

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|