MPhys

Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod

MPhys Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod Cod F366

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

F366
 • Tariff UCAS

  128 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  47%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae MPhys Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich darparu â chraidd sylfaenol Ffiseg, ochr yn ochr ag archwiliad manwl o Ffiseg Cysawd yr Haul, a throsolwg o Wyddor Seryddiaeth Fodern.

Mae cnewyllyn Ffiseg prif ffrwd, ochr yn ochr â'n hamgylchedd dysgu cefnogol, yn sicrhau hyblygrwydd o ran astudiaethau pellach neu gyflogaeth ar ôl graddio, ac yn cynnig cefndir angenrheidiol ar gyfer y modiwlau arbenigol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Institute of Physics - Juno Practitioner


Pam astudio Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod yn Aberystwyth?

 • Ar ôl cwblhau'r radd hon, byddwch yn gadael gydag achrediad gan yr IOP (y Sefydliad Ffiseg).
 • Mae Ffiseg wedi cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r brifysgol, ac mae'n parhau i fod yn brofiad dysgu arloesol i bawb.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn eu maes.
 • Bydd gennych fynediad at offer seryddiaeth arbenigol.
 • Mae ein hymchwilwyr yn cymryd rhan ar hyn o bryd ym Mhrosiect ExoMars 2020 yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd.
 • Mae'r Adran yn cynnig nifer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Algebra a Hafaliadau Differol * FG16210 10
Calcwlws * MT10610 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg * FG12910 10
Dynameg Glasurol * FG14010 10
Ffiseg Glasurol * FG11010 10
Grymoedd ac Egni * FG11120 20
Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd) * FG15720 20
Modern Physics PH14310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astronomy PH18010 10
Communication and Technology PH19510 10
Energy and the Environment PH19010 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Practical Research Skills PH25720 20
Sgiliau Ymchwil Ymarferol FG25720 20
Trydan a Magnetedd * FG22510 10
Numerical Techniques for Physicists PH26620 20
Optics PH22010 10
Planets PH28510 10
Principles of Quantum Mechanics PH23010 10
Stars PH24610 10
Thermodynamics PH21510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect (40 Credyd) * FG37540 40
Concepts in Condensed Matter Physics PH32410 10
Interior of the Sun PH38310 10
Ionospheres & Magnetospheres PH39510 10
Particles, Quanta and Fields PH33020 20
Planetary Neutral Atmospheres PH38510 10
Space Plasmas PH39710 10
The Solar Atmosphere & Heliosphere PH38410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Numerical Methods PHM6610 10
Advanced Quantum Physics PHM3010 10
Advanced Research Topics PHM7020 20
Electromagnetic Theory PHM2510 10
Cyfathrebu Pynciau Mewn Ffiseg * FGM4410 10
Prif Brosiect * FGM5860 60

Cyflogadwyedd

Beth yw fy rhagolygon cyflogadwyedd ar ôl graddio?

Mae ein graddedigion o'r cwrs hwn wedi bod yn llwyddiannus yn cael swyddi yn y diwydiant gofod.

Mae graddedigion eraill o'r Adran Ffiseg wedi darganfod y llwybrau canlynol:

 • ffiseg feddygol
 • diogelu rhag ymbelydredd
 • gwyddor ymchwil
 • datblygu systemau
 • datblygu cynnyrch
 • ysgrifennu technegol
 • meteoroleg

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu a moeseg. Rydym yn rhoi'r sgiliau canlynol i'n myfyrwyr:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • prif ganghennau ffiseg glasurol a modern
 • disgyblaethau mathemategol craidd algebra a chalcwlws
 • ffiseg gyfrifiadol ac arbrofol
 • dynameg Glasurol
 • egwyddorion sylfaenol meysydd disgyrchiant ac electrostatig

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • sêr
 • planedau
 • ffiseg thermol
 • mecaneg cwantwm
 • ffiseg mathemategol
 • trin data ac ystadegau
 • opteg
 • ffiseg arbrofol

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech ymchwilio i'r canlynol:

 • plasmâu'r gofod
 • atmosfferau planedol
 • ïonosfferau a magnetosfferau
 • yr atmosffer solar a'r heliosffer
 • atomau, moleciwlau ac electromagnetedd

Byddwch hefyd yn cyflawni prosiect arbennig o'ch dewis dan arweiniad eich goruchwylydd prosiect personol. 

Yn eich pedwaredd flwyddyn, mae'n bosib y byddwch yn astudio ac yn ymgymryd â'r canlynol:

 • damcaniaeth electromagneteg
 • technoleg cwantwm
 • ffiseg Fodern a dulliau rhifiadol uwch
 • prosiect estynedig, a fydd fel arfer yn ymwneud ag un o'r grwpiau ymchwil yn yr adran, o dan oruchwyliaeth goruchwylydd y prosiect 
 • cwrs preswyl dwys, sy'n cynnwys sesiynau ar gynllunio prosiect, cyfathrebu, sgiliau hunan-reoli, a gwaith grŵp strwythuredig ar gyflwyno ac asesu prosiectau.

Gallech hefyd gymryd rhan mewn cyfle ardderchog i astudio ffiseg atmosfferig, ïonosfferig a'r gofod yn Arctig Uchel Norwy. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn addysgu ein myfyrwyr drwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai, sesiynau ymarferol a gwaith prosiect unigol a grŵp.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau labordy, dyddiaduron labordy ac arholiadau. 

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd â Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod. Mae strwythur y blynyddoedd wedi'i ddylunio'n berffaith i roi syniad i chi o bob cangen ffiseg, yn hytrach na golwg fanwl ar un gangen benodol. Mae'r modiwlau eu hunain yn wych, yn cynnwys astudio atmosfferau planedol i ochr fewnol yr haul, o strwythur atom yr holl ffordd i strwythur y galaethau. Y peth gorau o bosib yw'r cyfle i astudio yn Svalbard, Norwy, a gwneud gwaith ymchwil go iawn gyda'r offer sydd ganddyn nhw. James Parker

Mae'n ddiddorol iawn, oherwydd nid yn unig rydych chi'n edrych ar y cosmos, ond rydych chi hefyd yn mynd i fanylder o ran yr hyn sy'n peri i gysawd yr haul weithio - y planedau. Mae gwneud y pwnc yma'n rhoi ystod gwych o wybodaeth i chi, o sut mae'r Haul yn gweithio, i bosibilrwydd o fywyd ar fydoedd eraill, a sut gallen ni eu darganfod! Ar y cyfan, mae'n gwrs anhygoel - mae cymharu gwyddoniaeth y byd yma â rhai bydoedd eraill yn archwiliad rheng flaen go iawn! Timothy Edward Andrew Powell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 120

Lefel A ABB-BBB with B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with specified subject and B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 5 points in Physics and 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|