MPhys

Gwyddor y Gofod a Roboteg

MPhys Gwyddor y Gofod a Roboteg Cod FH5P

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

FH5P
 • Tariff UCAS

  128 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  24%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwyddor y Gofod a Roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw un o'r unig gyrsiau o'i fath yng ngwledydd Prydain.

Byddwch yn dysgu am sylfeini archwilio'r gofod ac yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen i fodloni gofynion a heriau'r diwydiant gofod, ynghyd â chynllunio a datblygu teithiau Astroffiseg a Ffiseg y Gofod yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn dysgu am hanfodion Cyfrifiadureg a'r arloesiadau technolegol diweddaraf.

Drwy astudio'r radd hon, byddwch yn cael eich trochi mewn datblygiadau cyffrous yn ymwneud â'r pwnc, er enghraifft Prosiect ExoMars 2020 presennol yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Pam astudio MPhys Gwyddor y Gofod a Roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Ffiseg yn cael ei haddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth ers sefydlu'r brifysgol, ac mae'n parhau i fod yn brofiad dysgu arloesol i bawb.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn eu maes.
 • Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n darparu amgylchedd dysgu ysgogol.
 • Bydd y radd hon yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau a gallu y mae llawer o'r prif gyflogwyr yn y ddisgyblaeth hon yn chwilio amdanynt, a byddwch yn graddio gyda'r cymwyseddau sydd eu hangen i ddilyn yr yrfa rydych chi'n ei dewis.
 • Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o fodiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Adran.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Raglennu * CC12020 20
Dynameg Glasurol * FG14010 10
Grymoedd ac Egni * FG11120 20
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol * CC12320 20
Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd) * FG15510 10
Astronomy PH18010 10
Modern Physics PH14310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Practical Research Skills PH25720 20
Python Gwyddonol * CC24420 20
Sgiliau Ymchwil Ymarferol FG25720 20
C and C++ CS23820 20
Robotics and Embedded Systems CS26020 20
Optics PH22010 10
Planets PH28510 10
Sensors, Electronics & Instrumentation PH24520 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir * CC39440 40
Concepts in Condensed Matter Physics PH32410 10
Ionospheres & Magnetospheres PH39510 10
Planetary Neutral Atmospheres PH38510 10
Robotic Applications CS36010 10
Semiconductor Technology PH33610 10
Space Robotics CS36510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development and Testing CS31310 10
Computer Vision CS34110 10
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Ubiquitous Computing CS35710 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Research Topics PHM7020 20
Fundamentals of Intelligent Systems CSM6120 20
Internet Technologies CHM5720 20
Prif Brosiect * FGM5860 60

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd yng Ngwyddor y Gofod a Roboteg?

Mae ein graddedigion wedi canfod gyrfaoedd yn y diwydiant gofod ac wedi mynd ymlaen i arbenigo yn roboteg y gofod neu faes sy'n gysylltiedig ag astroffiseg neu roboteg.

Gallai myfyrwyr hefyd ystyried y gyrfaoedd posib hyn:

 • rhaglennu cyfrifiadurol
 • datblygu systemau
 • peirianneg
 • addysgu

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, mae graddedigion eraill wedi mynd ymlaen i gyflawni astudiaeth uwchraddedig ym maes ffiseg.

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu a moeseg. Rydym yn rhoi'r sgiliau canlynol i'n myfyrwyr:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • isadeiledd cyfrifiaduron
 • seryddiaeth
 • ffiseg fodern
 • rhaglennu
 • dynameg glasurol

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech ddarganfod:

 • amgylcheddau C a C++
 • roboteg a systemau mewnblanedig
 • opteg
 • planedau
 • ffiseg arbrofol
 • python gwyddonol

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • roboteg gofod
 • ffiseg mater cyddwysedig
 • technoleg lled-ddargludyddion
 • atmosfferau planedol
 • eich prosiect blwyddyn olaf

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch:

 • yn archwilio hanfodion systemau deallus
 • yn ymchwilio i dechnolegau'r rhyngrwyd
 • yn cynnal prosiect sylweddol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn addysgu ein myfyrwyr drwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai, sesiynau ymarferol a gwaith prosiect unigol a grŵp.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau labordy, dyddiaduron labordy ac arholiadau.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Roedd fy nghwrs i'n wirioneddol ddiddorol a gwerthfawr. Mae cyflawni blwyddyn mewn diwydiant wedi gwella fy sgiliau rhaglennu ymarferol ddeg gwaith drosodd, os nad mwy. Mae'r darlithwyr yn broffesiynol ac yn barod i helpu, ac mae'r cwrs yn darparu amrywiaeth eang o wybodaeth bynciol. Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn gyflwyniad braf a hwylus i faes cyfrifiadureg. Fel myfyriwr oedd heb ddim profiad blaenorol yn y maes, ro'n i'n weddol betrusgar pan ddes i i'r Brifysgol, ond ymhen rhai wythnosau ro'n i'n llawn brwdfrydedd wrth gael prosiect heriol ond gwerthfawr i'w gyflawni. Daniel William James Drave

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 120

Lefel A ABB-BBB with B in Mathematics and B in Physics or Computer Science

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with specified subjects and B in Mathematics A level and B in Physics

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 5 points in Mathematics and 5 points in Physics or Computer Science at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 in Mathematics and Physics or Computer Science

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|