BA

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae'r byd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn newid yn barhaus. Rydym yn byw mewn cyfnod sydd yn gynhyrfus ac yn wefreiddiol fel ei gilydd, wrth i'r drefn fydol gael ei hailffurfio gan y pwerau newydd sy'n datblygu. Ar y cwrs hwn, byddwch yn archwilio tirwedd wleidyddol y gorffenol a'r presennol, gan ddysgu am y cysyniadau allweddol megis pŵer, democratiaeth, rhyddid, anghydraddoldeb, hawliau, dinasyddiaeth, cynrychiolaeth a chyfreithlondeb, a sut y caiff rhain eu herio yn y byd gwleidyddol gyfoes.

Trosolwg

Bydd y radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Aberystwyth yn ymchwilio i wahanol systemau gwleidyddol a sefydliadau byd-eang. Byddwch yn dysgu am y grymoedd sy'n gyrru newidiadau gwleidyddol, economaidd a diwylliannol-gymdeithasol ledled y byd, ac yn archwilio'r heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol megis globaleiddio, diogelwch rhyngwladol, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, iechyd byd-eang, gwrthdaro ac amgylcheddau yn dilyn rhyfel.

Byddwch yn astudio dadleuon gwleidyddol cyfoes megis dyfodol y Deyrnas Unedig wedi Brexit, heriau mudo modern, twf cenedlaetholdeb boblog a dyfodol democratiaeth, a'r ffyrdd y mae’r holl ffactorau hyn yn dylanwadu ar drawsnewid radical yn yr unfed ganrif ar hugain.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn trafod gwahanol ddadleuon, damcaniaethau ac esboniadau amgen ac yn datblygu sgiliau dadansoddol sydd mor bwysig yn y farchnad waith.

Dyma rai o'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Aberystwyth:

 • cymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' enwog - ymarferion chwarae rôl dros dri diwrnod sy'n ymdrin ag ymarferion gwleidyddol, economaidd a diplomyddol a fydd yn datlygu'ch sgiliau trafodaeth a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio'n rhan o dîm, a datrys problemau
 • cymryd rhan yn ein Cynllun Lleoliad Gwaith Seneddol, sy'n gyfle ichi ennill profiad hynod werthfawr ochr yn ochr ag Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) neu Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i gynnig ichi amgylchedd dysgu dynamig heb ei ail.


Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behind the Headlines IP12620 20
Politics in the 21st Century IP12920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang GW12520 20
Globalization and Global Development IP12520 20
The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789 IP12820 20
War, Strategy and Intelligence IP10320 20

Cyflogadwyedd

Mae Cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddau'n darparu sylfaen gadarn i amrywiaeth fawr o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, sy'n sicrhau bod galw mawr amdanynt.

Dyma rai o'r sectorau lle mae graddedigion y cwrs hwn wedi cael gwaith:

 • y sector datblygu
 • gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol
 • y Gwasanaeth Sifil
 • y Trydydd Sector, ee cyrff anllywodraethol
 • sefydliadau rhyngwladol
 • newyddiaduraeth.

Dysgu ac Addysgu

Yn dy flwyddyn gyntaf, cei dy gyflwyno i'r:

 • cysyniadau a'r themâu sy'n ganolog i astudiaeth o wleidyddiaeth ryngwladol, gan gynnwys safbwyntiau damcaniaethol allweddol, ac fe gei dy annog i'w dadansoddi a'u cloriannu
 • prif nodweddion sy'n sail i wleidyddiaeth yn yr unfed ganrif ar hugain, gan astudio systemau gwleidyddol a thrafod syniadau a phynciau gwleidyddol pwysig
 • datblygiadau ym maes gwleidyddiaeth ryngwladol mewn amser go iawn, gyda'r pwyslais ar newyddion a safbwyntiau sy’n dod i'r amlwg o wythnos i wythnos yn ystod y semester a chyfle i adfyfyrio'n feirniadol ar ddigwyddiadau.

Byddi hefyd yn astudio modiwlau dewisol sy'n cynnwys pynciau megis rhyfel, heddwch a chwyldro ers 1789; globaleiddio a datblygu byd-eang; a rhyfel, strategaeth a chudd-wybodaeth.

Yn dy ail flwyddyn, cei archwilio:

 • gwreiddiau'r disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, datblygiad meddylfryd damcaniaethol, rôl edrych ar bethau mewn modd ddamcaniaethol wrth ffurfio ein dealltwriaeth o'r byd, ac amrywiaeth o wahanol ddulliau damcaniaethol fel sail i ddeall prosesau gwleidyddiaeth ryngwladol
 • ystod o gysyniadau a dadleuon allweddol ynghylch gwahanol bwerau gwleidyddol, a chanfod sut y mae'r rhain yn berthnasol i esiamplau o wleidyddiaeth ymarferol mewn gwahanol rannau o'r byd, gydag anghydraddoldeb gwleidyddol yn thema amlwg.

Yn y drydedd flwyddyn, cei dy gyflwyno i:

 • egwyddorion cyffredinol dulliau ymchwil, methodolegau a fframweithiau damcaniaethol i dy alluogi i ymgymryd ag ymchwil annibynnol ac i ysgrifennu dy draethawd estynedig.

Cei hefyd astudio amrywiaeth o fodiwlau dewisol gan gynnwys pynciau megis datblygu byd-eang, rhyfeloedd masnach a'r drefn ryddfrydol, America Ladin gyfoes, cyfiawnder, trefn ac hawliau dynol, yr UE, y Dwyrain Canol yn yr ugeinfed ganrif, hanes milwrol UDA, cenedlaetholdeb, cudd-wybodaeth Rwsieg, Cynghrair y Cenhedloedd a'i etifeddiaeth, a therfysgaeth a gwrthderfysgaeth yn y byd modern.

Gweithgareddau allgyrsiol

Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef cwrs preswyl a gynhelir yn flynyddol y tu allan i Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi canolbwyntio ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, yr etholiad i benodi arlywydd UDA, trychinebau amgylcheddol yn yr Arctig, a'r rhyfel rhwng Rwsia a Georgia.

Bydd y Gemau Argyfwng yn gyfle iti ddysgu am yr agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu dysgu mewn darlithoedd a seminarau - yn enwedig y cyfyngiadau a wynebir gan arweinyddion gwleidyddol wrth ymateb i wahanol argyfyngau. I lawer o'n myfyrwyr, y Gemau Argyfwng yw pinacl y cwrs.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn cyflwyno'r radd hon drwy gyfrwng darlithoedd a seminarau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Cei dy asesu ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Tiwtor Personol

Byddwn yn dynodi tiwtor personol iti a fydd gyda ti drwy gydol dy gwrs gradd. Bydd dy diwtor yno i dy helpu i ddatrys unrhyw broblemau, boed rheini'n faterion academaidd neu bersonol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|