BA

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Cod L248 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L248
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  78%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r byd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn newid yn barhaus. Rydym yn byw mewn cyfnod sydd yn gynhyrfus ac yn wefreiddiol fel ei gilydd, wrth i'r drefn fydol gael ei hailffurfio gan y pwerau newydd sy'n datblygu. Ar y cwrs hwn, byddwch yn archwilio tirwedd wleidyddol y gorffenol a'r presennol, gan ddysgu am y cysyniadau allweddol megis pŵer, democratiaeth, rhyddid, anghydraddoldeb, hawliau, dinasyddiaeth, cynrychiolaeth a chyfreithlondeb, a sut y caiff rhain eu herio yn y byd gwleidyddol gyfoes.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Bydd y radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Aberystwyth yn ymchwilio i wahanol systemau gwleidyddol a sefydliadau byd-eang. Byddwch yn dysgu am y grymoedd sy'n gyrru newidiadau gwleidyddol, economaidd a diwylliannol-gymdeithasol ledled y byd, ac yn archwilio'r heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol megis globaleiddio, diogelwch rhyngwladol, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, iechyd byd-eang, gwrthdaro ac amgylcheddau yn dilyn rhyfel.

Byddwch yn astudio dadleuon gwleidyddol cyfoes megis dyfodol y Deyrnas Unedig wedi Brexit, heriau mudo modern, twf cenedlaetholdeb boblog a dyfodol democratiaeth, a'r ffyrdd y mae’r holl ffactorau hyn yn dylanwadu ar drawsnewid radical yn yr unfed ganrif ar hugain.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn trafod gwahanol ddadleuon, damcaniaethau ac esboniadau amgen ac yn datblygu sgiliau dadansoddol sydd mor bwysig yn y farchnad waith.

Dyma rai o'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Aberystwyth:

 • cymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' enwog - ymarferion chwarae rôl dros dri diwrnod sy'n ymdrin ag ymarferion gwleidyddol, economaidd a diplomyddol a fydd yn datlygu'ch sgiliau trafodaeth a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio'n rhan o dîm, a datrys problemau
 • cymryd rhan yn ein Cynllun Lleoliad Gwaith Seneddol, sy'n gyfle ichi ennill profiad hynod werthfawr ochr yn ochr ag Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) neu Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i gynnig ichi amgylchedd dysgu dynamig heb ei ail.


Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau * GW20120 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw * GQ23920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20
America at War: A Military History of the United States IP26920 20
Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ24020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti * GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW29620 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Political Theory IP22220 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Making of National Security Policy IP23720 20
The Middle East in the 20th Century IP24920 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig * GW30040 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
America At War: a Military History of the United States IP36920 20
America Ladin Heddiw * GW38720 20
Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ34020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti * GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Contemporary US Foreign Policy IQ32220 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ34420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ33720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Political Theory IP32220 20
Russian Intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The Long Shadow of the Second World War IP32720 20
The Making of National Security Policy IP33720 20
The Middle East in the Twentieth Century IP34920 20
The Past and Present of Us Intelligence IP36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20

Cyflogadwyedd

Mae Cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddau'n darparu sylfaen gadarn i amrywiaeth fawr o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, sy'n sicrhau bod galw mawr amdanynt.

Dyma rai o'r sectorau lle mae graddedigion y cwrs hwn wedi cael gwaith:

 • y sector datblygu
 • gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol
 • y Gwasanaeth Sifil
 • y Trydydd Sector, ee cyrff anllywodraethol
 • sefydliadau rhyngwladol
 • newyddiaduraeth.

Dysgu ac Addysgu

Yn dy flwyddyn gyntaf, cei dy gyflwyno i'r:

 • cysyniadau a'r themâu sy'n ganolog i astudiaeth o wleidyddiaeth ryngwladol, gan gynnwys safbwyntiau damcaniaethol allweddol, ac fe gei dy annog i'w dadansoddi a'u cloriannu
 • prif nodweddion sy'n sail i wleidyddiaeth yn yr unfed ganrif ar hugain, gan astudio systemau gwleidyddol a thrafod syniadau a phynciau gwleidyddol pwysig
 • datblygiadau ym maes gwleidyddiaeth ryngwladol mewn amser go iawn, gyda'r pwyslais ar newyddion a safbwyntiau sy’n dod i'r amlwg o wythnos i wythnos yn ystod y semester a chyfle i adfyfyrio'n feirniadol ar ddigwyddiadau.

Byddi hefyd yn astudio modiwlau dewisol sy'n cynnwys pynciau megis rhyfel, heddwch a chwyldro ers 1789; globaleiddio a datblygu byd-eang; a rhyfel, strategaeth a chudd-wybodaeth.

Yn dy ail flwyddyn, cei archwilio:

 • gwreiddiau'r disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, datblygiad meddylfryd damcaniaethol, rôl edrych ar bethau mewn modd ddamcaniaethol wrth ffurfio ein dealltwriaeth o'r byd, ac amrywiaeth o wahanol ddulliau damcaniaethol fel sail i ddeall prosesau gwleidyddiaeth ryngwladol
 • ystod o gysyniadau a dadleuon allweddol ynghylch gwahanol bwerau gwleidyddol, a chanfod sut y mae'r rhain yn berthnasol i esiamplau o wleidyddiaeth ymarferol mewn gwahanol rannau o'r byd, gydag anghydraddoldeb gwleidyddol yn thema amlwg.

Yn y drydedd flwyddyn, cei dy gyflwyno i:

 • egwyddorion cyffredinol dulliau ymchwil, methodolegau a fframweithiau damcaniaethol i dy alluogi i ymgymryd ag ymchwil annibynnol ac i ysgrifennu dy draethawd estynedig.

Cei hefyd astudio amrywiaeth o fodiwlau dewisol gan gynnwys pynciau megis datblygu byd-eang, rhyfeloedd masnach a'r drefn ryddfrydol, America Ladin gyfoes, cyfiawnder, trefn ac hawliau dynol, yr UE, y Dwyrain Canol yn yr ugeinfed ganrif, hanes milwrol UDA, cenedlaetholdeb, cudd-wybodaeth Rwsieg, Cynghrair y Cenhedloedd a'i etifeddiaeth, a therfysgaeth a gwrthderfysgaeth yn y byd modern.

Gweithgareddau allgyrsiol

Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef cwrs preswyl a gynhelir yn flynyddol y tu allan i Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi canolbwyntio ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, yr etholiad i benodi arlywydd UDA, trychinebau amgylcheddol yn yr Arctig, a'r rhyfel rhwng Rwsia a Georgia.

Bydd y Gemau Argyfwng yn gyfle iti ddysgu am yr agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu dysgu mewn darlithoedd a seminarau - yn enwedig y cyfyngiadau a wynebir gan arweinyddion gwleidyddol wrth ymateb i wahanol argyfyngau. I lawer o'n myfyrwyr, y Gemau Argyfwng yw pinacl y cwrs.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn cyflwyno'r radd hon drwy gyfrwng darlithoedd a seminarau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Cei dy asesu ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Tiwtor Personol

Byddwn yn dynodi tiwtor personol iti a fydd gyda ti drwy gydol dy gwrs gradd. Bydd dy diwtor yno i dy helpu i ddatrys unrhyw broblemau, boed rheini'n faterion academaidd neu bersonol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|