BSc

Seicoleg a Throseddeg

BSc Seicoleg a Throseddeg Cod CM89

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

CM89
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  43%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Caiff Seicoleg a Throseddeg eu cyfuno i roi cipolwg ar safbwyntiau cymdeithasol a seicolegol troseddu. Byddwn yn astudio'r ymennydd, y meddwl ac ymddygiad i ddarganfod cymhelliant pobl i gyflawni trosedd ac ôl-effeithiau cymdeithasol-ddiwylliannol eu gweithredoedd.

Wrth astudio Seicoleg a Throseddeg, byddwch yn meithrin ystod eang o sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn gynyddol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o'n myfyrwyr CM89 Seicoleg/Troseddeg wedi cytuno bod y staff yn gwneud y cwrs yn ddiddorol a'u bod yn esbonio pethau'n dda. (ACF 2019)

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Seicoleg (ACF 2020).

2il yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Seicoleg a Throseddeg yn Aberystwyth?

Boddhad Myfyrwyr

Yn Aberystwyth, rydym yn gweithio gyda chi i’ch helpu i fod yn wybodus ac yn feddylwyr chwilfrydig. Rydym yn defnyddio ein profiad addysgu ac ymchwil i’ch ysbrydoli ac i roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol. Dyna pam roedd bodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr yn 96% yn 2019. (ACF 2019)

Eich paratoi ar gyfer bywyd

Mae ein holl gynlluniau gradd wedi’u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) – sy’n eu gwneud yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd lefel raddedig neu fynediad i hyfforddiant uwchraddedig. “Mae 96% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu addysg bellach 6 mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol”. (Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 2018)

Cyfeillgar a Chynhwysol

Mae’n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae ein staff yn gweithio’n galed i ddarparu’r arweiniad a’r anogaeth y bydd eu hangen arnoch, a dyna pam mae 99% o’n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn yr Adran Seicoleg yn esbonio pethau’n dda.

Adnoddau Eithriadol

Mae cyfleusterau ymchwil modern yr adran a mannau dysgu myfyrwyr rhagorol yn ychwanegol at gyfleusterau canolog rhagorol y brifysgol. Mae’r adnoddau hyn yn ein galluogi i ddarparu dull arloesol o ddysgu ac addysgu. Dyna pam mae 99% o’r myfyrwyr yn yr Adran Seicoleg yn cytuno eu bod wedi gallu cael mynediad at adnoddau cwrs-benodol pan oedd angen (ACF 2019)

Y Gymraeg

Mae’r ddwy adran yn cynnig nifer o fodiwlau, seminarau neu diwtorials sydd yn cael eu dysgu’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Am ragor o wybodaeth, cymerwch gipolwg ar ein tab modiwlau.

Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Quantitative Research Methods PS21310 10
Social Psychology PS20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Environmental Law LC27720 20
Family and Child Law LC26420 20
International Law LC26920 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Psychology and Crime LC24020 20
Sgiliau Ymchwil Troseddeg 2 * CT25120 20
Tort LC21120 20
Youth Crime and Justice LC26120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT21020 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi? 

Bydd gradd mewn Seicoleg a Throseddeg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, a mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

 • Seicoleg Glinigol, Addysgol, Alwedigaethol, Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Seicotherapi a Chwnsela
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Gofal Iechyd
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd
 • Marchnata, Cyhoeddi, Hysbysebu

Mae'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma yn rhai y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, ac yn cynnwys:

 • Sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • Sgiliau datrys problemau effeithiol
 • Y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac effeithiol 
 • Sgiliau rheoli amser a threfnu
 • Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus
 • Hunanddibyniaeth a'r gallu i weithio'n annibynnol 
 • Sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth

Pa gyfleoedd sydd ar gael fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Mae'r Adran Seicoleg yn cynnig amrywiad o'i chyrsiau gradd anrhydedd sengl a chyd-anrhydedd. Bydd ein cwrs Seicoleg a Throseddeg gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant (A1C6) o ddiddordeb i fyfyrwyr sydd am gael profiad mewn diwydiant perthnasol - mae'r chwaer gwrs hwn yn union yr un fath â'r cwrs CM89, ond byddwch yn derbyn blwyddyn ychwanegol o gyllid myfyrwyr i ymgymryd â'ch lleoliad. 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Mae natur ryngddisgyblaethol Seicoleg a Throseddeg yn cydweithio i roi ichi bersbectif damcaniaethol o droseddeg gyda seicoleg ac athroniaeth, yn ogystal ag egwyddorion angenrheidiol seicoleg. Byddwch yn archwilio i’r rhesymau y mae pobl yn troseddu a’r ôl-effeithiau cymdeithasol a diwyllianol, ac yn cyfeirio’n agos at y meddwl seicolegol, er mwyn meithrin a datblygu sgiliau hanfodol ar gyfer dechrau ar yrfa yn y maes hwn. Mae’r radd hon, a achredir gan y BPS, wedi ei llunio ar bynciau craidd seicoleg, sy’n gweithio law yn llaw gyda’ch modiwlau Troseddeg arbenigol.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch:

 • yn dechrau troi’n Seicolegydd drwy ddatblygu gwybodaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, a safbwyntiau biolegol a gwybyddol ynghylch ymddygiad, tra’n meithrin egwyddorion seicolegol angenrheidiol. Ar yr un pryd, byddwch yn dysgu am faterion hanesyddol a chysyniadol ym mhob un o’r meysydd hyn
 • yn dechrau datblygu ystod eang o sgiliau pwnc-benodol drwy ddefnyddio dulliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i ffenomenau seicolegol tra’n ystyried theori allweddol y byd troseddeg sy’n sail i lawer o bolisïau cosbi cyfredol

Yn ystod eich ail a’ch pedwaredd flwyddyn byddwch:

 • yn siapio eich cwrs gradd drwy ddewis o’n hystod unigryw o fodiwlau opsiynol mewn troseddeg. Lluniwyd y modiwlau hyn i ddatblygu’r sgil o feddwl yn feirniadol, gan roi sylw manwl i achosion ymddygiad gwyrdröedig, opsiynau o ran triniaeth, a pholisi gymdeithasol sydd â’r nod o leihau’r achosion o droseddu
 • yn cymhwyso sgiliau a ddysgir drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun, yn seiliedig ar eich syniadau a’ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth wraidd eich profiad o’r cwrs Seicoleg yn Aberystwyth. Mae ein staff wedi ymrwymo i ddull addysgu sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, gan wneud eich anghenion dysgu yn flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgir a sut rydym yn eich addysgu. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd ac fydd yno i’ch cynghori a’ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso’ch gwybodaeth mewn gweithdai ac ymarferion labordy, lle byddwch yn gallu manteisio ar ein hamrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth gallwch fod yn hyderus y byddwch yn cael y profiad dysgu gorau mewn adran sydd ar flaen y gad yn y maes.

Barn ein Myfyrwyr

Y peth da am Seicoleg a Throseddeg yw bod y ddau bwnc yn ategu ei gilydd; er enghraifft, mae modiwlau seicoleg yn ehangu eich gwybodaeth sy'n golygu y gallwch dreiddio'n ddyfnach wrth astudio modiwlau troseddeg, sy'n rhoi mantais i chi dros fyfyrwyr sy'n astudio troseddeg yn unig yn fy marn i. Mae modiwlau seicoleg yn canolbwyntio mwy ar ddamcaniaethau ac esboniadau, tra bod modiwlau troseddeg yn eich helpu i ddefnyddio'r damcaniaethau a'r esboniadau hynny i ganolbwyntio ar y rhesymau dros droseddu, bron fel rhoi'r damcaniaethau a'r esboniadau ar waith. Unwaith eto, credaf fod hyn yn rhoi mantais i chi dros astudio seicoleg yn unig drwy ddefnyddio'r hyn rydych wedi'i ddysgu mewn cyd-destun arall. Joshua Lyons

Mae troseddeg yn anhygoel. Mae pob un o'r darlithwyr yn hynod o gymwynasgar a brwdfrydig, sy'n gwneud y cwrs yn llawer mwy diddorol i mi fod eisiau llwyddo yn y pwnc. Mae troseddeg yn gosod canllawiau syml sy'n hawdd eu dilyn. Mae'r darlithoedd troseddeg yn hwyl ac yn eich diddanu fel nad ydych byth yn diflasu arnynt, ac rydych chi bob amser yn effro ac yn barod i ddysgu'r hyn sydd gan y darlithydd i'w gynnig. Hefyd ym maes troseddeg, mae'r darlithwyr i weld yn fwy awyddus i'ch cael chi'n rhan o'r brifysgol. Leah Rossiter

Rwy'n dilyn y cwrs ar gyfer gradd gyd-anrhydedd mewn Seicoleg a Throseddeg. Mae'n ffordd wych o ddysgu'r ddau bwnc ac i gael sylw a dysgu posibiliadau gan y ddwy adran. Mae'n wych ein bod bob amser yn gallu gofyn i'n darlithwyr/tiwtoriaid am unrhyw beth ac maen nhw bob amser yn ein helpu i ddod o hyd i'r ateb neu'r person sy'n gallu rhoi'r ateb i ni. Mae'r athrawon yn ffrindiau i ni - gall myfyrwyr deimlo hynny o'r agweddau yn yr ystafell ddosbarth, a'r tu allan iddo hyd yn oed! Un o'r pethau gorau yw ein bod yn gallu cael mynediad at erthyglau, llyfrau a ffeiliau ar ein cyfrifiaduron drwy Primo Central. Mae'n hawdd ac yn ddefnyddiol iawn, ac rwy'n gweld eisiau'r adnodd bob tro y byddaf i ffwrdd o'r campws. Hir oes i Brifysgol Aberystwyth! Karina Djokova

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|