BSc

Seicoleg a Throseddeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Seicoleg a Throseddeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod A1C6 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bydd y BSc Seicoleg a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi'r chyfle i chi gyfuno dau o feysydd mwyaf diddorol a phoblogaidd y gwyddorau cymdeithasol. Ar y cwrs hwn, fe gewch chi gipolwg ar safbwyntiau cymdeithasol a seicolegol troseddu. Byddwch yn astudio'r ymennydd, y meddwl ac ymddygiad i ddarganfod cymhelliant pobl i gyflawni trosedd, ôl-effeithiau cymdeithasol-ddiwylliannol eu gweithredoedd, a'r ffactorau sy'n debyg o'u gwneud yn fwy tebygol o aildroseddu.

Yn ystod y cwrs gradd hwn, byddwch yn meithrin llawer o'r sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi, a bydd eich blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi cipolwg ichi o'r wybodaeth a'r profiad ychwanegol y maent yn chwilio amdanynt.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Seicoleg a Throseddeg yn Aberystwyth?

Boddhad Myfyrwyr

Yn Aberystwyth, rydym yn gweithio gyda chi i’ch helpu i fod yn wybodus ac yn feddylwyr chwilfrydig. Rydym yn defnyddio ein profiad addysgu ac ymchwil i’ch ysbrydoli ac i roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol.

Eich paratoi ar gyfer bywyd

Mae ein holl gynlluniau gradd wedi’u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) – sy’n eu gwneud yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd lefel raddedig neu fynediad i hyfforddiant uwchraddedig. Yn ôl y data diweddaraf, mae 96% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu addysg bellach 6 mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol (Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 2018).

Cyfeillgar a Chynhwysol

Mae’n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae ein staff yn gweithio’n galed i ddarparu’r arweiniad a’r anogaeth y bydd eu hangen arnoch.

Adnoddau Eithriadol

Mae cyfleusterau ymchwil modern yr adrannau a mannau dysgu myfyrwyr rhagorol yn ychwanegol at gyfleusterau canolog rhagorol y brifysgol. Mae’r adnoddau hyn yn ein galluogi i ddarparu dull arloesol o ddysgu ac addysgu.

Y Gymraeg

Mae’r ddwy adran yn cynnig nifer o fodiwlau, seminarau neu diwtorials sydd yn cael eu dysgu’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Am ragor o wybodaeth, cymerwch gipolwg ar ein tab modiwlau.

Mae’r cwrs yn union yr un fath â’i chwaer gwrs (CM89) ond am werth blwyddyn o gyllid yn ychwanegol i’ch galluogi i ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i leoliad gwaith, cewch drosglwyddo i’n chwaer-raglen tair blynedd. Bydd myfyrwyr sy’n ymgymryd â’r flwyddyn mewn diwydiant yn talu ffioedd dysgu gostyngedig. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Ffioedd Dysgu.

Ein Staff

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Work Placement PSS0260 60

Gyrfaoedd

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ôl adroddiad Highflyers 2016, mae 32% o swyddi gwag i raddedigion yn cael eu cymryd gan y rhai sydd wedi gweithio'n flaenorol i gwmni ar leoliad neu interniaeth. Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi i:

 • gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith
 • gwneud cysylltiadau yn y diwydiant
 • datblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio
 • cymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio
 • gwella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (Anna McAdam, anm43@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd y radd yn lle.

Pa gyfleoedd gyrfa fydd ar gael i mi? 

Bydd gradd mewn Seicoleg a Throseddeg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, a mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

 • seicoleg glinigol, addysgol, alwedigaethol, chwaraeon ac ymarfer corff
 • seicotherapi a chwnsela
 • gwaith cymdeithasol
 • gofal iechyd
 • adnoddau dynol
 • gwasanaeth cynghori ar yrfaoedd
 • marchnata, cyhoeddi, hysbysebu.

Mae galw mawr gan gyflogwyr am y sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma, ac maent yn cynnwys:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau datrys problemau effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac effeithiol 
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus
 • y gallu i wthio eich hunan a bod yn annibynnol 
 • sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Canfod beth mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Mae natur ryngddisgyblaethol Seicoleg a Throseddeg yn cydweithio i roi ichi bersbectif damcaniaethol o droseddeg gyda seicoleg ac athroniaeth, yn ogystal ag egwyddorion angenrheidiol seicoleg. Byddwch yn archwilio i’r rhesymau y mae pobl yn troseddu a’r ôl-effeithiau cymdeithasol a diwyllianol, ac yn cyfeirio’n agos at y meddwl seicolegol, er mwyn meithrin a datblygu sgiliau hanfodol ar gyfer dechrau ar yrfa yn y maes hwn. Mae’r radd hon, a achredir gan y BPS, wedi ei llunio ar bynciau craidd seicoleg, sy’n gweithio law yn llaw gyda’ch modiwlau Troseddeg arbenigol.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch:

 • yn dechrau troi’n Seicolegydd drwy ddatblygu gwybodaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, a safbwyntiau biolegol a gwybyddol ynghylch ymddygiad, tra’n meithrin egwyddorion seicolegol angenrheidiol. Ar yr un pryd, byddwch yn dysgu am faterion hanesyddol a chysyniadol ym mhob un o’r meysydd hyn
 • yn dechrau datblygu ystod eang o sgiliau pwnc-benodol drwy ddefnyddio dulliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i ffenomenau seicolegol tra’n ystyried theori allweddol y byd troseddeg sy’n sail i lawer o bolisïau cosbi cyfredol

Yn ystod eich ail a’ch pedwaredd flwyddyn byddwch:

 • yn siapio eich cwrs gradd drwy ddewis o’n hystod unigryw o fodiwlau opsiynol mewn troseddeg. Lluniwyd y modiwlau hyn i ddatblygu’r sgil o feddwl yn feirniadol, gan roi sylw manwl i achosion ymddygiad gwyrdröedig, opsiynau o ran triniaeth, a pholisi gymdeithasol sydd â’r nod o leihau’r achosion o droseddu
 • yn cymhwyso sgiliau a ddysgir drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun, yn seiliedig ar eich syniadau a’ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth wraidd eich profiad yn Aberystwyth. Mae ein staff wedi ymrwymo i ddull addysgu sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, gan wneud eich anghenion dysgu yn flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgir a sut rydym yn eich addysgu. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd ac fydd yno i’ch cynghori a’ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso’ch gwybodaeth mewn gweithdai ac ymarferion labordy, lle byddwch yn gallu manteisio ar ein hamrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth gallwch fod yn hyderus y byddwch yn cael y profiad dysgu gorau mewn adran sydd ar flaen y gad yn y maes.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|