BSc

Seicoleg ac Addysg

BSc Seicoleg ac Addysg Cod CX80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

CX80
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  60%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae ein rhaglen gyd-anrhydedd mewn Seicoleg ac Addysg yn dod â dwy ddisgyblaeth gyffrous sy'n ategu ei gilydd ynghyd, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd y byddwch yn dysgu ar y cynllun hwn. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o ddatblygiad gwybyddol a chymdeithasol plant, a byddwch yn cael cyfle i astudio a gwerthuso sut y caiff y rhain eu cefnogi drwy bolisi ac ymarfer addysgol.

Gyda'r addysgu'n cael ei ddarparu gan arbenigwyr pwnc o'r Adran Seicoleg a'r Ysgol Addysg, ein hethos cyfunol yw creu cymuned ddysgu sy'n eich hwyluso i ddatblygu eich gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol ond sydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy sy'n canolbwyntio ar yrfa a fydd yn cefnogi eich datblygiad parhaus ar ôl graddio.

Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwch yn sicr o gael cyfweliad ar gyfer astudio TAR Cynradd yn Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol â’r Adnoddau Addysgu ym maes Addysg; 85% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Seicoleg (ACF 2020).

2il yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Seicoleg ac Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Mae elfen Seicoleg y cynllun hwn yn cynnwys modiwlau craidd sy'n rhoi Sail Graddedigion am Aelodaeth Siartredig i Gymdeithas Seicolegol Prydain i raddedigion (yn amodol ar raddio gydag o leiaf 2:2). Mae'r elfen Addysg yn cynnig dewis eang o fodiwlau opsiynol arbenigol, sy'n golygu y gallwch deilwra'ch gradd i'ch diddordebau wrth iddynt ddatblygu ac i'ch uchelgeisiau gyrfaol ar gyfer y dyfodol. Mae traethawd hir yn y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi ddatblygu prosiect rhyngddisgyblaethol sy'n tynnu ar y sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth y byddwch wedi eu datblygu ym mhob un o'ch disgyblaethau. Isod, mae rhai o'r rhesymau eraill pam y dylech ystyried astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr

Yn Aberystwyth, rydym yn gweithio gyda myfyrwyr i'w helpu i fod yn feddylwyr gwybodus a chwilfrydig. Rydym yn defnyddio ein profiad addysgu ac ymchwil i ysbrydoli myfyrwyr gan roi'r sgiliau a'r hyder iddynt i wneud beth bynnag y dymunant yn y dyfodol. Caiff hyn ei ddangos gan y sgoriau uchel a gafwyd yn Arolwg Boddhad Myfyrwyr 2018 lle sgoriodd yr Adran Seicoleg 95% ar gyfer boddhad cyffredinol a sgoriodd yr Ysgol Addysg 96% ar gyfer Addysg fel pwnc (ACF 2018).

Eich arfogi ar gyfer bywyd

Mae ein holl gynlluniau gradd wedi'u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain – sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd ar lefel raddedig neu fynediad i hyfforddiant uwchraddedig. Edrychwch ar y tab cyflogadwyedd i weld beth mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i'w wneud.

Cyfeillgar a Chynhwysol

Mae'n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae ein staff yn gweithio'n galed i ddarparu'r arweiniad a'r anogaeth y bydd eu hangen arnoch, a dyna pam roedd yr Adran Seicoleg yn gyntaf drwy wledydd Prydain am ei "Chefnogaeth Academaidd" (ACF, 2017), a pham roedd yr Ysgol Addysg ymhlith y bump uchaf yng ngwledydd Prydain am ansawdd yr addysgu. (Canllaw Prifysgolion Da 2018 y Times a'r Sunday Times).

Adnoddau Eithriadol

Bydd myfyrwyr sy'n astudio'r cwrs gradd hwn yn cael mynediad at gyfleusterau ymchwil modern a mannau dysgu myfyrwyr rhagorol, yn ychwanegol at gyfleusterau canolog rhagorol y brifysgol. Profwch y ddwy adran yn ein taith rithwir

Y Gymraeg

Os ydych yn siarad Cymraeg, mae gennych gyfle i barhau â rhan o'ch astudiaethau yn Gymraeg. Mae gennym staff Cymraeg yn yr Adran Seicoleg a'r Ysgol Addysg a fydd yn gallu'ch cefnogi yn eich gwaith ac arwain eich profiad yn y brifysgol yn Gymraeg.

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Quantitative Research Methods PS21310 10
Social Psychology PS20220 20
Seicoleg Dysgu a Meddwl * AD20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Discourses Language and Education ED22420 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc * AD20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion ED24520 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behavioural Neuroscience PS32120 20
Developmental Psychology PS34320 20
Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd * SC34120 20
Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol * AD30120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication ED34720 20
Cyfathrebu AD34720 20
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Hawliau Plant * AD30620 20
Special Educational Needs ED30420 20
Traethawd Hir * AD33640 40

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi?

Bydd gradd mewn Seicoleg ac Addysg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, a mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

 • Seicoleg Glinigol, Addysgol, Alwedigaethol, Chwaraeon ac Ymarfer Corff;
 • Seicotherapi a Chwnsela;
 • Gwaith Cymdeithasol;
 • Gofal Iechyd;
 • Adnoddau Dynol;
 • Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd;
 • Marchnata, Cyhoeddi, Hysbysebu.

Mae'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma yn rhai y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, ac yn cynnwys:

 • Sgiliau ymchwil a Dadansoddi data;
 • Sgiliau datrys problemau effeithiol;
 • Y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac effeithiol;
 • Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus;
 • Hunanddibyniaeth a'r gallu i weithio'n annibynnol;
 • Sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm;
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud lleoliad profiad gwaith, yna gofynnwch am gymorth i weld pa opsiynau sydd ar gael i chi gan ein hadran gwasanaethau proffesiynol.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae ein rhaglen gyd-anrhydedd mewn Seicoleg ac Addysg yn dod â dwy ddisgyblaeth gyffrous sy'n ategu ei gilydd ynghyd, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd y byddwch yn dysgu ar y cynllun hwn. Gyda'r addysgu'n cael ei ddarparu gan arbenigwyr pwnc o'r Adran Seicoleg ac Addysg, ein hethos cyfunol yw datblygu cymuned ddysgu sy'n eich hwyluso i ddatblygu eich gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol ond sydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy sy'n canolbwyntio ar yrfa a fydd yn cefnogi eich datblygiad parhaus ar ôl graddio. 

Mae'r elfen Addysg yn cynnig dewis eang o fodiwlau opsiynol arbenigol, sy'n golygu y gallwch deilwra'ch gradd i'ch diddordebau datblygol a'ch uchelgeisiau gyrfaol ar gyfer y dyfodol. Mae traethawd hir yn y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi ddatblygu prosiect rhyngddisgyblaethol sy'n tynnu ar y sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth y byddwch wedi eu datblygu ym mhob un o'ch disgyblaethau.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch:

 • yn darganfod y ddamcaniaeth a'r egwyddorion sy'n ymwneud â'r dysgwr a'r amgylchedd dysgu, ac yn gwneud lleoliad gwaith;
 • yn archwilio damcaniaethau datblygiad plant a'u heffaith ar ymarfer proffesiynol;
 • yn datblygu gwybodaeth seicolegol graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, yr ymennydd, ymddygiad a gwybyddiaeth;
 • yn defnyddio technegau a dulliau ymchwil, a ffurfiau dadansoddi a fydd yn eich galluogi i gynnal ymchwiliadau empirig.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch:

 • yn ystyried pwysigrwydd diogelu ac ymarfer proffesiynol;
 • Yn adeiladu ar wybodaeth seicolegol graidd drwy archwilio agweddau gwybyddol a chymdeithasol ymddygiad;
 • yn dechrau llunio eich cwrs gradd drwy ddewis o blith ystod o fodiwlau addysg opsiynol megis anghenion addysgol arbennig, amrywiaeth ddiwylliannol, dwyieithrwydd;
 • yn datblygu gwybodaeth uwch am ddulliau ymchwil drwy astudio dulliau meintiol ac ansoddol.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch:

 • yn ystyried rôl asesu mewn addysg;
 • yn dewis o blith amrywiaeth o fodiwlau opsiynol arbennig ym maes Addysg fel addysg wyddoniaeth, addysg fathemateg, iechyd ac addysg, hawliau plant;
 • yn ymestyn gwybodaeth seicolegol graidd drwy astudio niwrowyddoniaeth ymddygiadol, seicoleg ddatblygiadol a gwahaniaethau unigol;
 • yn ymgymryd â thraethawd ymchwil ar thema o'ch dewis.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth wraidd eich profiad yn Aberystwyth. Mae ein staff wedi ymrwymo i ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gan wneud eich anghenion dysgu yn flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgir a sut rydym yn eich addysgu. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd ac fydd yno i'ch cynghori a'ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth mewn gweithdai ac ymarferion labordy, lle byddwch yn gallu manteisio ar ein hamrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth, gallwch fod yn hyderus y byddwch yn cael y profiad dysgu gorau sydd ar flaen y gad yn eich disgyblaeth o ddewis.

Barn ein Myfyrwyr

Rwy'n caru fy nhiwtoriaid - maen nhw'n anhygoel, yn angerddol am eu meysydd seicoleg penodol ac yn garedig iawn, iawn! Rydw i hefyd yn caru fy adran - newydd, modern a hygyrch! Rydw i'n caru sut gwnaeth y cwrs i mi feddwl yn ddyfnach, edrych ar ddamcaniaethau newydd a meddwl am syniadau newydd. Mae'r cwrs C800 hefyd yn agored iawn i bobl ddwyieithog o wledydd eraill! Maryna Chwaszczewska, yr Adran Seicoleg.

Rydw i wrth fy modd gyda fy nghwrs oherwydd mae'r pynciau rydyn ni'n eu trafod yn ddiddorol ac yn berthnasol i fyd plentyndod. Mae'r darlithwyr yn angerddol iawn am y pwnc, sy'n cael ei adlewyrchu hefyd yn y ffyrdd amrywiol rydyn ni'n cael ein hasesu - cawson ni gyfle i ddylunio ein gêm ein hunain hyd yn oed! Mae hyn gymaint yn fwy ymarferol a realistig wrth weithio gyda phlant yn hytrach nag arholiad sych! Ar y cyfan, mae fy hyder mewn amrywiaeth o bynciau a fy ngalluoedd fy hun wedi cael eu cryfhau, sydd bob amser yn beth da mewn unrhyw yrfa. Byddwn yn sicr yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant, a gallaf eich sicrhau y byddwch yn cael cefnogaeth dda iawn gan staff mewn unrhyw fath o sefyllfa academaidd! Caroline Korell, Ysgol Addysg.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|