BSc

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Cod N1FW Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gydag achrediad gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), bydd ein gradd BSc Seicoleg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i gael dealltwriaeth wyddonol o’r prosesau a ddefnyddiwn i ddysgu, meddwl, teimlo ac addasu i’n hamgylchiadau cymdeithasol. Mae’r radd bedair blynedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner. Yn ogystal, mae ein gradd BSc Seicoleg yn ystyried ymddygiad dynol o blentyndod i henoed ac yn ymdrin â’r ffactorau biolegol, cymdeithasol ac unigol sy’n effeithio ar seicoleg ddynol. Ar y cwrs, byddwch yn gweithio ac yn ymgysylltu â darlithwyr sy’n defnyddio eu hymchwil i greu amgylchedd dysgu ysbrydoledig lle gallwch ddatblygu eich meddwl mewn adran ddiogel a chefnogol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Dulliau Ymchwil Meintiol SC21310 10
Social Psychology PS20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Evolutionary Psychology PS21020 20
Forensic Psychology PS21220 20
Health Psychology PS20720 20
Issues in Clinical Psychology PS21720 20
Psychology in Practice PS20620 20
Seicoleg Iechyd SC20720 20
The Psychology of Language PS20420 20

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Ein hethos yw addysgu mewn ffordd sy’n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol i ddatrys problemau mewn senarios byd real. Yn ystod y cwrs pedair blynedd, byddwch yn archwilio ac yn dysgu am ddatblygiad dynol a chymhlethdod yr hyn sy’n gwneud i ni fodau dynol weithio a sut rydym ni’n llywio drwy’r amgylchedd mewnol ac allanol cymhleth yn ogystal â mecaneg ac effeithiau’r hyn sy’n digwydd pan fydd y systemau hyn yn peidio â gweithio’n dda.

Y drydedd flwyddyn yw’r flwyddyn dramor lle bydd myfyrwyr yn astudio yn un o’n prifysgolion partner. Mae’r Adran Seicoleg wedi sefydlu partneriaethau academaidd yn Awstralia, Canada, Hong Kong, Ewrop, Malaysia ac UDA. I gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid, ewch i’r dudalen Cyfleoedd Byd-eang.

Yn Aberystwyth, rydym ni’n cynnig ystod eang o fodiwlau sy’n gadael i chi fynd ar drywydd amrywiol agweddau ar Seicoleg. Gall myfyrwyr ar ein gradd Seicoleg fanteisio ar offer ymchwil cyffrous i ddeall gweithgaredd yr ymennydd a gwybyddol yn ogystal ag offer mesuriadau ymddygiadol.

Bydd ein gradd Seicoleg yn rhoi sylfaen eang i chi mewn seicoleg sy’n eich galluogi i deilwra eich diddordebau yn ynghyd â llwyfan cadarn ar gyfer amrywiol gyfleoedd gyrfa.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs Seicoleg yn ymuno ag un o’r adrannau mwyaf yn y brifysgol. Mae’r Adran Seicoleg yn rheolaidd yn cael ei gosod ymhlith y 10 gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr ac ansawdd yr addysgu. Mae’r Adran yn ymfalchïo yn lefel uchel y cymorth academaidd a bugeiliol a arweinir gan y tîm academaidd sy’n sicrhau eich bod yn llwyddo yn eich astudiaethau ac yn cael y profiad prifysgol gorau.

Gyrfaoedd

Bydd gradd Seicoleg o Brifysgol Aberystwyth yn agor amrywiaeth o yrfaoedd i chi. Bydd ein gradd BSc Seicoleg yn galluogi graddedigion i ddilyn gyrfa yn y proffesiynau seicolegol craidd gyda seicoleg glinigol, seicoleg addysgol, seicoleg cwnsela, seicoleg iechyd, niwro-wyddoniaeth, seicoleg datblygu ac ymddygiad cymhwysol yn eu plith.

Rydym ni wedi gwreiddio cyflogadwyedd drwy’r cwrs cyfan, ac mae gennym nifer fawr o gyfleoedd sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i lunio CV ar gyfer gyrfa mewn lleoliad seicoleg neu’r tu allan i seicoleg.

Mae’r adran Seicoleg yn cynnig tri amrywiad ar ei graddau anrhydedd sengl a chydanrhydedd. Gall pob un fod yn radd sengl dair blynedd, neu gellir astudio pob un gyda blwyddyn mewn diwydiant (WF7F) neu flwyddyn yn astudio dramor (N1FW) gydag un o’n prifysgolion partner yn Ewrop neu’r tu hwnt.

Mae graddedigion ar ein gradd BSc Seicoleg wedi dilyn gyrfaoedd mewn seicoleg glinigol ac addysg, gofal iechyd, adnoddau dynol a marchnata a chysylltiadau cyhoeddus. Bydd eich gradd Seicoleg yn sicrhau bod gennych y sgiliau mwyaf trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu dymuno, sy’n cynnwys: ymchwilio a dadansoddi data’n effeithiol; datrys problemau’n effeithiol; gallu gweithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm; gallu cyfathrebu’n effeithiol ac yn gryno a sgiliau technoleg gwybodaeth.

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddaf i'n ei ddysgu?

Mae seicoleg yn ddisgyblaeth amlweddog ac mae strwythur ein gradd a’r ffordd y cewch eich addysgu’n adlewyrchu hyn. Ein hethos yw addysgu mewn ffordd sy’n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol y gallwch ei chymhwyso i ddatrys problemau mewn senarios byd real. I’ch cefnogi gyda hyn, mae eich gradd sydd ag achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain wedi’i llunio o gylch pynciau craidd hanfodol mewn seicoleg, sy’n gweithredu fel sail ar gyfer y modiwlau amrywiol ac arbenigol a gynigir yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf byddwch yn:

  • Dechrau eich trawsnewid eich hun yn seicolegydd, drwy ddatblygu gwybodaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, yr Ymennydd a gwybyddiaeth ac ystyriaethau hanesyddol mewn seicoleg
  • Dechrau datblygu ystod eang o sgiliau gan ddefnyddio dulliau a thechnegau fydd yn eich galluogi i ymchwilio ffenomenâu seicolegol.

Yn ystod eich ail flwyddyn a’ch blwyddyn olaf byddwch yn:

  • Ffurfio eich gradd drwy ddewis o blith amrywiaeth nodedig o opsiynau dewisol. Bydd hyn yn gyfle i chi greu eich llwybr personol drwy eich gradd.
  • Cymhwyso sgiliau a ddysgir drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun o gwmpas eich syniadau a’ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol.

Sut fyddaf i’n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth graidd y profiad Seicoleg yn Aberystwyth. Mae ein staff yn ymrwymo i ddull addysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, gan olygu bod eich anghenion dysgu’n flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgwn a sut rydym ni’n eich addysgu. Pan fyddwch chi’n ymuno â ni, cewch eich neilltuo i diwtor personol fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich gradd ac a fydd yna i’ch cynghori a’ch arwain ar amrywiol faterion academaidd a phersonol.

O ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach, rydym ni’n cyflwyno addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol. Cewch gyfle hefyd i gymhwyso eich gwybodaeth mewn gweithdai a sesiynau ymarferol yn y labordy, lle cewch elwa ar amrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Caiff eich datblygiad ei asesu mewn nifer o wahanol ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wikis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth gallwch fod yn hyderus y byddwch yn derbyn y profiad dysgu gorau ar reng flaen y ddisgyblaeth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|