BSc

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Cod N1FW Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Bydd ein cwrs BSc mewn Seicoleg gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor yn eich galluogi i ddarganfod diwylliant a bywyd arall mewn gwlad arall, gan ehangu eich dealltwriaeth o Seicoleg ar yr un pryd.

Mae ein gradd Seicoleg Anrhydedd Sengl, sydd wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, wedi'i chynllunio i ddatblygu a siapio eich dealltwriaeth a darparu sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i waith yn gyflym ar ôl graddio neu barhau i astudio ymhellach. Byddwch yn gweithio gyda darlithwyr sy'n defnyddio'u profiad sylweddol a'u hymchwil eu hunain i greu amgylchedd dysgu lle gallwch ddatblygu eich syniadau eich hun mewn adran ddiogel a chefnogol.

Mae gan yr adran gyfleusterau addysgu ac ymchwil rhagorol yn benodol ar gyfer eich cwrs. Mae'r labordai a'r mannau ymchwil pwrpasol yn rhoi amrywiaeth o gyfleusterau ac offer i chi eu defnyddio. Mae'r adnoddau hyn yn caniatáu i chi ddatblygu eich diddordebau a defnyddio technegau datrys problemau creadigol wrth i chi weithio tuag at raddio.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Seicoleg gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bodlonrwydd Myfyrwyr

Yn Aberystwyth, rydym yn gweithio gyda chi i'ch helpu i fod yn feddylwyr gwybodus a chwilfrydig. Rydym yn defnyddio ein profiad addysgu ac ymchwil i'ch ysbrydoli ac i roi'r sgiliau a'r hyder i chi wneud beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol. Dyna pam roedd bodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr yn 96% yn 2019. (ACF 2019)

Eich paratoi ar gyfer bywyd

Mae pob un o'n cynlluniau gradd wedi'u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn cof, ac maent wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain – mae hyn yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd graddedig neu fynediad at hyfforddiant uwchraddedig. "Roedd 96% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Seicoleg ledled gwledydd Prydain." (HESA 2018)

Cyfeillgar a Chynhwysol

Mae'n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sydd â'r myfyriwr yn ganolog iddo. Mae ein staff yn gweithio'n galed i ddarparu'r arweiniad a'r anogaeth y bydd eu hangen arnoch, a dyna pam mae 99% o'n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn dda am esbonio pethau yn yr Adran Seicoleg. (ACF 2019)

Adnoddau Eithriadol

Mae cyfleusterau ymchwil modern yr adran a'r mannau dysgu myfyrwyr rhagorol yn ychwanegol at gyfleusterau canolog rhagorol y brifysgol. Mae'r adnoddau hyn yn ein galluogi i ddarparu dull arloesol o ddysgu ac addysgu. Dyna pam mae 99% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cael mynediad at adnoddau cwrs-benodol pan oedd angen yn yr Adran Seicoleg. (ACF 2019)

Profi'r Byd

Gallwch ymdrochi a manteisio ar gyfle addysgu a dysgu yn un o'n Prifysgolion partner ledled Ewrop a gweddill y byd. Byddwch yn gwella'ch dealltwriaeth o Seicoleg gydag arbenigwyr sy'n arwain yn eu maes. 

Y Gymraeg

Os ydych yn siarad Cymraeg, mae gennych gyfle i barhau â rhan o'ch astudiaethau yn Gymraeg. Mae gennym staff Cymraeg yn yr Adran Seicoleg a fydd yn gallu'ch cefnogi yn eich gwaith ac arwain eich profiad yn y brifysgol yn Gymraeg. 

Mae'r cwrs hwn yn union yr un fath â'i chwaer-gwrs, C800, gyda blwyddyn ychwanegol yn astudio dramor. Os nad ydych yn gallu cael lleoliad gwaith, gallwch drosglwyddo i'n chwaer-raglen tair blynedd yn lle.

Ein Staff

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Quantitative Research Methods PS21310 10
Social Psychology PS20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Evolutionary Psychology PS21020 20
Forensic Psychology PS21220 20
Health Psychology PS20720 20
Issues in Clinical Psychology PS21720 20
Psychology of Humour PS21620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Placement Year PSS0000

Cyflogadwyedd

Eich blwyddyn dramor:

Dangosodd arolwg Effaith Erasmus diweddar bod 64% o gyflogwyr yn barnu bod profiad rhyngwladol yn bwysig ar gyfer recriwtio, ac y bydd astudio neu weithio dramor yn cynyddu siawns myfyrwyr o ddod o hyd i waith hyd at 41% o gymharu â myfyrwyr sydd heb astudio neu weithio dramor. Mae'r addysgu a'r profiad rydym yn ei gynnig yn Aberystwyth yn trawsnewid gweithlu yfory, ac mae'r radd ddatblygedig hon yn dangos ein hymrwymiad i'ch dyfodol. Dangosir hyn gan ein ffigurau cyflogadwyedd diweddar, lle roedd 98% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio. Mae'r ffigur hwn 3% yn uwch na graddedigion Seicoleg ledled Prydain. Dyma rai o'r rhesymau pam rydyn ni'n meddwl bod y flwyddyn yn astudio dramor yn werthfawr.

Pa gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael i fi? 

Bydd gradd mewn Seicoleg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, ac yn rhoi mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

 • seicoleg glinigol, addysgol, alwedigaethol, chwaraeon ac ymarfer corff
 • seicotherapi a chwnsela
 • gwaith cymdeithasol
 • gofal iechyd
 • adnoddau dynol
 • gwasanaeth cynghori ar yrfaoedd
 • marchnata, cyhoeddi, hysbysebu.

Mae'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma yn rhai y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, sy'n cynnwys:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau datrys problemau effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac effeithiol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i weithio'n annibynnol 
 • sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae seicoleg yn ddisgyblaeth amlochrog ac mae strwythur ein cwrs gradd a sut y cewch eich addysgu yn adlewyrchu hyn. Ein hethos yw addysgu mewn ffordd sy'n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol y gallwch ei chymhwyso i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Er mwyn eich cefnogi gyda hyn, mae eich gradd sydd wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain wedi'i ffurfio o gwmpas pynciau craidd hanfodol maes seicoleg, sy'n sail i'r modiwlau opsiynol amrywiol ac arbenigol rydym yn eu cynnig yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn gwneud y canlynol:

 • dechrau trawsnewid eich hun yn Seicolegydd, gan ddatblygu dealltwriaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, yr ymennydd a gwybyddiaeth, a materion hanesyddol ym maes seicoleg
 • dechrau datblygu ystod eang o sgiliau gan ddefnyddio dulliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i ffenomena seicolegol.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cyflawni eich blwyddyn dramor mewn prifysgol ryngwladol.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, byddwch:

 • yn siapio eich gradd gan ddewis o blith ein hystod unigryw o fodiwlau opsiynol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi greu eich llwybr personol eich hun drwy eich cwrs gradd
 • yn cymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun, wedi'i seilio ar eich syniadau a'ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth wraidd eich profiad o'r cwrs Seicoleg yn Aberystwyth. Mae ein staff wedi ymrwymo i ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gan wneud eich anghenion dysgu yn flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgir a sut rydym yn eich addysgu. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd a fydd yno i'ch cynghori a'ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth mewn gweithdai ac ymarferion labordy, lle byddwch yn gallu manteisio ar ein hamrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth, gallwch fod yn hyderus y byddwch yn cael y profiad dysgu gorau mewn adran sydd ar flaen y gad yn y maes.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|