BSc

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Seicoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod WF7F Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae Seicoleg – sef astudiaeth o'r meddwl ac ymddygiad – yn bwnc amrywiol a dynamig. Mae ein gradd Seicoleg gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant wedi'i chynllunio i ddatblygu a siapio eich dealltwriaeth o seicoleg, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth am y gweithle i chi y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ar yr un pryd.

Mae'r cynllun gradd uwch hwn, sydd wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, wedi'i gynllunio i ddatblygu a siapio eich dealltwriaeth a darparu sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i waith yn gyflym ar ôl graddio neu i barhau i astudio ymhellach. Byddwch yn gweithio gyda darlithwyr sy'n defnyddio'u profiad sylweddol a'u hymchwil eu hunain i greu amgylchedd dysgu lle gallwch ddatblygu eich syniadau eich hun mewn adran ddiogel a chefnogol.

Mae gan yr adran gyfleusterau addysgu ac ymchwil rhagorol yn benodol ar gyfer eich cwrs. Mae'r labordai a'r gofodau ymchwil pwrpasol yn cynnig ystod amrywiol o gyfleusterau ac offer i chi eu harchwilio. Mae'r adnoddau hyn yn caniatáu i chi ddatblygu eich diddordebau a defnyddio technegau datrys problemau creadigol wrth i chi weithio tuag at raddio.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Seicoleg gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Yn Aberystwyth, rydyn ni'n gweithio gyda chi i'ch helpu i ddod yn feddylwyr gwybodus a chwilfrydig. Rydyn ni'n defnyddio ein profiad ymchwil ac addysgu i'ch ysbrydoli, ac i roi'r sgiliau a'r hyder i chi wneud beth bynnag yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Dyna pam roedd bodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr yn 96% yn 2019. (ACF 2019)

Eich paratoi ar gyfer bywyd

Mae pob un o'n cynlluniau gradd wedi'u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn cof, ac maent wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain – mae hyn yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd graddedig neu fynediad at hyfforddiant uwchraddedig. "Roedd 96% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Seicoleg ledled gwledydd Prydain" (HESA 2018)

Cyfeillgar a Chynhwysol

Mae'n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sydd â'r myfyriwr yn ganolog iddo. Mae ein staff yn gweithio'n galed i ddarparu'r arweiniad a'r anogaeth fydd eu hangen arnoch, a dyna pam fod 99% o'n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn dda am egluro pethau yn yr Adran Seicoleg. (ACF 2019

Adnoddau Rhagorol

Mae cyfleusterau ymchwil modern a gofodau dysgu rhagorol yr Adran yn ategol i gyfleusterau canolog ardderchog y brifysgol. Mae'r adnoddau hyn yn caniatáu i ni ddarparu ymagwedd arloesol tuag at ddysgu ac addysgu i chi. Dyma pam fod 99% o'n myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cael mynediad at adnoddau cwrs-benodol pan oedd arnynt eu hangen yn yr Adran Seicoleg (ACF 2019)

Y Gymraeg

Fel siaradwr Cymraeg, mae gennych gyfle i gyflawni rhan o'ch astudiaethau yn Gymraeg. Mae staff dwyieithog yn yr Adran Seicoleg, a fydd yn eich cefnogi gyda'ch gwaith, ac a all roi arweiniad i'ch profiad prifysgol yn Gymraeg. 

Mae'r cwrs hwn yr un peth â'i chwaer gwrs C800, ond bydd gennych flwyddyn ychwanegol o gyllid i gyflawni eich blwyddyn mewn diwydiant. Os nad ydych yn gallu cael lleoliad gwaith, gallwch drosglwyddo i'n chwaer-raglen tair blynedd yn lle. Bydd myfyrwyr sy'n cyflawni'r flwyddyn mewn diwydiant yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r manylion yma

Ein Staff

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Dulliau Ymchwil Meintiol SC21310 10
Social Psychology PS20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Evolutionary Psychology PS21020 20
Forensic Psychology PS21220 20
Health Psychology PS20720 20
Issues in Clinical Psychology PS21720 20
Psychology in Practice PS20620 20
Psychology of Humour PS21620 20
The Psychology of Language PS20420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Work Placement PSS0260 60

Gyrfaoedd

Eich blwyddyn mewn diwydiant

Yn adroddiad Highflyers 2016, mae 32% o'r swyddi gwag graddedig yn cael eu llenwi gan bobl sydd eisoes wedi gweithio i gwmni ar leoliad gwaith neu interniaeth. Gallwch fod yn sicr y byddwch yn datblygu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd tuag at y pwnc. Mae'r addysgu a'r profiad rydym yn ei gynnig yn Aberystwyth yn trawsnewid gweithlu yfory, ac mae'r radd ddatblygedig hon yn dangos ein hymrwymiad i'ch dyfodol. Dangosir hyn gan ein ffigurau cyflogadwyedd diweddar, lle roedd 98% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio. Mae'r ffigur hwn 3% yn uwch na graddedigion Seicoleg ledled Prydain. Dyma rai o'r rhesymau pam rydyn ni'n meddwl bod y flwyddyn yn astudio dramor yn werthfawr:

  • i gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
  • i wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
  • i ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
  • i gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
  • i wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr adran leoliadau yn awtomatig i bob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith a'i sicrhau, ond fe gewch gymorth gan Gydlynydd Profiad Gwaith y sefydliad a'n cynghorwr gyrfaol pwrpasol (Anna McAdam, anm43@aber.ac.uk). Os byddwch chi'n methu â dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosglwyddo i fersiwn tair blynedd y cwrs.

Pa gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael i fi? 

Bydd gradd mewn Seicoleg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, ac yn rhoi mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

·      Seicoleg Glinigol, Addysgol, Alwedigaethol, Chwaraeon ac Ymarfer Corff

·      Seicotherapi a Chwnsela

·      Gwaith Cymdeithasol

·      Gofal Iechyd

·      Adnoddau Dynol

·      Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd

·      Marchnata, Cyhoeddi, Hysbysebu.

Mae'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma yn rhai y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, sy'n cynnwys:

·      Sgiliau ymchwil a dadansoddi data

·      Sgiliau datrys problemau effeithiol

·      Y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac yn effeithiol

·      Sgiliau trefnu a rheoli amser

·      Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus

·      Hunanddibyniaeth a'r gallu i weithio'n annibynnol 

·      Sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm

·      Sgiliau technoleg gwybodaeth.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae Seicoleg yn ddisgyblaeth amlochrog, ac mae strwythur ein gradd a'r modd y cewch eich addysgu yn adlewyrchu hyn. Ein hethos yw addysgu mewn ffordd sy'n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol, y mae modd i chi ei chymhwyso i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Er mwyn eich cefnogi gyda hyn, mae eich gradd sydd wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain wedi'i ffurfio o gwmpas pynciau craidd hanfodol maes seicoleg, sy'n sail i'r modiwlau opsiynol amrywiol ac arbenigol rydym yn eu cynnig yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn gwneud y canlynol:

  • Dechrau trawsnewid eich hun yn Seicolegydd, gan ddatblygu dealltwriaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, yr ymennydd a gwybyddiaeth, a materion hanesyddol ym maes seicoleg
  • Dechrau datblygu ystod eang o sgiliau gan ddefnyddio dulliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i ffenomena seicolegol.

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith mewn diwydiant sy'n berthnasol i'r radd BSc Seicoleg.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, byddwch:

  • Yn siapio eich gradd gan ddewis o blith ein hystod unigryw o fodiwlau opsiynol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi greu eich llwybr personol eich hun drwy eich cwrs gradd
  • Yn cymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun, wedi'i seilio ar eich syniadau a'ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth galon profiad Seicoleg Prifysgol Aberystwyth. Mae ein staff yn ymroddedig i ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gan flaenoriaethu'ch anghenion dysgu yn yr hyn rydyn ni'n ei addysgu, ac yn y ffordd rydyn ni'n gwneud hynny. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd a fydd yno i'ch cynghori a'ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso eich gwybodaeth mewn sesiynau ymarferol a gweithdai yn y labordai, lle bydd modd i chi ddefnyddio ystod eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn ystod eang o ffyrdd, gan gynnwys; arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth, gallwch fod yn hyderus y byddwch chi'n cael y profiad dysgu gorau un, sydd ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|