Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae Seicoleg - astudio'r meddwl ac ymddygiad - yn bwnc amrywiol a deinamig. Mae ein gradd Seicoleg Anrhydedd Sengl wedi'i chynllunio i ddatblygu a siapio eich dealltwriaeth a darparu sgiliau a fydd yn eich galluogi i ddod o hyd i waith yn gyflym ar ôl graddio neu barhau i astudio ymhellach. Byddwch yn gweithio gyda darlithwyr sy'n defnyddio'u profiad sylweddol a'u hymchwil eu hunain i greu amgylchedd dysgu lle gallwch ddatblygu eich syniadau eich hun mewn adran ddiogel a chefnogol.

Mae gan yr adran gyfleusterau addysgu ac ymchwil rhagorol yn arbennig ar gyfer eich cwrs. Mae'r labordai a'r mannau ymchwil pwrpasol yn rhoi amrywiaeth o gyfleusterau ac offer i chi eu defnyddio. Mae'r adnoddau hyn yn caniatáu i chi ddatblygu eich diddordebau a defnyddio technegau datrys problemau creadigol wrth i chi symud ymlaen at raddio.

Trosolwg o'r Cwrs


Pam astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bodlonrwydd Myfyrwyr

 • Yn Aberystwyth, rydym yn gweithio gyda chi i'ch helpu i fod yn feddylwyr gwybodus a chwilfrydig. Rydym yn defnyddio ein profiad addysgu ac ymchwil i'ch ysbrydoli ac i roi'r sgiliau a'r hyder i chi wneud beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol. Dyna pam mae bodlonrwydd cyffredinol ein myfyrwyr yn 96% yn 2019. (ACF 2019)

Eich paratoi ar gyfer bywyd

 • Mae ein holl gynlluniau gradd wedi'u cynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg ac wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain – sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer gyrfaoedd ar lefel raddedig neu fynediad i hyfforddiant uwchraddedig. "Roedd 96% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Seicoleg ledled gwledydd Prydain" (HESA 2018)

Cyfeillgar a Chynhwysol

 • Mae'n bwysig eich bod yn astudio mewn amgylchedd cefnogol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae ein staff yn gweithio'n galed i ddarparu'r arweiniad a'r anogaeth y bydd eu hangen arnoch, a dyna pam mae 99% o'n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn dda am esbonio pethau yn yr Adran Seicoleg. (ACF 2019)

Adnoddau Eithriadol

 • Mae cyfleusterau ymchwil modern yr adran a'r mannau dysgu myfyrwyr rhagorol yn ychwanegol at gyfleusterau canolog rhagorol y brifysgol. Mae'r adnoddau hyn yn ein galluogi i ddarparu dull arloesol o ddysgu ac addysgu. Dyna pam mae 99% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cael mynediad at adnoddau cwrs-benodol pan oedd angen yn yr Adran Seicoleg (ACF 2019)

Y Gymraeg

 • Os ydych yn siarad Cymraeg, mae gennych gyfle i barhau â rhan o'ch astudiaethau yn Gymraeg. Mae gennym staff Cymraeg yn yr Adran Seicoleg a fydd yn gallu'ch cefnogi yn eich gwaith ac arwain eich profiad yn y brifysgol yn Gymraeg. 
Ein Staff

Mae holl staff dysgu'r Adran Seicoleg yn gwneud gwaith ymchwil ac mae gan bob un o’r staff parhaol gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf TUAAU neu maent yn gymrodyr/cymrodyr uwch o'r academi addysg uwch. Mae gan dros hanner y staff hefyd gymhwyster CPsychol, sy'n dynodi safon uchaf y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig o ran gwybodaeth ac arbenigedd mewn seicoleg.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cognitive Psychology PS21820 20
Qualitative Research Methods PS21410 10
Dulliau Ymchwil Meintiol SC21310 10
Social Psychology PS20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Evolutionary Psychology PS21020 20
Forensic Psychology PS21220 20
Health Psychology PS20720 20
Issues in Clinical Psychology PS21720 20
Psychology in Practice PS20620 20
Psychology of Humour PS21620 20
The Psychology of Language PS20420 20

Gyrfaoedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi?

Bydd gradd mewn Seicoleg o Brifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd, a mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi pellach, gan gynnwys:

 • Seicoleg Glinigol, Addysgol, Alwedigaethol, Chwaraeon ac Ymarfer Corff;
 • Seicotherapi a Chwnsela;
 • Gwaith Cymdeithasol;
 • Gofal Iechyd;
 • Adnoddau Dynol;
 • Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd;
 • Marchnata, Cyhoeddi, Hysbysebu.

Mae'r sgiliau y byddwch yn eu dysgu wrth astudio yma yn rhai y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, ac yn cynnwys:

 • Sgiliau ymchwil a Dadansoddi data;
 • Sgiliau datrys problemau effeithiol;
 • Y gallu i weithio'n annibynnol a chyflwyno deunydd yn glir ac effeithiol;
 • Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus;
 • Hunanddibyniaeth a'r gallu i weithio'n annibynnol;
 • Sgiliau rheoli prosiectau a gweithio mewn tîm;
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae'r Adran Seicoleg yn cynnig tri amrywiad o'i chyrsiau gradd anrhydedd sengl a chyd-anrhydedd. Gall pob un fod yn radd sengl tair blynedd, neu gellir astudio pob un gyda blwyddyn mewn diwydiant (WF7F) neu flwyddyn yn astudio dramor (N1FW) gydag un o'n prifysgolion partner yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae seicoleg yn ddisgyblaeth amlochrog ac mae strwythur ein cwrs gradd a sut y cewch eich addysgu yn adlewyrchu hyn. Ein hethos yw addysgu mewn ffordd sy'n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth gysyniadol a damcaniaethol y gallwch ei chymhwyso i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. I'ch cefnogi yn hyn o beth, mae eich gradd, sydd wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, wedi'i seilio ar bynciau craidd hanfodol mewn seicoleg, sy'n sail ar gyfer y modiwlau opsiynol amrywiol ac arbenigol a gynigiwn yn yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch:

 • Yn dechrau troi'n Seicolegydd drwy ddatblygu gwybodaeth graidd mewn meysydd fel ymddygiad cymdeithasol ac unigol, yr ymennydd a gwybyddiaeth a materion hanesyddol ym maes seicoleg.
 • Yn dechrau datblygu ystod eang o sgiliau drwy ddefnyddio dulliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i ffenomenau seicolegol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, byddwch:

 • Yn siapio eich cwrs gradd drwy ddewis o'n hystod unigryw o fodiwlau opsiynol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi greu eich llwybr personol eich hun drwy eich cwrs gradd.
 • Yn cymhwyso sgiliau a ddysgir drwy gydol eich gradd drwy lunio eich traethawd ymchwil eich hun, yn seiliedig ar eich syniadau a'ch diddordebau personol mewn cyd-destun seicolegol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Mae eich datblygiad academaidd a deallusol wrth wraidd eich profiad o'r cwrs Seicoleg yn Aberystwyth. Mae ein staff wedi ymrwymo i ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gan wneud eich anghenion dysgu yn flaenoriaeth o ran yr hyn a addysgir a sut rydym yn eich addysgu. Pan fyddwch yn ymuno â ni, bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich cwrs gradd ac fydd yno i'ch cynghori a'ch arwain ar ystod o faterion academaidd a phersonol.

Rydym yn darparu addysgu ysbrydoledig drwy amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, o ddarlithoedd traddodiadol i waith mewn grwpiau bach. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth mewn gweithdai ac ymarferion labordy, lle byddwch yn gallu manteisio ar ein hamrywiaeth eang o offer a chyfleusterau ymchwil arbenigol. Bydd eich datblygiad yn cael ei asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd gan gynnwys: arholiadau traddodiadol, traethodau, wicis, blogiau, arsylwadau a chyflwyniadau.

Yn Aberystwyth, gallwch fod yn hyderus y byddwch yn cael y profiad dysgu gorau mewn adran sydd ar flaen y gad yn y maes.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae'r darlithwyr yn dda ac mae'r pynciau'n amrywiol a diddorol. Rydych chi hefyd yn dysgu llawer o sgiliau trosglwyddadwy. Drwy astudio seicoleg, rydw i wedi cwrdd â phobl neis iawn sydd wedi dod yn ffrindiau agos. Mae'n bwnc diddorol y gellir ei gymhwyso i bob agwedd ar fywyd, ac mae ei astudio wedi newid y ffordd rwy'n gweld y byd. Faith Mathews

 Rwy'n caru fy nhiwtoriaid - maen nhw'n anhygoel, yn angerddol am eu meysydd seicoleg penodol ac yn garedig iawn, iawn! Rydw i hefyd yn caru fy adran - newydd, modern a hygyrch! Rydw i'n caru sut gwnaeth y cwrs i mi feddwl yn ddyfnach, edrych ar ddamcaniaethau newydd a meddwl am syniadau newydd. Mae'r cwrs C800 hefyd yn agored iawn i bobl ddwyieithog o wledydd eraill! Maryna Chwaszczewska

Rydw i wrth fy modd yn gallu dysgu mwy am bobl, drwy ofyn iddyn nhw gymryd rhan yn fy astudiaethau, ac yn aml yn creu ffrindiau newydd o'i herwydd. Rydw i wrth fy modd yn dysgu sut mae'r ymennydd yn gweithio ac yn ymateb i wahanol ysgogiadau. Rydw i wrth fy modd yn datblygu fy ngwybodaeth am wahaniaethau mewn diwylliannau, yn enwedig o ran triniaeth. Ond yn fwy na dim, rydw i'n hoff iawn o fod yn fyfyrwraig, o gael y rhyddid i reoli fy mywyd, cael mynediad at gymaint o wybodaeth nad o'n i'n gwybod am ei bodolaeth, a gallu egluro'r pethau rhyfeddaf. Yvette Lavelle

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
{ "category":"EntryRequirement","message":"English or Welsh \and Mathematics","language":"" }

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|