BA

Cysylltiadau Rhyngwladol (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

BA Cysylltiadau Rhyngwladol (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Cod 242L Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn ymwneud â'r modd rydyn ni'n mynd i'r afael â heriau byd-eang. Mae gwleidyddiaeth y byd yn sefyll mewn man hanesyddol diddorol ond anodd, un y mae angen i ni, fel bodau gwleidyddol, ei ddeall, ei egluro, ac yn rhannol, ei siapio. Gyda dirywiad cymharol y 'Gorllewin', ymddangosiad grymoedd a gweithredwyr newydd, a natur gynyddol gymhleth a phlethog problemau lleol, cenedlaethol, rhanbarthol, rhyngwladol a byd-eang, mae 'gwleidyddiaeth ryngwladol' yn cyrraedd oes newydd. Mae'r radd hon mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio'r cysyniadau, yr arferion, y polisïau, yr hanes a'r rhanbarthau sy'n ffurfio gwleidyddiaeth ryngwladol fel disgyblaeth, gydag opsiwn i astudio yn un o'n Prifysgolion partner yn Ewrop a'r tu hwnt.

Trosolwg

Pam astudio Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf y byd. Fe'i sefydlwyd ym 1919 ar ôl diwedd y Rhyfel Mawr er mwyn deall achosion rhyfel yn well, ac i hyrwyddo byd mwy heddychlon.
 • Yn ystod y cwrs, bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein 'Gêm Argyfwng Rhyngwladol'. Ymarferiad chwarae rôl yw hwn, a gynhelir dros dridiau, ar weithredu gwleidyddol, economaidd a diplomataidd, lle byddwch yn datblygu sgiliau negodi a chyfathrebu, meddwl beirniadol, gwaith tîm a datrys problemau.
 • Bydd yr elfen astudio dramor yn golygu y bydd modd i chi ddewis astudio yn un o'n Prifysgolion partner; mae gennym nifer o'r rhain yn Ewrop, Gogledd America, Asia ac Awstralia. Bydd eich blwyddyn dramor yn digwydd yn ystod eich trydedd flwyddyn, a byddwch yn dychwelyd i gwblhau'r bedwaredd flwyddyn (sef y flwyddyn olaf).
 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain. Mae'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith neu gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae'r Gymdeithas Gwleidyddiaeth Ryngwladol, a gaiff ei rhedeg gan fyfyrwyr, yn trefnu rhaglen brysur ac amrywiol o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus, fel y ddawns flynyddol.
 • Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau.


Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits IPS0000

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Bydd yr elfen blwyddyn dramor hefyd yn dangos i'ch darpar gyflogwyr eich bod yn barod i roi cynnig ar heriau newydd a'ch bod yn gallu addasu i amgylcheddau newydd; bydd hyn yn eich amlygu chi ymhlith ymgeiswyr.

Ar ôl cwblhau'r flwyddyn dramor yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dychwelyd gyda rhagor o hunan-hyder, a safbwynt mwy aeddfed a gwybodus o'r byd. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Dyma enghreifftiau o'r hyn mae rhai o'n graddedigion yn ei wneud: Swyddi'n ymwneud â gwleidyddiaeth fel swyddi yn y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol a chenedlaethol, sefydliadau rhyngwladol, cyrff yn y sectorau anllywodraethol ac nid-er-elw, a'r lluoedd arfog.

Mae ein graddedigion hefyd wedi cael swyddi ym meysydd newyddiaduraeth, y gyfraith, busnes, addysgu a'r sector ariannol.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y pedair blynedd y byddwch yn eu treulio yn yr adran.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyfle i archwilio:

 • ystod o safbwyntiau ac ymagweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth ryngwladol
 • datblygiad a hynt syniadau allweddol a chysyniadau ym maes cysylltiadau rhyngwladol
 • heriau gwleidyddol allweddol yr unfed ganrif ar hugain
 • gwahanol safbwyntiau ar ryfel, heddwch a chwyldro ers 1789
 • materion allweddol ym meysydd rhyfel, strategaeth a chudd-wybodaeth.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cewch gyfle i astudio materion fel:

 • damcaniaethau, ymagweddau a safbwyntiau ym maes cysylltiadau rhyngwladol
 • ystod o heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol, fel globaleiddio, rhyfel, terfysgaeth ryngwladol, newid hinsawdd, anghydraddoldeb, twf arfogaeth niwclear, epidemigau iechyd byd-eang, argyfyngau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, a gwrthgiliad;
 • amrywiaeth o wleidyddiaeth ranbarthol a gwladol, gan gynnwys America Ladin, Rwsia, Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd, y BRICS, y Dwyrain Canol, a'r Deyrnas Unedig
 • hanes rhyngwladol yr ugeinfed ganrif
 • hanes a datblygiad ideolegau a syniadau gwleidyddol
 • yr ystod o heriau diogelwch sy'n wynebu gweithredwyr domestig a rhyngwladol
 • traethawd hir gorfodol i ddangos eich dealltwriaeth sylweddol yn eich dewis faes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon ar ffurf darlithoedd a seminarau, ynghyd â gweithdai, efelychiadau ac ymarferion chwarae rôl. Rydym yn asesu ein myfyrwyr ar ffurf traethodau, adroddiadau polisi, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau. Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi drwy gydol eich amser fel myfyriwr israddedig. Gall yr unigolyn hwn eich helpu gydag unrhyw gwestiynau neu broblemau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|