BA

Ffrangeg / Cysylltiadau Rhyngwladol

Heddiw, mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn ymwneud â deall a mynd i'r afael â heriau byd-eang. Fel myfyriwr ar y cynllun gradd hwn ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch mewn sefyllfa berffaith i gael dealltwriaeth ddyfnach o'r heriau hynny a pha gyfleoedd a rhwystrau sy'n siapio sut rydym yn eu rheoli. Bydd cydran Ffrangeg y cwrs hwn yn eich galluogi i ddarganfod iaith, diwylliant, llenyddiaeth a chelf ac ar yr un pryd yn datblygu eich cymwyseddau ieithyddol mewn Ffrangeg. Mae'r cynllun gradd hwn yn cynnig cyfuniad delfrydol o hyfforddiant iaith dwys ac ar yr un pryd yn archwilio cwestiynau a chysyniadau mawr ein hamser - megis grym, gwrthdaro, democratiaeth, diogelwch, anghydraddoldeb, moeseg, hawliau, cyfiawnder, rhywedd, datblygiad a chyfranogiad gwleidyddol.

Trosolwg

Pam astudio Cysylltiadau Rhyngwladol a Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae ystod eang o arbenigedd ar gael yn ein Hadran Ieithoedd Modern, ac mae hyn i'w weld yn y dewis o fodiwlau rydym yn eu cynnig. Gallai myfyrwyr ddewis modiwlau ar ieithyddiaeth (modern a hanesyddol); dialecteg (astudiaeth o wahanol ffurfiau ar Ffrangeg, o'r gorffennol a'r presennol); llenyddiaeth; hanes syniadau a mudiadau artistig; cynrychiolaethau llenyddol o Baris, llenyddiaeth teithio a materion cyfoes.
 • Bydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn treulio eu trydedd flwyddyn yn byw'n annibynnol mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Gallech ddewis astudio yn y Brifysgol, gweithio fel cynorthwyydd iaith, neu ffurfiau eraill ar leoliadau gwaith.
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig cyfle i chi archwilio modiwlau sy'n cynnwys Heriau Byd-eang, Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain, Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth, Cyfalafiaeth, Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol i enwi dim ond rhai.
 • Fel myfyriwr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, byddwch yn astudio yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf y byd, a sefydlwyd ar ôl y Rhyfel Mawr i helpu'r byd i ddeall y byd.
 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyflwyniad cynhwysfawr i astudiaethau Ffrengig a sgiliau ymchwil perthnasol ar ffurf tiwtorialau.
 • Byddwch yn dod yn fyfyriwr mewn adran a sgoriodd 93% ar gyfer boddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF, 2017), sy'n dangos ein hymrwymiad i roi profiad cofiadwy a gwerthfawr i chi. Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol hefyd wedi sgorio 95% ar gyfer boddhad cyffredinol (ACF 2018) ac ymhlith y 10 adran uchaf ym Mhrydain ar gyfer ansawdd yr addysgu a phrofiad myfyrwyr ym maes gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times).
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig llawer o gyfleoedd i wneud gweithgareddau allgyrsiol yn ystod cyfnod y cwrs. Uchafbwynt y cwrs i lawer o fyfyrwyr yw'r 'Gemau Argyfwng' enwog, sef tridiau o ymarferiad chwarae rôl lle mae gofyn cynnal trafodaethau gwleidyddol, economaidd a diplomyddol sy'n datblygu sgiliau trafod a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, a datrys problemau.
 • Yn ystadegol, mae graddedigion Ieithoedd Modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Yn adroddiad Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017 a gyhoeddwyd yn 2018, nodwyd bod gradd mewn Ieithoedd Modern yn cynnig llwybr clir tuag at swydd neu astudiaeth bellach. Ar gyfer ein hadran ni, roedd 95% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018). Yn ogystal, bu i'r Canllaw Prifysgolion Da a gyhoeddir gan y Times a'r Sunday Times ein gosod ymhlith y deg adran orau o ran rhagolygon graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ar gyfer pwnc Ffrangeg. Mae ein dull pwrpasol o addysgu yn sicrhau y bydd eich cyfnod pontio o'r brifysgol i'r byd gwaith yn un llyfn.
 • Mae'r radd hon ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr lefel uwch. Bydd dechreuwyr yn cyflawni cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf.


Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
French Language FR20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20
Extended Essay Module EL20510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR21020 20
Humour and Literature FR26120 20
Language of Business 1 FR20310 10
Littérature fantastique, 18e-20e siècles / Fantastic literature, 18th-20th centuries FR27220 20
Narrating and Visualising French Colonialism FR28020 20
Voyage Et Litterature En France 17e-19e / Travel and Literature in France FR27110 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Intercalary Year Dissertation FRS0000
Abroad Year Credits IPS0000

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Women and Global Development IP39620 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR31020 20
Humour and Literature FR36120 20
Littérature fantastique, 18e-20e siècles / Fantastic literature, 18th-20th centuries FR37220 20
Narrating and Visualising French Colonialism FR38020 20
The Language of Business and Current Affairs FR30310 10
Voyage Et Litterature En France 17e-19e / Travel and Literature in France FR37110 10

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd Ffrangeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

 • Llafar
 • Ysgrifenedig
 • Clywedol
 • Cyfieithu

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyfle i archwilio:

 • ystod o safbwyntiau ac ymagweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth ryngwladol
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • methodolegau amrywiol ar gyfer dadansoddi materion amserol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol a domestig
 • damcaniaeth wleidyddol a materion gwleidyddol allweddol
 • yr ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau Ffrangeg, a chyflwyno eich ymchwil annibynnol cyntaf
 • digwyddiadau sefydlol diwylliant Ffrengig
 • yr iaith Ffrangeg drwy ffilm, iaith a hunaniaeth
 • problemau gwleidyddol cyfoes a sut y cânt eu portreadu
 • materion allweddol ym meysydd Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch Blwyddyn Dramor o astudio neu leoliadau gwaith drwy raglen Erasmus+.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cewch gyfle i astudio materion fel:

 • damcaniaethau, ymagweddau a safbwyntiau ym maes cysylltiadau rhyngwladol
 • ystod o heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol, fel globaleiddio, diogelwch rhyngwladol, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, iechyd y byd, gwrthdaro ac amgylcheddau ar ôl gwrthdaro
 • datblygu eich cymwyseddau iaith ymhellach ar ôl i chi dreulio blwyddyn yn Ffrainc
 • dewis o blith ystod o fodiwlau yn amrywio o Lenyddiaeth, Ffilm, Diwylliant, Busnes
 • penllanw eich blynyddoedd israddedig, sef eich Traethawd Hir, yn seiliedig ar waith ymchwil gwreiddiol helaeth, wedi'i ysgrifennu yn Ffrangeg
 • amrywiaeth o wleidyddiaeth ranbarthol a gwladol, gan gynnwys America Ladin, Rwsia, Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd, gwledydd BRIC, y Dwyrain Canol, a'r Deyrnas Unedig
 • hanes rhyngwladol yr ugeinfed ganrif a'r Rhyfel Oer.

Yn ogystal, byddwch yn dewis o blith modiwlau cynnwys ar lenyddiaeth Ffrengig, iaith,

hanes celf, neu ddiwylliannau Ffrainc gyfoes; yn cynnal eich ymchwil annibynnol, gyda goruchwyliaeth tiwtorial; yn ysgrifennu traethawd hir gorfodol i ddangos eich dealltwriaeth sylweddol yn eich dewis faes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon ar ffurf darlithoedd a seminarau.

Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi a fydd gyda chi drwy gydol eich gradd. Bydd yn eich helpu gydag unrhyw broblemau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef digwyddiad preswyl blynyddol i ffwrdd o Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi bod yn seiliedig ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau, trychineb amgylcheddol yn yr Arctig, a rhyfel rhwng Rwsia a Georgia. Bydd y Gemau Argyfwng yn caniatáu i chi ddysgu am agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu haddysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig y cyfyngiadau mae arweinwyr gwleidyddol yn eu hwynebu wrth ymateb i argyfyngau amrywiol. Yn ddi-os, dyma uchafbwynt y flwyddyn.

Barn ein Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd â'r cwrs Cysylltiadau Ryngwladol gan ei fod yn bwnc sy'n denu ystod eang o bobl o bob rhan o wledydd Prydain ac yn rhyngwladol, sy'n golygu eich bod yn dod i gysylltiad ag ystod eang o bobl a safbwyntiau. Mae'r seminarau'n caniatáu ar gyfer trafodaeth a dysgu gwych, ac mae'r darlithoedd eu hunain yn ddiddorol, gyda darlithwyr sydd bron yr un mor ddiddorol!

Roxy Taylor

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi rhoi dealltwriaeth newydd i fi o'r byd o fodiwlau ar faterion yn ymwneud â chysyniadau globaleiddio i fywydau menywod yn y Trydydd Byd. Gydag arbenigwyr mewn cymaint o feysydd, mae'n wych cael criw o diwtoriaid sydd mor gyfeillgar. Mae fy nhair blynedd yma yn Aberystwyth wedi bod yn addysgiadol ac yn bleserus, bydden i'n argymell astudio yma i unrhyw un.

Hannah Mitchell

Darlithwyr gwych, adeilad gwych, a phobl wych ar y cwrs!

Matthew David Bold

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% - 65% overall with 7 in French

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|