BA

Cysylltiadau Rhyngwladol a Datblygiad Bydeang

BA Cysylltiadau Rhyngwladol a Datblygiad Bydeang Cod 13LL

Ymgeisio Nawr

Ar y cwrs gradd BA Cysylltiadau Rhyngwladol a Datblygiad Byd-eang yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, fe gewch chi'r cyfle i archwilio sut y gwelir cysylltiadau rhyngwladol wrth edrych arnynt o'r tu hwnt i'r byd datblygedig.

Bydd y cwrs hwn yn herio naratifau Gorllewinol-ganolog gwleidyddiaeth ryngwladol gan ystyried y rhyng-gysylltiadau rhwng y gwladwriaethau datblygedig a'r rhai sy'n datblygu, ymchwilio i faterion a lleisiau sy'n cael llai o sylw, ac ymchwilio i'r grymoedd byd-eang sy'n tyfu yn America Ladin, De Asia a'r Dwyrain Canol. Byddwch hefyd yn archwilio themâu allweddol megis gwladychiaeth, anghydraddoldeb, datblygiad, rhywedd, hunaniaeth, economi wleidyddol, diwylliant, hil, crefydd, gwrthsafiad a mudiadau cymdeithasol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cysylltiadau Rhyngwladol a Datblygiad Byd-eang ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd astudio'r radd hon yn eich galluogi i ehangu a dyfnhau eich dealltwriaeth o gwestiynau allweddol, er enghraifft:

 • y ffyrdd mae pŵer ac anghydraddoldeb yn gweithredu ar lefel lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ac yn dylanwadu ar ddatblygiad byd-eang
 • rolau llywodraethu, gwladychiaeth, tlodi, gwrthdaro, iechyd a chyfalafiaeth, yn ogystal ag arwyddocâd hil, rhywedd, crefydd, ideoleg a chenedlaetholdeb i bwerau newydd a gwladwriaethau'r De Byd-eang.

Byddwch yn dod yn fyfyriwr yn yr adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf yn y byd, a sefydlwyd yn 1919 ar ôl diwedd y Rhyfel Mawr i helpu'r byd i ddeall y byd.

Byddwch yn cael eich tywys a'ch mentora gan ddarlithwyr brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol a dynamig i chi.

Bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' enwog; tridiau o ymarferiad chwarae rôl lle mae gofyn cynnal trafodaethau gwleidyddol, economaidd a diplomyddol sy'n datblygu sgiliau trafod a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, a datrys problemau.

Rydyn ni'n gweithredu Cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil ac yn ymateb i faterion etholaethol. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.

Rydyn ni'n rhedeg Rhaglen Gyfnewid i Fyfyrwyr Rhyngwladol hefyd, sy'n seiliedig ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfle ardderchog i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor.

Rydyn ni'n gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o drafodaethau, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai gwleidyddol, ynghyd â nifer o weithgareddau cymdeithasol fel y ddawns flynyddol.

Ac yn olaf, rydym yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i'r tab modiwlau i gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, ac ewch i'r dudalen 'Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg' am wybodaeth mwy cyffredinol.

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Politics and Global Development IP29220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20

Gyrfaoedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl cwblhau fy ngradd?

Dyma enghraifft o'r hyn mae rhai o'n graddedigion yn ei wneud: rolau yn y sector datblygu; gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol; y Gwasanaeth Sifil; ymchwil y Llywodraeth; ymchwilwyr cymdeithasol; swyddi yn y trydydd sector megis gyda chyrff anllywodraethol; gwaith gyda sefydliadau rhyngwladol; newyddiaduraeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Rydyn ni'n gweithredu Cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil ac yn ymateb i faterion etholaethol. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Rydyn ni hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o drafodaethau, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai gwleidyddol, ynghyd â nifer o weithgareddau cymdeithasol fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, cewch gyfle i archwilio:

 • amrywiaeth o safbwyntiau a dulliau o astudio gwleidyddiaeth ryngwladol, gan gynnwys ffyrdd amgen o 'wneud synnwyr' o wleidyddiaeth a gwleidyddiaeth ryngwladol
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • y methodolegau gwahanol i ddadansoddi materion amserol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol a domestig
 • damcaniaeth wleidyddol a syniadau gwleidyddol allweddol
 • problemau gwleidyddol cyfoes a sut y cânt eu portreadu
 • materion allweddol sy'n wynebu'r Byd Cymdeithasol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, cewch gyfle i astudio:

 • cysyniadau a materion allweddol mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Datblygiad Byd-eang
 • materion sy'n ymwneud ag anghydraddoldebau byd-eang, globaleiddio ac economi wleidyddol ryngwladol
 • gwleidyddiaeth ranbarthol fel yn America Ladin, y Dwyrain Canol a'r gwledydd a elwir yn wledydd BRIC
 • materion allweddol fel rhywedd, rhywioldeb, tlodi, hil a chrefydd mewn gwleidyddiaeth fyd-eang a gwleidyddiaeth ranbarthol
 • ac ymgymryd â thraethawd hir gorfodol yn y flwyddyn olaf i ddangos eich gwybodaeth sylweddol yn eich dewis faes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Rydym yn cyflwyno'r radd hon drwy gyfrwng darlithoedd a seminarau.
 • Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi a fydd gyda chi drwy gydol eich cwrs gradd. Bydd eich tiwtor yno i'ch helpu i ddatrys unrhyw broblemau sydd gennych, boed rheini'n faterion academaidd neu bersonol.
 • Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy draethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.
 • Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sy'n gwrs preswyl ddwywaith y flwyddyn i ffwrdd o Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi bod yn seiliedig ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgeisiau niwclear Iran, etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau, trychineb amgylcheddol yn yr Arctig, rhyfel rhwng Rwsia a Georgia. Bydd y Gemau Argyfwng yn eich galluogi i ddysgu am agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu haddysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig y cyfyngiadau y mae arweinwyr gwleidyddol yn eu hwynebu wrth ymateb i argyfyngau amrywiol. Heb os, dyma yw uchafbwynt y flwyddyn.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|