BA

Cysylltiadau Rhyngwladol / Hanes

Mae ein cynllun gradd Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Hanes yn gyfuniad perffaith os ydych chi'n awyddus i ddeall esblygiad y byd gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd rydym yn byw ynddo heddiw. Mae'n plethu arbenigedd dwy adran gan roi'r cyfle ichi ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau a meysydd astudio. Ar y cynllun gradd hwn, byddwch yn ystyried cwestiynau allweddol megis: sut ddatblygodd y strwythurau gwleidyddol rhyngwladol sy'n ein llywodraethu a phaham y bu iddynt gael eu sefydlu ar ffurf benodol? Sut mae'r berthynas rhwng gwledydd, cymdeithasau, a phobloedd wedi newid dros amser a beth oedd y prif ffactorau a fu'n llywio'r datblygiadau hynny? Byddwch hefyd yn dysgu am esblygiad y prif syniadau a chysyniadau ym meysydd gwleidyddiaeth, hanes, cysylltiadau rhyngwladol a hanesyddiaeth. Drwy ddewis astudio am radd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn rhan o gymuned egnïol a bywiog sy'n ymwneud ag addysg ac ymchwil.

Trosolwg

Pam astudio Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Hanes yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich dysgu mewn dwy adran sydd â hanes hir a llewyrchus. Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers 1872, a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol oedd y gyntaf o'i bath pan sefydlwyd hi yn 1919.
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ymysg y 40 uchaf yn y byd am ei henw da yn academaidd. (QS. 2017).
 • Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) diweddaraf, roedd Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 10 uchaf yn y DU am ansawdd ei dysgu yn y pynciau Hanes a Gwleidyddiaeth.
 • Yn fyfyriwr ar y cwrs hwn, cewch eich mentora a'ch tywys gan ddarlithwyr sy'n frwdfrydig ac yn ymroddedig i greu amgylchedd dysgu rhagorol a deinamig ichi.
 • Mae ein haddysgu'n arloesol, yn seiliedig ar ymchwil ac wedi'i chynllunio i ddatblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis dadansoddi, dehongli a chyfathrebu. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.
 • Mae’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhedeg yr enwog 'Gemau Argyfwng' - ymarferion chwarae rôl dros dri diwrnod sy'n ymdrin ag ymarferion gwleidyddol, economaidd a diplomyddol a fydd yn datlygu'ch sgiliau trafodaeth a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio'n rhan o dîm, a datrys problemau.
 • Mae'r ddwy adran yn cynnig y cyfle i astudio dramor. Gall astudio yn un o'n prifysgolion partner gynnig persbectif newydd i chi ar eich pwnc a'r cyfle i ddyfnhau ac ategu'ch astudiaethau yn Aberystwyth. Edrychwch ar ein tudalen Ble alla i fynd? i ddarganfod mwy.
 • Mae’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a addysgir yn gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.


Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
American History skills module HY25020 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Dread and Despair? Living with Disability in the Middle Ages HY23320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz' HY23420 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY28520 20
Culture, Society and the Victorians HY29320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC23520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA29320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Modern American History HY28320 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA24520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY22020 20
The European Reformation HY26520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY26320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY29420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Wales under the Tudors WH23520 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Women and Global Development IP39620 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY36920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY38520 20
Culture, Society and the Victorians HY39320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC33520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA39320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY30420 20
Modern American History HY38820 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA34520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY30120 20
The European Reformation HY36520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY36320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY39420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Wales under the Tudors WH33520 20

Cyflogadwyedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud nawr?

Mae ein graddedigion yn dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

 • y gwasanaeth sifil
 • gwasanaethau diogelwch
 • adrannau ymchwil y llywodraeth
 • materion cyhoeddus
 • addysg
 • ymchwil cymdeithasol.

Pa gyfleoedd fydd ar gael i mi tra byddaf yn astudio?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ar draws ein dysgu. Byddwn yn eich dysgu i anelu am yr yrfa rydych yn ei dymuno, ac nid y swydd y gallech ei gael.

 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhedeg Cynllun Lleoliad Gwaith Seneddol uchel ei barch, sy'n gyfle ichi ennill profiad hynod werthfawr ochr yn ochr ag Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) neu Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y lleoliad gwaith hwn, byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion etholaethol. Mae’n bosib y bydd cyfleoedd pellach i gymryd rhan mewn etholiadau a rhai materion rhyngwladol.
 • Mae’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol hefyd yn gartref i Interstate – y cyfnodolyn myfyrwyr gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf yn y DU, a chyfle unigryw i gyhoeddi eich gwaith (sy’n fuddiol iawn os ydych chi’n dymuno symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig) neu i ennill profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o’r tîm golygu. Yn ogystal, mae’r cymdeithasau ysgogol i fyfyrwyr yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned o fewn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ynghyd â gweithgareddau cymdeithasol megis y ddawns flynyddol.

Pa sgiliau bydda i'n eu meithrin wrth astudio Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd astudio am y radd Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Hanes yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy a werthfawrogir gan gyflogwyr ichi. Ymhlith rhain mae:

 • y gallu i fynegi syniadau ac i gyfathrebu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • datrys problemau'n effeithiol a sgiliau meddwl yn greadigol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth
 • gweithio mewn tîm, gyda'r gallu i drafod cysyniadau mewn grwpiau, gan wrando ar syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddwch chi'n cael eich dysgu?

Mae'r rhestr isod yn rhoi braslun o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd hwn.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn darganfod:

 • the development and progress of international relations during the twentieth century
 • central approaches to the study of international relations
 • the different methodologies to the analysis of topical issues in world politics
 • war, strategy and intelligence.

Dyma rai o'r pynciau y byddwch yn eu trin a'u trafod yn eich ail a'ch trydedd blwyddyn:

 • political theories and concepts
 • intelligence and security
 • the Cold War & twentieth century history
 • European history
 • military history since 1800
 • 20th and 21st century warfare
 • Welsh history
 • the conflict and post conflict reconstruction
 • Asian history
 • history and politics of the Middle East
 • key political and historical developments in the USA and Russia.

Sut byddwch chi'n cael eich dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn cael eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu'ch helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfrau, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Rydym yn eich annog i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng sy'n weithgaredd preswyl a gynhelir i ffwrdd o Aberystwyth. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r Gemau Argyfwng wedi trafod argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, etholiad arlywyddol UDA, a'r rhyfel rhwng Rwsia a Georgia. Bydd y Gemau Argyfwng yn eich galluogi i ddysgu am agweddau ar gysylltiadau rhyngwladol na ellir eu dysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig felly'r cyfyngiadau y mae arweinyddion gwleidyddol yn eu gwynebu wrth ymateb i wahanol argyfyngau. Hwn yw uchafbwynt y flwyddyn, heb os.

Barn ein Myfyrwyr

Rwyf wrth fy modd gyda'r cwrs Gwleidyddiaeth Ryngwladol gan ei fod yn bwnc sy'n denu amrywiaeth eang o bobl o'r DU a thramor. Golyga hyn bod cyfle i gwrdd ag amrywiaeth fawr o bobl a safbwyntiau. Mae'r seminarau'n galluogi trafodaethau a dysgu gwych, ac mae'r darlithoedd a'r darlithwyr yn ddiddorol iawn. Roxy Taylor

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi rhoi'r cyfle i mi ddeall y byd o'r newydd, a hynny drwy gyfrwng modiwlau ar faterion sydd ymghlwm wrth gysyniadau globaleiddio a sut mae'r rhain yn effeithio ar fywydau menywod yn y Trydydd Byd. Gydag arbenigwyr mewn nifer o feysydd, mae'n wych ein bod yn gallu mynd i weld ein tiwtoriaid ar unrhyw adeg. Mae'r tair blynedd yma yn Aberystwyth wedi bod yn addysgiadol yn ogystal ag yn bleser, a byddwn yn argymell i unrhyw un i ddod i astudio yma. Hannah Mitchell

Darlithwyr gwych, adeilad gwych, pobl gwych ar y cwrs! Matthew David Bold

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|