BA

Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama a Theatr

BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama a Theatr Cod W432

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

W432
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  39%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Os ydych chi'n chwilio am ymagwedd radicalaidd ac arloesol tuag at ddylunio a theatr dechnegol yng nghyd-destun theatr a pherfformio, yna ein cynllun Cyd-anrhydedd Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama ac Astudiaethau Theatr yw'r radd i chi. Gyda chefnogaeth staff a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol ac sydd ag ystod eang o arbenigedd, byddwch yn edrych y tu hwnt i ffiniau dylunio sain, set, gwisgoedd, a goleuo, ac yn cael safbwynt cyffredinol o ddigwyddiadau perfformio. Mae'r radd hon wedi'i dylunio i'ch grymuso chi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gallu fel dylunydd a gwneuthurwr theatr, gan fynd ati i archwilio beth all drama, theatr a pherfformio fod heddiw ac yn y dyfodol. Yn ystod tair blynedd y radd, byddwch yn cymryd rhan mewn proses o ymchwilio a chwestiynu a fydd yn ymestyn eich gallu beirniadol a chreadigol, ac yn meithrin eich sgiliau ymarferol. Byddwch yn profi ac yn archwilio ystod eang o arferion dylunio a theatr gyfoes, o theatr chwaraedy i osod perfformiadau, o ddrama wedi'i sgriptio i berfformiadau penodol i safle, ac o Shakespeare i arbrofion yn y cyfryngau newydd.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

 • Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i archwilio ymagwedd radicalaidd ac arloesol tuag at ddylunio perfformiadau a theatr.
 • Byddwch yn cael eich addysgu a'ch mentora gan dîm o ddylunwyr ac arbenigwyr sy'n adnabyddus yn rhyngwladol. 
 • Rydyn ni'n adran fywiog a chreadigol, lle mae drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
 • Mae pob myfyriwr yn elwa ar ein profiadau dysgu ategol, lle mae damcaniaeth ac arfer wedi'u dylunio i fwydo'i gilydd.
 • Fel adran, bydd myfyrwyr yn elwa ar ein cysylltiadau gyda phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Music Theatre Wales a Chwmni Theatr Quarantine. Mae'r partneriaid creadigol hyn yn cynnig cyfle ardderchog i rwydweithio a chysylltu gyda phobl yn y diwydiant cyn graddio. 
 • Mae gan fyfyrwyr yr adran fynediad at ein cyfleusterau a'n hadnoddau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer gyda chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer proffesiynol, gyda rigiau goleuo digidol wedi'u rheoli drwy gonsolau Strand Lighting ac ETC Congo, Systemau Sain Yamaha a Soundcraft, Systemau Clyweledol Sanyo a goleuo Strand, a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd
 • Ar ein campws, a drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, mae un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Cymru, sy'n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn adnabyddus am fod â nifer fawr o glybiau a chymdeithasau, felly gallwch fod yn sicr y byddwch yn llenwi'ch amser rhwng eich astudiaethau a chymryd rhan yng ngweithgareddau eich clwb/cymdeithas o ddewis. Mae gan y Brifysgol gymdeithas ddrama fawr ac egnïol - dewch i ddweud helo wrth ymweld ag Aberystwyth. 
 • Os ydych chi'n chwilio am brofiad y tu hwnt i Aberystwyth, bydd gan bob myfyriwr gyfle i gymryd rhan mewn lleoliad astudio dramor gydag un o'n prifysgolion partner yn Ewrop drwy raglen Erasmus+ a rhai lleoliadau pellach gyda'n rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol. Darganfyddwch lle gallai eich antur fynd â chi!


Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Scenography Site Project TP11720 20
Scenography Studio Project TP11620 20
Theatre Technologies TP19820 20
Theatre in Context 1 TP11020 20
Theatre in Context 2 TP11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Acting for Camera TP25920 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Devised Performance Project TP21620 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
New Media Performance TP23820 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40
Theatre and Contemporary Society TP20420 20
Principles of Scenography TP22320 20
Scenographic Composition TP22520 20
Scenography Production Project TP24740 40

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Place, Space and Landscape TP32820 20
Theatre, Gender and Sexuality TP33120 20
Ensemble Performance Project TP35520 20
Independent Research Project TP36040 40
Advanced Scenographic Project TP35940 40
Advanced Studio Practice (scenography) TP31240 40

Cyflogadwyedd

Beth alla i wneud gyda gradd mewn Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama ac Astudiaethau Theatr?

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael swyddi yn y meysydd canlynol:

 • Dylunio Gwisgoedd, Setiau a Goleuo
 • Dylunio Cynyrchiadau a Chyfarwyddo Celf
 • Actio a Pherfformio
 • Cyfarwyddo
 • Rheoli Llwyfan;
 • Sgriptio
 • Addysgu a Maes Addysg
 • Gweinyddu yn y Celfyddydau
 • Marchnata
 • Rheoli a Chydlynu Prosiectau
 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Pa sgiliau bydda i'n eu cael o'r radd?

Mae myfyrwyr ar y radd hon yn meithrin sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Casglu, dosbarthu a dehongli deunydd esthetig a deallusol yn annibynnol ac yn feirniadol
 • Strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithlon ac yn greadigol ar lafar, yn ysgrifenedig, yn weledol ac yn berfformiadol i ystod o gynulleidfaoedd
 • Cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • Gweithio'n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • Cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • Ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • Strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau
 • Gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • Trefnu amser yn effeithiol a defnyddio sgiliau
 • Gwrando a gwneud defnydd o gyngor beirniadol
 • Ysgogi a disgyblu eu hunain
 • Defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • Bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Ymagweddau cyfoes tuag at greu theatr yn y stiwdio ac ar safle a dylunio senograffig;
 • Cysyniadau, methodolegau a dulliau senograffig allweddol
 • Cyfnodau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a theatr
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio
 • Swyddogaeth dylunio mewn digwyddiad theatraidd.

 Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Y pedair elfen senograffig sylfaenol, sef gofod, goleuo, sain a chorff
 • Creu theatr gyfoes drwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • Damcaniaethau ac arferion archwilio senograffig
 • Teclynnau a dulliau ar gyfer cyfansoddiad senograffig
 • Modiwlau dewisol sy'n cynnwys ar hyn o bryd dechnegau actio ar gyfer y llwyfan a sgrin, theatr y Cyfarwyddwr a drama Ewropeaidd, perfformio Shakespeare, perfformio yn y cyfryngau newydd, a chynhyrchu theatr graddfa lawn.

 Yn ystod flwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • Creu gwaith creadigol annibynnol uwch, sy'n eich paratoi ar gyfer arfer proffesiynol;
 • Cyflawni prosiect ymchwil sylweddol a chyflawni astudiaeth ddamcaniaethol uwch;
 • Sgriptio drama
 • Astudio modiwlau arbenigol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Gofod, Lle a Tirlun
 • Perfformio, Gwleidyddiaeth a Phrotest; Theatr, Rhywedd a Rhywioldeb; Perfformio a Phensaernïaeth; a Drama Gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon.

 Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu, a gwaith prosiect mewn grŵp.
 • Rydyn ni'n addysgu â dull cymysg yn aml, gan archwilio damcaniaeth drwy ymchwil ac arfer ymarferol, drwy lygad safbwyntiau damcaniaethol amrywiol.
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf prosiectau perfformio, traethodau ffurfiol ac wedi'u perfformio, arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cynllun gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn academaidd neu'n bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.


Barn ein Myfyrwyr

Mae'r ystod eang o fodiwlau, ynghyd â'r amrywiaeth eang o gymdeithasau drama, yn golygu ei bod hi'n hawdd paratoi ar gyfer unrhyw faes ymarfer drama a theatr. Mae'r elfennau academaidd ac ymarferol yn wych, ac yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar un neu'r llall, a/neu gael sylfaen yn y ddamcaniaeth er mwyn gwella ein gwaith archwilio ymarferol. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig bob amser, ac maen nhw wastad yn ein hannog ni i wneud mwy ac i archwilio ymhellach.

Jemma Rowlston

Ers graddio, dw i wedi bod yn byw yn Llundain. Rydw i wedi gweithio i Wicked!, sioe gerdd sydd wedi ennill sawl gwobr, yn Theatr Apollo, fel Cynorthwyydd Gwisgoedd ac fel Gwisgwr. Heblaw am fy ngwaith ar Wicked!, rydw i'n gweithio'n llawrydd fel Cynorthwyydd Gwisgoedd ar ystod o gynyrchiadau theatr, gan gynnwys The Railway Children (Waterloo Station), yn gweithio'n agos gyda dylunwyr a goruchwylwyr gwisgoedd i wireddu eu gwaith ar y llwyfan. Mae hyblygrwydd a strwythur y radd Senograffeg a Dylunio Theatr, wedi'u cyfuno ag arbenigedd y tiwtoriaid, yn golygu eich bod chi nid yn unig yn teimlo fel eich bod chi'n cael gradd ystyrlon wedi'i chrefftio'n bwrpasol, ond cwrs sy'n addysgu'r sgiliau a'r fethodoleg angenrheidiol i weithio yn y diwydiant. Mae Prifysgol Aberystwyth yn lle heintus i astudio (ac i chwarae!), gyda staff anhygoel, ardal ysbrydoledig, cyfleoedd di-ben-draw, a ffrindiau oes. Bydden i'n ei argymell yn sicr.

Ed Parry

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|