BA

Dylunio Theatr a Pherfformio / Astudiaethau Ffilm a Theledu

BA Dylunio Theatr a Pherfformio / Astudiaethau Ffilm a Theledu Cod 34PW Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r radd gyd-anrhydedd mewn Dylunio Theatr a Pherfformio / Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhaglen gyffrous, amrywiol a heriol, sy'n cyfuno ymagweddau ymarferol a damcaniaethol tuag at astudio sbectrwm eang o gyfryngau a chelfyddydau perfformio. Byddwch yn edrych y tu hwnt i ffiniau sefydledig dylunio setiau, gwisgoedd, goleuo a sain er mwyn cael safbwynt llawn o'r gofod perfformio. Byddwch hefyd yn dod ar draws ystod eang o fodiwlau ymarferol a damcaniaethol ffilm a theledu, sy'n cynnwys popeth o ffuglen i ddogfen, ac o'r prif ffrwd i'r arbrofol. Byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr blaengar ac ymarferwyr profiadol mewn adran sy'n rhoi pwyslais ar ddatblygiad deallusol, hyfedredd technegol, a phartneriaethau yn y diwydiant. Yn ystod y tair blynedd o astudio, bydd y cwrs hwn yn eich paratoi chi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y cyfryngau creadigol, y celfyddydau creadigol a'r tu hwnt.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Dylunio Theatr a Pherfformio / Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i archwilio ymagwedd radicalaidd ac arloesol tuag at ddylunio perfformiadau a theatr.
 • Byddwch yn cael eich addysgu a'ch mentora gan dîm o ddylunwyr ac arbenigwyr sy'n adnabyddus yn rhyngwladol. 
 • Rydyn ni'n adran fywiog a chreadigol, lle mae drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
 • Mae pob myfyriwr yn elwa ar ein profiadau dysgu ategol, lle mae damcaniaeth ac arfer wedi'u dylunio i fwydo'r naill a'r llall.
 • Fel adran, bydd myfyrwyr yn elwa ar ein cysylltiadau gyda phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Music Theatre Wales a Chwmni Theatr Quarantine. Mae'r partneriaid creadigol hyn yn cynnig cyfle ardderchog i rwydweithio a chysylltu gyda phobl yn y diwydiant cyn graddio. 
 • Mae gan fyfyrwyr yr adran fynediad at ein cyfleusterau ac adnoddau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer gyda chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer proffesiynol, gyda rigiau goleuo digidol wedi'u rheoli drwy gonsolau Strand Lighting ac ETC Congo, Systemau Sain Yamaha a Soundcraft, Systemau AV Sanyo a goleuo Strand, a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd.
 • Ar ein campws, a drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, mae un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Cymru, sy'n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn adnabyddus am fod â nifer fawr o glybiau a chymdeithasau, felly gallwch fod yn sicr y byddwch yn llenwi'ch amser rhwng eich astudiaethau a chymryd rhan yng ngweithgareddau eich clwb/cymdeithas o ddewis. Mae gan y Brifysgol gymdeithas ddrama fawr ac egnïol - dewch i ddweud helo wrth ymweld ag Aberystwyth. 
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Design Skills TP11820 20
Making Short Films 1 FM11520 20
Studying Film FM10120 20
Studying Television FM10220 20
Theatre Technologies TP19820 20
Theatre Technologies 2 TP19920 20
Theatre and Performance Design in Context TP10020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Movements in Film History FM11120 20
Studying Communication FM10720 20
Studying Media FM10620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Principles of Scenography TP22320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Scenographic Composition TP22520 20
Scenography Production Project TP24740 40
Theatre Design Project TP22620 20
Art Cinema FM24420 20
Creative Documentary FM26520 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Creative Studio FM25420 20
Digital Culture FM25520 20
LGBT Screens FM20120 20
Media, Politics and Power FM22620 20
Stardom and Celebrity FM21520 20
Television Genre FM20620 20
The Story of Television FM20420 20
Work in the Media Industries FM23820 20
Writing for Film and Television FM21620 20
Youth Cultures FM22320 20

Gyrfaoedd

Beth alla i wneud gyda gradd mewn Dylunio Theatr a Pherfformio / Astudiaethau Ffilm a Theledu?

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael swyddi yn y meysydd canlynol:

 • dylunio setiau, gwisgoedd, goleuo a chynyrchiadau
 • ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr neu gyfarwyddwyr ar gyfer cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu
 • cyfarwyddo celf
 • creu ffilmiau yn llawrydd
 • goruchwylio gwisgoedd
 • hysbysebu
 • marchnata, dylunio cyfrwng digidol a chysylltiadau cyhoeddus.

Pa sgiliau bydda i'n eu cael o'r radd?

Mae myfyrwyr ar y radd hon yn meithrin y sgiliau gwerthfawr canlynol y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • casglu, dosbarthu a dehongli deunydd esthetig a deallusol yn annibynnol ac yn feirniadol
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithlon ac yn greadigol ar lafar, yn ysgrifenedig, yn weledol ac yn berfformiadol i ystod o gynulleidfaoedd
 • cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • gweithio'n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw ac wedi'u recordio
 • cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau
 • gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu amser a defnyddio sgiliau yn effeithiol
 • gwrando a gwneud defnydd o gyngor beirniadol
 • ysgogi a disgyblu eu hunain
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Pa gyfleoedd sydd i gael profiad wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • modiwlau cyflwyniadol craidd yn hanes, theori a dadansoddiad o gynnyrch ffilm a theledu
 • sgiliau ymarferol drwy ymgysylltu â phob cam o broses gynhyrchu'r cyfryngau
 • ymagweddau cyfoes tuag at ddylunio senograffeg yn y stiwdio
 • cysyniadau, methodolegau a dulliau allweddol senograffeg.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • pedair elfen sylfaenol senograffeg, sef gofod, goleuo, sain a chorff
 • damcaniaethau ac arferion archwilio senograffig
 • teclynnau a dulliau ar gyfer cyfansoddiad senograffig
 • sgiliau cynhyrchu mewn stiwdio, creu ffilmiau dogfennol, ac ysgrifennu ar gyfer ffilm, teledu a pherfformio
 • modiwlau opsiynol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys sinema Hollywood, creu ffilmiau dogfennol, sinema gelf, materion cyfoes mewn diwylliant digidol, perfformio ar gyfryngau newydd a dylunio ar gyfer cynhyrchiad theatr graddfa lawn.

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • creu gwaith creadigol annibynnol uwch, sy'n eich paratoi ar gyfer arfer proffesiynol
 • arbenigo mewn cynhyrchu dogfennol, ffilmiau ffuglennol, cyfryngau arbrofol neu sgriptio, a meithrin sgiliau uwch yn y maes hwn
 • cyflawni prosiect ymchwil sylweddol a chyflawni astudiaeth ddamcaniaethol uwch
 • astudio pynciau arbenigol sy'n ymdrin â hanes technoleg, ffilm arbrofol, sinema gwlt, teledu a chymdeithas yn yr ugeinfed ganrif, enwogrwydd, lle, gofod a thirlun, perfformio a gwleidyddiaeth, theatr, rhywedd a rhywioldeb, theatr ddogfennol a drama gyfoes ym Mhrydain.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau mewn grwpiau bach, darlithoedd, dangosiadau, arddangosiadau technegol a gwaith prosiect grŵp. Mae'r amrywiaeth hon yn y gweithgarwch yn rhan hanfodol o'n hathroniaeth, ac mae'n creu amgylchedd dysgu sy'n gyffrous a chynhyrchiol mewn modd unigryw.
 • Rydyn ni'n addysgu â dull cymysg yn aml, gan archwilio damcaniaeth drwy ymchwil ac arfer ymarferol, drwy lygad safbwyntiau damcaniaethol amrywiol.
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf prosiectau perfformio, prosiectau ffilm a fideo unigol, traethodau ysgrifenedig, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, dyddiaduron cynhyrchu a sgriptio creadigol, cofnodion myfyriol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cynllun gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae Dylunio Theatr a Pherfformio yn galluogi dylunwyr newydd, ifanc a brwdfrydig i gymryd eu camau cyntaf tuag at newid sut rydyn ni'n edrych ar y dyfodol. Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd di-ben-draw i greu ac i herio ideolegau dylunio sy'n bodoli, sy'n eu galluogi nhw nid yn unig i ddod o hyd i'r canlyniad gorau, ond i ddarganfod arddull y dylunydd maen nhw am fod. Mae dylunio bobman. Boed chi'n fyfyriwr sydd am fynd i'r diwydiant digwyddiadau, teledu, pensaernïaeth neu farchnata, dylunio yw'r elfen ofynnol gryfaf.

Tabitha Thomas

Mae Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn anhygoel. Mae gan y cwrs awyrgylch gwych, sy'n dangos mor dda yw'r cysylltiad rhwng y myfyrwyr a'r darlithwyr. Mae ochr academaidd y cwrs yn ddadlennol; mae'n cyffwrdd ag ystod eang o bynciau ac yn ymdrin â phob un o'r rhain yn fanwl, ac mae hyn yn gweithio'n dda hyd yn oed ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno canolbwyntio mwy ar y modiwlau ymarferol. Yn ogystal, mae'r adran yn cynnig digonedd o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith, ynghyd â chyfleoedd i fyfyrwyr fireinio'u sgiliau y tu allan i'r ystafell ddosbarth gydag offer yr adran. Mae yna hefyd gymdeithas ffilm boblogaidd.

Joe Williams

Ers graddio, dw i wedi bod yn byw yn Llundain. Rydw i wedi gweithio i Wicked!, sioe gerdd sydd wedi ennill sawl gwobr, yn Theatr Apollo fel Cynorthwyydd Gwisgoedd ac fel Gwisgwr. Heblaw am fy ngwaith ar Wicked!, rydw i'n gweithio'n llawrydd fel Cynorthwyydd Gwisgoedd ar ystod o gynyrchiadau theatr, gan gynnwys The Railway Children (Waterloo Station), gan weithio'n agos gyda dylunwyr a goruchwylwyr gwisgoedd i wireddu eu gwaith ar y llwyfan. Mae hyblygrwydd a strwythur y radd Senograffeg a Dylunio Theatr, wedi'u cyfuno ag arbenigedd y tiwtoriaid, yn golygu eich bod chi nid yn unig yn teimlo fel eich bod chi'n cael gradd ystyrlon wedi'i chrefftio'n bwrpasol, ond cwrs sy'n addysgu'r sgiliau a'r fethodoleg angenrheidiol i weithio yn y diwydiant. Mae Prifysgol Aberystwyth yn lle heintus i astudio (ac i chwarae!), gyda staff anhygoel, ardal ysbrydoledig, cyfleoedd di-ben-draw, a ffrindiau oes. Bydden i'n sicr o'i argymell.

Ed Parry

Yr hyn dw i'n ei fwynhau ynghylch Astudiaethau Ffilm a Theledu yw'r amrywiaeth o feysydd dw i wedi cael cyfle i fod yn rhan ohonyn nhw. Llynedd, fydden i byth wedi bod â'r hyder na'r ddealltwriaeth i drefnu tîm cynhyrchu, i greu a marchnata ffilmiau byrion ac i weithio mewn stiwdio tri chamera. Yr hyn ro'n i'n chwilio amdano gan Brifysgol Aberystwyth oedd y sgiliau i ddod yn wneuthurwr ffilm; a'r hyn ges i oedd sgiliau ymarferol, dealltwriaeth o drafodaethau academaidd, a chysylltiadau sydd wedi rhoi dealltwriaeth o'r diwydiant ffilm a theledu i fi.

Peter Gosiewski

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|