BA

Sbaeneg / Llenyddiaeth Saesneg

BA Sbaeneg / Llenyddiaeth Saesneg Cod QR34

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

QR34
 • Tariff UCAS

  120 - 112

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Os ydych chi am astudio cwrs y mae galw mawr amdano ymhlith cyflogwyr - sy'n archwilio'r ystod ehangaf bosib o ddiwylliannau a thestunau llenyddol, gyda dewis gwych, o'r cyfnod canoloesol cynnar hyd heddiw - a datblygu eich galluoedd ieithyddol yn Sbaeneg, yna mae'r cwrs hwn ym Mhrifysgol Aberystwyth yn addas i chi. Rydym yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu grym mynegiant, meddwl beirniadol, a meithrin gwybodaeth a sgiliau ymchwil arbenigol yn y ddau faes pwnc. Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn, fydd yn cyfoethogi eu gwybodaeth ddiwylliannol, yn datblygu dealltwriaeth fanwl ac eang o hanes llenyddol a gwybodaeth gymhwysol o ddamcaniaeth lenyddol wedi'u cyfuno â dosbarthiadau Sbaeneg rheolaidd. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018)

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Sbaeneg a Llenyddiaeth Saesneg yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn rhan o Brifysgol sy'n ymdrechu i ddarparu profiad myfyrwyr sy'n gofiadwy ac yn werthfawr. Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwerthfawrogi ei myfyrwyr, ac i'r ethos hwn mae'r diolch bod yr Adran Ieithoedd Modern wedi sgorio 93% ar gyfer boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diwethaf, a bod yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ymhlith y deg adran orau ym Mhrydain ar gyfer pwnc Saesneg (ACF, 2017). 
 • Gall myfyrwyr sy'n dymuno astudio Sbaeneg ddechrau ar y cwrs hwn ar lefel dechreuwyr neu uwch. 
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n arweinwyr drwy'r byd yn eu meysydd arbenigol.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i chi ymwneud ag amrywiaeth eang o agweddau ar hanes diwylliannol a llenyddiaeth, gan gyfuno meddwl beirniadol ag ysgolheictod.
 • Cewch gyfle i archwilio damcaniaeth lenyddol - syniadau athronyddol a chysyniadol sy'n hysbysu, yn herio ac yn problemateiddio'r ffyrdd rydym yn darllen.
 • Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth - cyfle anhygoel i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu eich prosiectau a'ch traethodau hir, mewn lleoliad gwledig gwych.
 • Mae'r ddwy adran yn ymfalchïo yn eu hamgylcheddau eithriadol o gyfeillgar lle mae cyswllt gyda'r staff yn rheolaidd. 
 • Mae un o lyfrgelloedd mwya'r byd, sef y Llyfrgell Genedlaethol, ar garreg ein drws. Mae'r sefydliad hawlfraint hwn yn derbyn copi o bob llyfr a gyhoeddir yng ngwledydd Prydain.
 • Mae'r adran yn gartref iNew Welsh Review, cylchgrawn llenyddol Saesneg mwyaf blaenllaw Cymru - gallai hwn fod yn gyfle cyffrous i chi gymryd rhan.
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol a bywiog o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr llenyddol, ac ysgolheigion cyhoeddedig o bob maes.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language Advanced SP19930 30
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
Ancestral Voices EN10220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20
Contemporary Writing EN10520 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment SPS0060 60
Abroad Year Credits ENS0060 60

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfa

Mae gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Sbaeneg yn "safon aur" ar gyfer lleoliad gwaith lle rhoddir gwerth ar gyfathrebu. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu C.V. cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • cyfryngau newydd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y radd hon yn eich galluogi i archwilio llenyddiaeth o bob genre ac o bob cyfnod yng nghyd-destun y dehongliad ehangaf posib o lenyddiaeth yn Saesneg. Byddwch yn dod yn fedrus wrth ddehongli a dadansoddi testunau llenyddol a byddwch yn ymgysylltu â thrafodaethau beirniadol cyfredol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

Llafar

Ysgrifenedig

Clywedol

Cyfieithu

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • rhai ffigyrau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i'r Brontës)
 • eiliadau cyntaf sefydlu diwylliant Sbaenaidd
 • Sbaeneg drwy ffilm, diwylliant a hunaniaeth
 • testunau llai hysbys, ac awduron sy'n newydd i chi
 • amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" a dulliau damcaniaethol o ddadansoddi testunau
 • barddoniaeth, rhyddiaith, drama, Llenyddiaeth Americanaidd, addasiadau, llenyddiaeth Glasurol, ysgrifennu cyfoes, testunau canoloesol a llawer mwy.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar feirniadaeth lenyddol
 • llenyddiaeth Sbaeneg
 • hanes celf a ffilm Sbaeneg
 • ystod o destunau craidd dethol o'r oesoedd canol hyd at yr unfed ganrif ar hugain
 • nifer o bynciau arbenigol a ddewiswyd gennych chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel Oes Fictoria), neu thema (fel "lle").

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch: 

 • yn ymgymryd â'ch Blwyddyn Dramor o astudio neu leoliadau gwaith drwy raglen Erasmus+.

Yn y flwyddyn olaf, gallech feistroli:

 • damcaniaeth lenyddol a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol i ddadansoddi llenyddol
 • gwaith ysgrifennu ac ymchwil annibynnol estynedig yn eich prosiect traethawd hir blwyddyn olaf (ar bwnc a ddewisir ac a ddiffinnir gennych chi)
 • meysydd mewn Sbaeneg sy'n cynnwys llenyddiaeth, busnes, a ffilm
 • eich arbenigeddau eich hun o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol a addysgir gan ymchwilwyr yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elizabethaidd, y stori ysbryd, y nofel Saesneg gynnar, ffuglen queer, llenyddiaeth plant, Rhamantiaeth, a llawer mwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth - cyfle anhygoel i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu eich prosiectau a'ch traethodau hir, mewn lleoliad gwledig gwych.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunan-gyfeiriedig, sydd â'r nod o ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac i feithrin eich datblygiad personol a deallusol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol nad ydynt yn cael eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol mewn darllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Lefel A BBB-BBC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|