BA

Sbaeneg gydag Addysg

BA Sbaeneg gydag Addysg Cod R4X3

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

R4X3
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  42%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd astudio gradd Sbaeneg gydag Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i archwilio a datblygu eich cymwyseddau ieithyddol a diwylliannol ymhellach, ac i ddysgu am ddatblygiadau mewn Addysg. Elfen graidd y rhaglen hon yw'r flwyddyn dramor sy'n digwydd yn ystod eich trydedd flwyddyn. Yn ystod eich blwyddyn dramor, bydd opsiwn gennych i naill ai astudio yn un o'n Prifysgolion partner yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg neu gyflawni lleoliad gwaith, fel Cynorthwyydd Iaith Saesneg i'r British Council mewn ysgol yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, bydd modd i chi ymgeisio am gyrsiau hyfforddiant addysgu TAR naill ai ar lefel Cynradd neu Uwchradd. Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, gallwn roi sicrwydd y cewch gyfweliad ar gyfer astudio TAR yn Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol â’r Adnoddau Addysgu ym maes Addysg; 85% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Sbaeneg gydag Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Yn ôl Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times, mae'r Adran Ieithoedd Modern yn ail yng ngwledydd Prydain am ragolygon graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ac ymhlith y 15 Prifysgol uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer Ieithoedd Iberaidd (Sbaeneg).
 • Mae'r Ysgol Addysg hefyd ymhlith y ddeg orau yng ngwledydd Prydain am Ansawdd yr Addysgu. (Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times).
 • Mae elfen Sbaeneg y radd hon yn cyfoethogi'ch gwybodaeth ddiwylliannol a thrwy gyfuno modiwlau opsiynol a chraidd byddwch yn cael blas ar fywyd, iaith, diwylliant a llenyddiaeth Sbaen a fydd yn ysgogi'ch cymhwysedd ieithyddol.
 • Bydd cydran Addysg y radd hon nid yn unig yn gwella'ch dealltwriaeth o'r sector Addysg ond yn cryfhau eich gwybodaeth ddeddfwriaethol hefyd.
 • Drwy gynnig modiwlau opsiynol amrywiol, mae'r Ysgol Addysg yn cynnig cyfle i'r holl fyfyrwyr ddysgu am y technegau a'r tueddiadau diweddaraf drwy drafod materion addysgol cyfredol.
 • Mae'r Adran Ieithoedd Modern yn darparu pedair awr o ddosbarthiadau iaith dwys bob wythnos. Mae'r dosbarthiadau hyn yn cynnwys ysgrifennu/darllen, gwaith clywedol, gwrando a chyfieithu. Bydd y dosbarthiadau ieithyddol craidd yma'n gosod sail ar gyfer datblygu rhuglder yn yr iaith darged.
 • Uchafbwynt y cwrs i lawer o'n myfyrwyr yw'r flwyddyn dramor. Bydd modd i chi ddewis gweithio neu beidio (profiad gwaith â thâl neu am ddim). Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais am gynllun Cynorthwyydd Iaith y British Council, lle byddwch yn gweithio mewn ysgol Sbaeneg mewn gwahanol wledydd lle siaredir Sbaeneg. Os yw'n well gan fyfyrwyr astudio yn ystod eu blwyddyn dramor, rydym yn cynnig lleoliad gyda'n Prifysgolion partner yn Sbaen ac mewn gwledydd eraill lle siaredir Sbaeneg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Astudio Dramor.
Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Development and Learning ED14520 20
Datblygiad a Dysgu Plant AD14520 20
Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu * AD13820 20
Spanish Language Advanced SP19930 30
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits EDS0040 40
Year Abroad Assessment SPS0080 80

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol * AD30120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication ED34720 20
Cyfathrebu AD34720 20
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Hawliau Plant * AD30620 20
Special Educational Needs ED30420 20
Actualidades SP31410 10
Dissertation EL30120 20
Reading Late 19th Century Literature SP35120 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi ar ôl graddio?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu.

Mae'r llwybrau gyrfa posib yn cynnwys:

 • addysgu ac addysg (gan gynnwys anghenion addysgol arbennig)
 • gofal cymdeithasol
 • nyrsio
 • therapi lleferydd
 • gwaith cymdeithasol
 • cyfieithu
 • marchnata a hysbysebu
 • adnoddau dynol
 • y sector twristiaeth.

Rhagor o wybodaeth:

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio gradd Sbaeneg gydag Addysg yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth yn ddwyieithog mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Cynllun Datblygu Personol

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Mae'r Ysgol Addysg yn rhoi pwyslais mawr ar gyflogadwyedd. Fel adran, maent yn darparu'r canlynol:

Cydlynydd Cyflogadwyedd Academaidd 

O'r flwyddyn gyntaf, eich cyflogadwyedd yw ein blaenoriaeth, ac er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau cywir mae gennym gydlynydd cyflogadwyedd academaidd pwrpasol, sy'n cydweithio gyda'n hymgynghorydd gyrfaoedd cyswllt er mwyn teilwra pecyn o addysg gyrfaoedd, cysylltiad â chyflogwyr a chefnogaeth adrannol unigol. Bydd yr unigolyn hwn yn cydweithio â'r gwasanaeth gyrfaoedd a sefydliadau allanol i greu cysylltiadau, sy'n cael eu bwydo i fyfyrwyr yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd am waith gwirfoddol a gwaith cyflogedig yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl hynny. O fewn yr adran, cewch gyfle i gymryd rhan yn ein cynhadledd cyflogadwyedd myfyrwyr flynyddol.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae ein cynllun mentora myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd i gael cefnogaeth gan gyfoedion, ond hefyd i ddatblygu sgiliau mentora a hyfforddi wrth gefnogi cyd-fyfyrwyr. Mae'r cynllun yn cael ei gydnabod gan y Brifysgol am werth y sgiliau, ac mae'r rhai sy'n dod yn fentoriaid yn cael cydnabyddiaeth o hynny ar eu hadysgrif gradd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y rhaglen pedair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • polisïau a materion cyfredol mewn Addysg
 • datblygiad plant
 • sut mae plant ifanc yn dysgu
 • Sbaeneg Craidd: dosbarthiadau ysgrifenedig, llafar, clywedol, cyfieithu
 • ffilm Ewropeaidd
 • iaith, hunaniaeth a diwylliant Ewropeaidd.

Yn ystod yr ail flwyddyn, gallech astudio:

 • seicoleg dysgu a meddwl
 • y cymwyseddau ieithyddol craidd mewn: dosbarthiadau ysgrifenedig, llafar, clywedol, cyfieithu
 • modiwlau arbenigol mewn busnes a llenyddiaeth
 • prosiect ymchwil annibynnol.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, byddwch yn cyflawni eich blwyddyn dramor, lle byddwch yn cael cyfle i astudio yn un o'n Prifysgolion partner neu i addysgu fel cynorthwyydd Saesneg yn Sbaen neu yn unrhyw wlad arall lle siaredir Sbaeneg.

Gallai eich blwyddyn olaf gynnwys:

 • myfyrio'n feirniadol a gwerthuso'r asesiad o ddysgu a sgiliau
 • meistroli eich cymwyseddau ieithyddol: ysgrifenedig, llafar, clywedol, cyfieithu
 • Actualidades
 • Sbaeneg byd busnes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol a gweithdai. Caiff yr holl ddarlithoedd eu recordio fel bod modd i chi wrando arnyn nhw eto ar eich pen eich hun.

Bydd y rhaglen Sbaeneg yn cael ei darparu ar ffurf cyfres o weithdai iaith, sy'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar eich cymwyseddau iaith a gwella agweddau penodol ar eich Sbaeneg. Mae maint y grwpiau mewn gweithdai yn fach, sy'n golygu y gallwch ddysgu a manteisio i'r eithaf ar yr arbenigwyr.

Caiff y rhan fwyaf o fodiwlau eu hasesu ar ffurf arholiadau a thraethodau, ond gellir hefyd ddefnyddio prosiectau, ymarferion llyfryddiaethol, dyddiaduron myfyriol, posteri a chyflwyniadau.

Barn ein Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd gyda'r cwrs oherwydd mae'r pynciau rydyn ni'n eu trafod yn ddiddorol ac yn berthnasol i fyd plentyndod. Mae'r darlithwyr yn frwd iawn dros y pwnc sy'n cael ei adlewyrchu hefyd yn y ffyrdd gwahanol rydyn ni'n cael ein hasesu - fe gawson ni gyfle hefyd i ddylunio ein gêm ein hun! Cymaint yn fwy ymarferol a realistig gweithio gyda phlant yn hytrach na gwneud arholiad sych! Ar y cyfan, mae fy hyder mewn amrywiaeth o bynciau a fy ngallu fy hunan wedi cael eu cryfhau, sydd bob amser yn beth da mewn unrhyw yrfa. Byddwn yn sicr yn argymell Prifysgol Aberystwyth a'r cwrs i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant, a gallaf eich sicrhau y byddwch yn cael cefnogaeth dda iawn gan staff mewn unrhyw fath o sefyllfa academaidd! Caroline Korell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|