BSc

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod C600 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

C600
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  17%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio gradd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn profi rhaglen gradd sydd wedi'i chynllunio i fod yn rhyngddisgyblaethol ac yn amlddisgyblaethol ei natur. Drwy gyfuno disgyblaethau fel Ffisioleg, Seicoleg a Biomecaneg, mae'r radd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn rhoi'r cymwyseddau, yr wybodaeth a'r sgiliau cymhwysol i chi a fydd yn sylfaen ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. 

Mae'r radd yn eich paratoi i gefnogi athletwyr, i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ac iechyd, ac i ddarparu rhaglenni ymarfer corff yn ogystal â datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, ymchwilio, dadansoddi data, a'ch sgiliau personol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

96% o’n myfyrwyr C600 Gwyddor Chwaraeon wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. (ACF 2019)

Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae ein cwrs gradd yn canolbwyntio ar wneud dadansoddiadau gwyddonol o sut mae'r corff dynol yn symud, yn ymarfer ac yn gwneud chwaraeon.
 • Cewch gyfle i archwilio gwyddorau biomecaneg, ffisioleg a seicoleg.
 • Byddwch yn dysgu sut i wneud i athletwr neu dîm unigol berfformio ar eu gorau.
 • Bydd ein gradd yn eich helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o'r ffyrdd y gallwn wella iechyd a lles cyffredinol drwy ymarfer corff.
 • Byddwch yn gallu dysgu drwy ddefnyddio cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf, sydd wedi'u hachredu gan Gymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain.
 • Cewch fynediad i gyfleusterau chwaraeon gwych ar y campws.
 • Mae amrywiaeth o gampau y mae staff a myfyrwyr yn cymryd rhan ynddynt, sy'n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau mewn cynnig cymorth i athletwyr.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Client Assessment BR14010 10
Exploring Genetics BR14410 10
Foundations Of Exercise Psychology BR15210 10
Foundations Of Sport Psychology BR15110 10
Human Anatomy BR14510 10
Introductory Nutrition For Sport And Health BR15010 10
Physiological Systems BR14610 10
Research Design BR14710 10
Sport And Exercise Kinesiology BR14810 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied And Integrated Studies BR25720 20
Improving Physical Activity And Sport Performance BR26320 20
Motor Learning And Performance BR26420 20
Sport & Exercise Physiology BR27420 20
Sports Injury BR26720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Research Project * BR36440 40
Solving Societal Issues Using Applied And Integrated Approaches BR37320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Sport & Exercise Psychology BR37020 20
Sport & Exercise Nutrition SS32620 20
Training And Performance Enhancement BR34420 20
Exercise Management In Health And Chronic Disease BR36920 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi?

Mae'r sgiliau a'r wybodaeth rydych yn eu dysgu wrth astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn berthnasol i amrywiaeth o yrfaoedd gwahanol.

Mae ein graddedigion blaenorol wedi datblygu gyrfaoedd mewn:

 • Meysydd chwaraeon proffesiynol;
 • Hyfforddiant personol;
 • Cyrff Llywodraethu Campau;
 • Gofal iechyd;
 • Addysg Gorfforol;
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Pa sgiliau bydda i'n eu meithrin o'm gradd?

Yn ystod eich gradd, byddwch yn datblygu llawer o sgiliau graddedig mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi:

 • Sgiliau cyfathrebu a ddatblygir drwy gyflwyniadau llafar ac ysgrifennu;
 • Gwaith tîm a'r gallu i weithio'n annibynnol;
 • Sgiliau dadansoddol;
 • Sgiliau mathemategol;
 • Sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth;
 • Hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Deilliannau dysgu

Mae pob modiwl y byddwch yn ei astudio fel rhan o'r radd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi'u datblygu i gyfrannu at ddeilliannau dysgu'r radd. Bydd pob modiwl yn cyfrannu at ddeilliannau dysgu penodol a byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau uwch wrth i chi ddatblygu. Yn ystod y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i ddewis modiwlau penodol sydd agosaf at eich maes diddordeb, a chwblhau traethawd ymchwil ar bwnc o'ch dewis.

Amser cyswllt a hunan-astudio

Cewch eich addysgu drwy gyfres o ddarlithoedd a seminarau gan ein staff bywiog a phrofiadol, ond hefyd drwy brosiectau, gweithdai, sesiynau datrys problemau a thiwtorialau sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae dosbarthiadau yn y labordy yn rhan sylweddol o'r cwrs a byddwch yn dod yn fedrus wrth ddefnyddio offer gwyddonol ar gyfer cynnal profion ffitrwydd a dadansoddi symudiad soffistigedig. Caiff pob modiwl ei ategu gan adnoddau electronig i'ch helpu i astudio y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae'r asesiadau yn seiliedig ar gyfuniad o draethodau, gwaith cwrs, adroddiadau labordy, cwisiau, astudiaethau achos, portffolios, posteri, cyflwyniadau ac arholiadau.

Barn ein Myfyrwyr

Cwrs pleserus a heriol iawn. Aelodau gwych o staff sy'n hawdd mynd atyn nhw bob amser, ac mae'r aseiniadau'n benodol i'r hyn rydyn ni'n ei wneud ym mhob modiwl. Mae'r offer a'r labordai yn gyfoes ac mae llawer o gyfleoedd ychwanegol yn deillio o wneud y cwrs yma na fyddech chi'n eu cael ar gynlluniau gradd eraill, fel cyrsiau cymorth cyntaf am ddim. Aaron James Francis Cross

Mae'r rhaglen Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi'r cyfle gorau posib i fyfyrwyr ddatblygu gyrfa mewn chwaraeon proffesiynol yn y dyfodol. Mae'r rhaglen yn cynnig addysg gref, ac yn cyfuno'r wybodaeth wyddonol orau â sefyllfaoedd ymarferol. Rwy'n hoffi'r cyfleusterau sydd gan yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Mae ganddyn nhw wahanol labordai, fel: ffisioleg, seicoleg, biomecaneg a dulliau ymchwil. Mae gennych gyfle gwych i astudio symudiad dynol a deinameg y cyhyrau yn ogystal â gweithio gyda gwyddonwyr ymarfer corff. Fe wnes i fwynhau fy semester cyntaf yn ystod fy nghwrs israddedig; fe wnes i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy fel: cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig, gweithio mewn tîm, datrys problemau a gwneud penderfyniadau. Rostislav Revako

Mae'r cwrs Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn un diddorol iawn, ac rydych chi'n cael eich profi'n gyson mewn ffyrdd difyr. Mae'r staff yn anhygoel ac maen nhw bob amser yn barod i rannu eu harbenigedd a'ch helpu mewn unrhyw ffordd y gallan nhw. Mae'r cwrs yn cwmpasu ffisioleg, seicoleg a biomecaneg. Mae hyn yn fantais enfawr gan fod rhywbeth sydd o ddiddordeb i bawb, ac mae'n cadw'r cwrs yn ffres ac yn ddiddorol. Mae'r ystod eang o asesiadau hefyd yn beth da, mae'n golygu y gallwch wneud yn dda beth bynnag yw'ch cryfderau, o arholiadau a thraethodau i waith grŵp fel posteri a chyflwyniadau fideo. Ar y cyfan, mae'n gwrs llawn hwyl. Ryan Edward Roscoe

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|