BSc

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Prif Ffeithiau

C602
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  17%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, byddwch wedi datblygu'r sgiliau gweithio a'r ymwybyddiaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi'i ardystio gan Gymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES). Mae ein cwrs gradd yn rhyngddisgyblaethol ac yn amlddisgyblaethol ei natur. Rydym yn cyfuno disgyblaethau fel Ffisioleg, Seicoleg a Biomecaneg. Mae'r radd yn eich paratoi i gefnogi athletwyr, i hyrwyddo gweithgarwch corfforol ac iechyd, ac i ddarparu rhaglenni ymarfer corff yn ogystal â datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, ymchwilio, dadansoddi data, a'ch sgiliau personol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (C600). Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon, ac asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (Os na allwch ddod o hyd i leoliad, yna bydd rhaid i chi drosglwyddo i'r chwaer gwrs, BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff C600).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r wybodaeth yma.
 • Astudiwch mewn Prifysgol sydd ymhlith y bump uchaf yng ngwledydd Prydain ac yn gyntaf yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr (ACF, 2017).
 • Mae ein cwrs gradd yn canolbwyntio ar wneud dadansoddiadau gwyddonol o sut mae'r corff dynol yn symud, yn ymarfer ac yn gwneud chwaraeon.
 • Cewch gyfle i archwilio gwyddorau biomecaneg, ffisioleg a seicoleg.
 • Byddwch yn dysgu sut i wneud i athletwr neu dîm unigol berfformio ar eu gorau.
 • Bydd ein gradd yn eich helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o'r ffyrdd y gallwn wella iechyd a lles cyffredinol drwy ymarfer corff.
 • Byddwch yn gallu dysgu drwy ddefnyddio cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf, sydd wedi'u hachredu gan Gymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain.
 • Cewch fynediad i gyfleusterau chwaraeon gwych ar y campws.
 • Mae amrywiaeth o gampau y mae staff a myfyrwyr yn cymryd rhan ynddynt, sy'n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau mewn cynnig cymorth i athletwyr.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu BG12410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life * BR15320 20
Client Assessment * BR14010 10
Exploring Genetics * BR14410 10
Foundations Of Exercise Psychology * BR15210 10
Foundations Of Sport Psychology * BR15110 10
Human Anatomy * BR14510 10
Introductory Nutrition For Sport And Health * BR15010 10
Physiological Systems * BR14610 10
Research Design * BR14710 10
Sport And Exercise Kinesiology * BR14810 10
Study And Communication Skills * BR12410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil BG25620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied And Integrated Studies * BR25720 20
Improving Physical Activity And Sport Performance * BR26320 20
Motor Learning And Performance * BR26420 20
Research Methods * BR25620 20
Sport & Exercise Physiology * BR27420 20
Sports Injury * BR26720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig BG36440 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Research Project * BR36440 40
Solving Societal Issues Using Applied And Integrated Approaches * BR37320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Sport & Exercise Psychology * BR37020 20
Sport & Exercise Nutrition SS32620 20
Training And Performance Enhancement * BR34420 20
Exercise Management In Health And Chronic Disease * BR36920 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i mi?

Mae'r sgiliau a'r wybodaeth rydych yn eu dysgu wrth astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn berthnasol i amrywiaeth o yrfaoedd gwahanol.

Mae ein graddedigion blaenorol wedi datblygu gyrfaoedd mewn:

 • Meysydd chwaraeon proffesiynol
 • Hyfforddiant personol
 • Cyrff Llywodraethu Campau
 • Gofal iechyd
 • Addysg Gorfforol
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ôl adroddiad Highflyers 2016, mae 32% o swyddi gwag i raddedigion yn cael eu cymryd gan y rhai sydd wedi gweithio'n flaenorol i gwmni ar leoliad neu interniaeth. Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • i gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • i wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • i ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • i gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • i wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Dysgu ac Addysgu

Deilliannau dysgu

Mae pob modiwl y byddwch yn ei astudio fel rhan o'r radd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi'u datblygu i gyfrannu at ddeilliannau dysgu'r radd. Bydd pob modiwl yn cyfrannu at ddeilliannau dysgu penodol a byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau uwch wrth i chi ddatblygu. Yn ystod y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i ddewis modiwlau penodol sydd agosaf at eich maes diddordeb, a chwblhau traethawd ymchwil ar bwnc o'ch dewis.

Amser cyswllt a hunan-astudio

Cewch eich addysgu drwy gyfres o ddarlithoedd, seminarau a gwaith ymarferol gan ein staff profiadol, a bydd y gweithgareddau yma'n cael eu cefnogi gan brosiectau, gweithdai, sesiynau datrys problemau a thiwtorialau sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae dosbarthiadau yn y labordy yn rhan sylweddol o'r cwrs a byddwch yn dod yn fedrus wrth ddefnyddio offer gwyddonol ar gyfer cynnal profion ffitrwydd a dadansoddi symudiad soffistigedig. Caiff pob modiwl ei ategu gan adnoddau electronig i'ch helpu i astudio y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae'r asesiadau yn seiliedig ar gyfuniad o draethodau, gwaith cwrs, adroddiadau labordy, cwisiau, astudiaethau achos, portffolios, posteri, cyflwyniadau ac arholiadau.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|