BA

Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch

Mewn byd sy'n dod yn gynyddol gymhleth, cystadleuol a rhyng-gysylltiol, mae gweithredwyr rhyngwladol yn wynebu ystod o heriau diogelwch. Mae'r rhain yn cynnwys gwrthdaro rhwng gwladwriaethau ac o fewn gwladwriaethau, terfysgaeth ryngwladol, peryglon seiber, twf arfogaeth niwclear, pandemigau iechyd byd-eang, troseddau trawswladol, dadleoli poblogaethau, trychinebau naturiol a newid hinsawdd. Bydd y cwrs BSc hwn mewn astudiaethau Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn defnyddio syniadau o astudiaethau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch i ddadansoddi'r heriau hyn o wahanol safbwyntiau, ac i archwilio ymatebion arloesol a chyfannol iddyn nhw. 

Trosolwg

Bydd astudio'r cwrs Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i gyflawni'r canlynol: 

 • dadansoddi peryglon, risgiau a heriau niferus sy'n cael effaith ar lefelau byd-eang, rhanbarthol, cenedlaethol, cymdeithasol ac unigol
 • archwilio natur amlochrog heriau byd-eang drwy ystyried safbwyntiau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch
 • cymhwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol a hanesyddol i astudiaethau achos go iawn er mwyn deall natur heriau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch cyfoes mewn gwleidyddiaeth ryngwladol. 

Byddwch yn dod yn fyfyriwr yn yr adran gyntaf o'i bath yn y byd, a sefydlwyd yn fuan ar ôl y rhyfel mawr er mwyn ceisio trefn byd mwy diogel a theg. 

Mae'r adran ymhlith y deg uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer pwnc gwleidyddiaeth (The Complete University Guide 2018). 

Mae myfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau gradd yn gyflogadwy iawn, a dangoswyd hyn yn yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch diweddar, lle roedd 95% o'n graddedigion o flwyddyn 2016 mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2017). 

Yn ystod y cwrs, bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' adnabyddus; sef ymarferiad chwarae rôl dros dridiau ar weithredu gwleidyddol, economaidd a diplomataidd, gan ddatblygu sgiliau negodi a chyfathrebu, meddwl beirniadol, gwaith tîm a datrys problemau.

Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.

Mae gan yr Adran Raglen Cyfnewid Myfyrwyr Ryngwladol hefyd, sydd wedi'i seilio ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfle ardderchog i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol, drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor.

Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Dyma enghreifftiau o'r hyn mae rhai o'n graddedigion yn ei wneud:

Swyddi yn y sector datblygu, gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol, y Gwasanaeth Sifil, ymchwil y Llywodraeth, ymchwilydd cymdeithasol, swyddi yn y trydydd sector er enghraifft gyda chyrff anllywodraethol, gwaith gyda sefydliadau rhyngwladol, newyddiaduraeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol? 

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Astudiaethau Cudd-wybodaeth

Mae modiwlau ar astudiaethau cudd-wybodaeth yn archwilio cymhlethdodau o ran sut caiff cudd-wybodaeth ei chasglu a'i hasesu cyn ei rhannu â phenderfynwyr, a byddwch yn archwilio sut mae'r broses hon a'i chynhyrchion yn dylanwadu ar ymatebion i beryglon diogelwch. Byddwch yn cael cyfle hefyd i werthuso pwysigrwydd gwybodaeth, cyfrinachedd, a goruchwyliaeth, gan ystyried y goblygiadau moesegol, moesol a chyfreithiol sy'n codi wrth ymwneud â gweithgarwch cudd-wybodaeth drwy astudiaethau achos hanesyddol.

Astudiaethau Strategol

Bydd modiwlau ar astudiaethau strategol yn eich galluogi i leoli penblethau cudd-wybodaeth yn fframwaith y cysyniadau strategol allweddol sy'n siapio ein dealltwriaeth o ryfel a heddwch. Drwy archwilio natur a chymeriad rhyfel byddwch yn dysgu sut mae gwahanol weithredwyr, technoleg, daearyddiaeth ac ideoleg yn cyflawni newid neu'n creu parhad yn y system ryngwladol. 

Astudiaethau Diogelwch 

Bydd modiwlau ar astudiaethau diogelwch yn eich galluogi i nodi a deall yr amrywiaeth o beryglon, risgiau a heriau i ddiogelwch rhyngwladol, gwladol ac unigol. Mae'r pwyslais ar ddulliau addysgu arloesol, fel gemau strategol a chwarae rôl, yn nodwedd allweddol o'r cynllun hwn. Mae'r gweithgareddau arloesol hyn yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau ac yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|