BA

Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch Cod L252 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L252
 • Tariff UCAS

  128 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  66%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mewn byd sy'n dod yn gynyddol gymhleth, cystadleuol a rhyng-gysylltiol, mae gweithredwyr rhyngwladol yn wynebu ystod o heriau diogelwch. Mae'r rhain yn cynnwys gwrthdaro rhwng gwladwriaethau ac o fewn gwladwriaethau, terfysgaeth ryngwladol, peryglon seiber, twf arfogaeth niwclear, pandemigau iechyd byd-eang, troseddau trawswladol, dadleoli poblogaethau, trychinebau naturiol a newid hinsawdd. Bydd y cwrs BSc hwn mewn astudiaethau Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn defnyddio syniadau o astudiaethau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch i ddadansoddi'r heriau hyn o wahanol safbwyntiau, ac i archwilio ymatebion arloesol a chyfannol iddyn nhw. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Bydd astudio'r cwrs Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i gyflawni'r canlynol: 

 • dadansoddi peryglon, risgiau a heriau niferus sy'n cael effaith ar lefelau byd-eang, rhanbarthol, cenedlaethol, cymdeithasol ac unigol
 • archwilio natur amlochrog heriau byd-eang drwy ystyried safbwyntiau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch
 • cymhwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol a hanesyddol i astudiaethau achos go iawn er mwyn deall natur heriau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch cyfoes mewn gwleidyddiaeth ryngwladol. 

Byddwch yn dod yn fyfyriwr yn yr adran gyntaf o'i bath yn y byd, a sefydlwyd yn fuan ar ôl y rhyfel mawr er mwyn ceisio trefn byd mwy diogel a theg. 

Mae'r adran ymhlith y deg uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer pwnc gwleidyddiaeth (The Complete University Guide 2018). 

Mae myfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau gradd yn gyflogadwy iawn, a dangoswyd hyn yn yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch diweddar, lle roedd 95% o'n graddedigion o flwyddyn 2016 mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2017). 

Yn ystod y cwrs, bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' adnabyddus; sef ymarferiad chwarae rôl dros dridiau ar weithredu gwleidyddol, economaidd a diplomataidd, gan ddatblygu sgiliau negodi a chyfathrebu, meddwl beirniadol, gwaith tîm a datrys problemau.

Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.

Mae gan yr Adran Raglen Cyfnewid Myfyrwyr Ryngwladol hefyd, sydd wedi'i seilio ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfle ardderchog i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol, drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor.

Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20
America at War: A Military History of the United States IP26920 20
Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ24020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti * GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Contemporary US Foreign Policy IQ22220 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau * GW20120 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW29620 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw * GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Making of National Security Policy IP23720 20
The Middle East in the 20th Century IP24920 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig * GW30040 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
America At War: a Military History of the United States IP36920 20
America Ladin Heddiw * GW38720 20
Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ34020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti * GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Contemporary US Foreign Policy IQ32220 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ34420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ33720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Political Theory IP32220 20
Russian Intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The Long Shadow of the Second World War IP32720 20
The Making of National Security Policy IP33720 20
The Middle East in the Twentieth Century IP34920 20
The Past and Present of Us Intelligence IP36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Dyma enghreifftiau o'r hyn mae rhai o'n graddedigion yn ei wneud:

Swyddi yn y sector datblygu, gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol, y Gwasanaeth Sifil, ymchwil y Llywodraeth, ymchwilydd cymdeithasol, swyddi yn y trydydd sector er enghraifft gyda chyrff anllywodraethol, gwaith gyda sefydliadau rhyngwladol, newyddiaduraeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol? 

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Astudiaethau Cudd-wybodaeth

Mae modiwlau ar astudiaethau cudd-wybodaeth yn archwilio cymhlethdodau o ran sut caiff cudd-wybodaeth ei chasglu a'i hasesu cyn ei rhannu â phenderfynwyr, a byddwch yn archwilio sut mae'r broses hon a'i chynhyrchion yn dylanwadu ar ymatebion i beryglon diogelwch. Byddwch yn cael cyfle hefyd i werthuso pwysigrwydd gwybodaeth, cyfrinachedd, a goruchwyliaeth, gan ystyried y goblygiadau moesegol, moesol a chyfreithiol sy'n codi wrth ymwneud â gweithgarwch cudd-wybodaeth drwy astudiaethau achos hanesyddol.

Astudiaethau Strategol

Bydd modiwlau ar astudiaethau strategol yn eich galluogi i leoli penblethau cudd-wybodaeth yn fframwaith y cysyniadau strategol allweddol sy'n siapio ein dealltwriaeth o ryfel a heddwch. Drwy archwilio natur a chymeriad rhyfel byddwch yn dysgu sut mae gwahanol weithredwyr, technoleg, daearyddiaeth ac ideoleg yn cyflawni newid neu'n creu parhad yn y system ryngwladol. 

Astudiaethau Diogelwch 

Bydd modiwlau ar astudiaethau diogelwch yn eich galluogi i nodi a deall yr amrywiaeth o beryglon, risgiau a heriau i ddiogelwch rhyngwladol, gwladol ac unigol. Mae'r pwyslais ar ddulliau addysgu arloesol, fel gemau strategol a chwarae rôl, yn nodwedd allweddol o'r cynllun hwn. Mae'r gweithgareddau arloesol hyn yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau ac yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Lefel A ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|