BA

Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch

BA Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch Cod L252

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L252
 • Tariff UCAS

  128 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  66%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mewn byd sy'n dod yn gynyddol gymhleth, cystadleuol a rhyng-gysylltiol, mae gweithredwyr rhyngwladol yn wynebu ystod o heriau diogelwch. Mae'r rhain yn cynnwys gwrthdaro rhwng gwladwriaethau ac o fewn gwladwriaethau, terfysgaeth ryngwladol, peryglon seiber, twf arfogaeth niwclear, pandemigau iechyd byd-eang, troseddau trawswladol, dadleoli poblogaethau, trychinebau naturiol a newid hinsawdd. Bydd y cwrs BSc hwn mewn astudiaethau Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn defnyddio syniadau o astudiaethau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch i ddadansoddi'r heriau hyn o wahanol safbwyntiau, ac i archwilio ymatebion arloesol a chyfannol iddyn nhw. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Bydd astudio'r cwrs Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i gyflawni'r canlynol: 

 • dadansoddi peryglon, risgiau a heriau niferus sy'n cael effaith ar lefelau byd-eang, rhanbarthol, cenedlaethol, cymdeithasol ac unigol
 • archwilio natur amlochrog heriau byd-eang drwy ystyried safbwyntiau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch
 • cymhwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol a hanesyddol i astudiaethau achos go iawn er mwyn deall natur heriau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch cyfoes mewn gwleidyddiaeth ryngwladol. 

Byddwch yn dod yn fyfyriwr yn yr adran gyntaf o'i bath yn y byd, a sefydlwyd yn fuan ar ôl y rhyfel mawr er mwyn ceisio trefn byd mwy diogel a theg. 

Mae'r adran ymhlith y deg uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer pwnc gwleidyddiaeth (The Complete University Guide 2018). 

Mae myfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau gradd yn gyflogadwy iawn, a dangoswyd hyn yn yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch diweddar, lle roedd 95% o'n graddedigion o flwyddyn 2016 mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2017). 

Yn ystod y cwrs, bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' adnabyddus; sef ymarferiad chwarae rôl dros dridiau ar weithredu gwleidyddol, economaidd a diplomataidd, gan ddatblygu sgiliau negodi a chyfathrebu, meddwl beirniadol, gwaith tîm a datrys problemau.

Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.

Mae gan yr Adran Raglen Cyfnewid Myfyrwyr Ryngwladol hefyd, sydd wedi'i seilio ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfle ardderchog i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol, drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor.

Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Dyma enghreifftiau o'r hyn mae rhai o'n graddedigion yn ei wneud:

Swyddi yn y sector datblygu, gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol, y Gwasanaeth Sifil, ymchwil y Llywodraeth, ymchwilydd cymdeithasol, swyddi yn y trydydd sector er enghraifft gyda chyrff anllywodraethol, gwaith gyda sefydliadau rhyngwladol, newyddiaduraeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol? 

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Astudiaethau Cudd-wybodaeth

Mae modiwlau ar astudiaethau cudd-wybodaeth yn archwilio cymhlethdodau o ran sut caiff cudd-wybodaeth ei chasglu a'i hasesu cyn ei rhannu â phenderfynwyr, a byddwch yn archwilio sut mae'r broses hon a'i chynhyrchion yn dylanwadu ar ymatebion i beryglon diogelwch. Byddwch yn cael cyfle hefyd i werthuso pwysigrwydd gwybodaeth, cyfrinachedd, a goruchwyliaeth, gan ystyried y goblygiadau moesegol, moesol a chyfreithiol sy'n codi wrth ymwneud â gweithgarwch cudd-wybodaeth drwy astudiaethau achos hanesyddol.

Astudiaethau Strategol

Bydd modiwlau ar astudiaethau strategol yn eich galluogi i leoli penblethau cudd-wybodaeth yn fframwaith y cysyniadau strategol allweddol sy'n siapio ein dealltwriaeth o ryfel a heddwch. Drwy archwilio natur a chymeriad rhyfel byddwch yn dysgu sut mae gwahanol weithredwyr, technoleg, daearyddiaeth ac ideoleg yn cyflawni newid neu'n creu parhad yn y system ryngwladol. 

Astudiaethau Diogelwch 

Bydd modiwlau ar astudiaethau diogelwch yn eich galluogi i nodi a deall yr amrywiaeth o beryglon, risgiau a heriau i ddiogelwch rhyngwladol, gwladol ac unigol. Mae'r pwyslais ar ddulliau addysgu arloesol, fel gemau strategol a chwarae rôl, yn nodwedd allweddol o'r cynllun hwn. Mae'r gweithgareddau arloesol hyn yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau ac yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Lefel A ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|