BEng

Roboteg a Pheirianneg Systemau Mewnosodedig (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Prif Ffeithiau

132B
  • Tariff UCAS

    104 - 120

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    42%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Hafaliadau Differol FG16210 10
Calcwlws MT10610 10
Cyflwyniad I Raglennu CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol CC18010 10
Dynameg Glasurol FG14010 10
Grymoedd Ac Egni FG11120 20
Rhaglennu Gan Ddefnyddio Iaith Gwrthrych-gyfeiriadol CC12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra And Differential Equations PH16210 10
Calculus MP10610 10
Classical Dynamics PM14010 10
Forces And Energy PH11120 20
Introduction To Programming * CS12020 20
Problems And Solutions * CS10720 20
Professional And Personal Development * CS18010 10
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dylunio Algorithmau A Strwythurau Data CC21120 20
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algorithm Design And Data Structures * CS21120 20
Artificial Intelligence * CS26520 20
Ffiseg Mathemategol FG26020 20
Mathematical Physics PM26020 20
Robotics And Embedded Systems * CS26020 20
Sensors, Electronics & Instrumentation PH24520 20
Software Engineering * CS22120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Engineering Control Theory PH33310 10
Major Project * CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry * CS38220 20
Prosiect Hir CC39440 40
Space Robotics * CS36510 10
Systems Engineering * CS33020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing * CS31310 10
Computer Vision * CS34110 10
Fundamentals Of Machine Learning * CS36110 10
Robotic Applications * CS36010 10
Ubiquitous Computing * CS35710 10
Semiconductor Technology PH33610 10

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|