FDSc

Nyrsio Milfeddygol

Nyrsio Milfeddygol Cod D31F Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Ar ein cwrs gradd sylfaen Nyrsio Milfeddygol yn Brifysgol Aberystwyth, byddwch yn astudio pynciau’n gysylltiedig ag iechyd anifeiliaid a rheoli anifeiliaid yng nghyswllt anifeiliaid bach (cŵn, cathod, mamaliaid bach) a cheffylau, yn ogystal â chyfeirio ychydig at anifeiliaid mawr. Mae’r cwrs yn cyfuno dysgu damcaniaethol ac ymarferol, ac yn cynnwys lleoliad gwaith mewn milfeddygfa yn rhan annatod o’r cwrs.

Ni yw’r unig ysgol filfeddygol yng Nghymru (Ysgol Milfeddygaeth Aberystwyth), ac mae gennym adnoddau rhagorol i gefnogi eich astudiaethau, gan gynnwys labordy sgiliau clinigol, labordai ymchwil ac anatomeg, canolfan geffylau ar gyfer dysgu, a ffermydd y brifysgol.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae modiwlau ym mlwyddyn 1 a 2 yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’r Sgiliau Diwrnod Cyntaf i Nyrsys Milfeddygol yn ôl Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS), er mwyn paratoi am flwyddyn o leoliad gwaith mewn canolfan hyfforddi cofrestredig. I ddechrau, bydd meysydd yn rhoi dealltwriaeth o’r cysyniadau sylfaenol sy’n gysylltiedig â nyrsio milfeddygol. Mae’r meysydd yn cynnwys iechyd anifeiliaid ac egwyddorion nyrsio milfeddygol. Caiff y rhain wedyn eu cymhwyso ym mhynciau blwyddyn 2, cyn dechrau ar leoliad gwaith am flwyddyn. Mae’r lleoliad yn dechrau hanner ffordd trwy flwyddyn 2 ac yn dod i ben ar ganol blwyddyn 3. Mae’r modiwlau olaf ym mlwyddyn 3 yn cynnwys dewis i ganolbwyntio naill ai ar nyrsio anifeiliaid egsotig neu anifeiliaid mawr, yn dibynnu ar y maes arbenigol yr hoffech weithio ynddo. Mae pwyslais hefyd yn y flwyddyn olaf ar arweinyddiaeth, nyrsio cymunedol, ac Un Iechyd.

Bydd un o’n lleoliadau hyfforddi cofrestredig yn darparu eich lleoliad gwaith, a bydd swyddog lleoliadau yn trefnu hyn i chi. Yn ystod y lleoliad gwaith, byddwch yn cwblhau log ar-lein o ddatblygiad eich sgiliau clinigol, sef Log Cynnydd Nyrsio. Yn rhan o ofynion trwydded ymarfer Coleg Brenhinol y Milfeddygon, byddwch yn cwblhau o leiaf 1800 o oriau ar y lleoliad.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Anatomy and Physiology VN10020 20
Animal Health and Management VN10720 20
Preparing for Placement VN10820 20
Principles of Diagnostic Techniques VN10920 20
Principles of Veterinary Nursing VN11020 20
Professional Practice VN11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Medical Nursing and Critical Care VN20620 20
Principles of Pharmacology and Anaesthesia VN21020 20
Surgical nursing VN21120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Veterinary Nursing VN20020 20
OneHealth for Veterinary Nurses VN20920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Nursing of Exotics VN20720 20
Nursing of Large Animals VN20820 20

Gyrfaoedd

Trwy gwblhau’r radd sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru gyda’r RCVS yn nyrs filfeddygol gofrestredig (yn amodol ar ganlyniad yr achredu). Fel nyrs filfeddygol gofrestredig, byddwch yn gymwys i weithio mewn milfeddygfa gyffredinol, ysbytai atgyfeirio, elusennau sy’n darparu gwasanaethau milfeddygol, labordai, diwydiannau fferyllol, ac mewn lleoliadau lle ceir casgliadau anifeiliaid er enghraifft parciau sŵolegol. Cydnabyddir Achrediad RCVS mewn llawer o wledydd trwy ACOVENE. Byddwch hefyd yn gallu parhau â’ch astudiaethau trwy ychwanegu BSc neu Dystysgrif RCVS mewn Nyrsio Milfeddygol Uwch.

Dysgu ac Addysgu

Asesu

Mae pob modiwl ym mlwyddyn 1 a 2 yn cynnwys asesiad trwy arholiad, sy’n un o amodau’r RCVS. Mae gan bob modiwl elfen o waith cwrs, fel arfer 50% o’r pwysiant.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96

Safon Uwch CCC including a life science e.g. Biology, or Level 3 extended diploma in a science at Merit, or Access to HE (Science) at Merit, or Aberystwyth University Foundation year at Merit AND a minimum of 2 weeks work experience in a veterinary practice, with a reference from the practice as evidence. Applicants may be required to attend an interview.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
5 GCSE’s including English/Welsh, Maths and Science at C/4 or higher

Diploma Cenedlaethol BTEC:
MMM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
26 points with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|