BA

Cymraeg (i Ddechreuwyr)

O ddewis y radd hon yn Aberystwyth, byddwch yn ymuno â chymuned lle mae’r Gymraeg yn rhan annatod o wead cymdeithas ac yn cael cyfle i fyw ac astudio mewn tref sydd yn un o gadarnleoedd yr iaith. Mae’r radd yn bedair blynedd ac yn ogystal â datblygu eich rhuglder a hyder yn y Gymraeg - ar lafar ac yn ysgrifenedig - bydd hi’n cynnig cyfleoedd i chi ddysgu am:

 • lenyddiaeth
 • diwylliant
 • gwleidyddiaeth
 • hanes
 • cymdeithaseg.

Lleolir Aberystwyth mewn ardal sy'n gyforiog o hanes - yn amgylchedd ble mae'r canoloesol a’r modern yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn gyfforddus - a'r lle delfrydol i astudio un o ieithoedd hynaf Ewrop.

Cofrestrwch ar gyfer y radd BA bedair blynedd hon a dechreuwch eich antur Gymraeg!

Trosolwg

Pam astudio Cymraeg yn Aberystwyth?

 • Byd enwog - Wedi'i lleoli yng nghalon cadarnleoedd yr iaith Gymraeg, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fed-enwog am ei hymchwil, ac yn gartref i garfan ryngwladol, fywiog a chroesawgar o fyfyrwyr a staff.
 • Hanes - Byddwch yn astudio yn un o'r adrannau hynaf yng Nghymru a'r DU.
 • Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd 100% o foddhad cyffredinol ym maes Astudiaethau Cymraeg (NSS 2020).
 • Lle i ffynnu - Ymunwch â'n cymuned Gymraeg fywiog a chyffrous yma yn Aberystwyth ac fe fyddwch yn ffynnu. Yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chymdeithasau i'r rheini sy'n awyddus i fod yn rhan o'r gymuned Gymraeg ehangach.
 • Modiwlau cyffrous - Cewch ddewis o blith nifer fawr o fodiwlau ysgogol megis ysgrifennu creadigol, Cymraeg proffesiynol, cyfieithu, Cymraeg yn y cyfryngau, Llenyddiaeth Gymraeg, Cymraeg Werin a llawer mwy.
 • Gweledigaeth arbennig - Byddwch yn ymuno â chymuned o fyfyrwyr ac ymchwilwyr gweithgar sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o'r iaith Gymraeg a'r ieithoedd Celtaidd eraill - eu hanes, eu llenyddiaeth a'u lle yn y byd modern.
 • Grwpiau bach - Cewch eich dysgu mewn grwpiau bach, cyfeillgar, a chan staff addysgu sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg o Gampws Penglais. Hi yw un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint y DU - lle unigryw yng Nghymru sy'n rhoi mynediad llawn i fyfyrwyr at ei chasgliadau prin o lenyddiaeth.
 • Gall myfyrwyr ystyried astudio mewn gwlad arall drwy'r rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr yr Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion. Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginning Modern Welsh 1 WE11220 20
Beginning Welsh ii WE11320 20
Introduction to Welsh Literature WE11420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llafar CY13020 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Cyflogadwyedd

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg yn cynnig ichi lu o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Rhagolygon Gyrfa

Mae adborth gan gyflogwyr yn dangos yn gyson bod gradd yn y Gymraeg yn arwydd o gyrhaeddiad ar lefel uchel, ac mae tystiolaeth bod galw mawr am raddedigion o'r fath mewn amrywiaeth o swyddi.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn llwyddo i ddod o hyd i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Bu galw cynyddol am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl maes yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae graddedigion yr adran hefyd yn canfod swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach, a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu yn ystod eich cwrs gradd hefyd yn sail gadarn i astudio ar lefel uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Dysgwch am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen Ydy fy swydd yn dy siwtio?

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddi'n astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cewch hefyd wella eich cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Ar y cwrs gradd BA Cymraeg pedair blynedd hwn, byddwch yn dysgu Cymraeg o'r dechrau'n deg a gallwch edrych ymlaen at ddod yn rhugl wrth siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn ystod cyfnod eich astudiaethau.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Isod ceir esiamplau o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei ddysgu yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd hwn.

Yn y flwyddyn gyntaf, cewch:

 • ddechrau astudio ein modiwlau iaith dwys sy'n cynnwys siarad, darllen ac ysgrifennu
 • eich cyflwyno i Lenyddiaeth Gymraeg (gan ddarllen cyfieithiadau o rai gweithiau).

Yn yr ail a thrydedd flwyddyn, cewch:

 • ganolbwyntio ar wella eich sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg
 • ymuno â myfyrwyr eraill yn yr adran i gael eich trwytho mewn llenyddiaeth
 • darganfod Diwylliant Gymreig, hanes cymdeithasol a'i sefydliadau.

Erbyn y drydedd flwyddyn, byddwch yn astudio ochr yn ochr â'r myfyrwyr iaith gyntaf, ac yn barod i ddilyn y cwrs gradd anrhydedd llawn.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi ichi am gyfnod cyfan eich cwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso ichi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddwch angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, with evidence of linguistic ability

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|