BA

Cymraeg (i Ddechreuwyr)

BA Cymraeg (i Ddechreuwyr) Cod Q522

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Q522
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  88%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Ni fu erioed amser fwy cyffrous i astudio Cymraeg yn y brifysgol. Mae sefydlu Senedd i Gymru ac ehangu'r pwerau yn y cyfnod diweddar wedi ychwanegu at yr angen am raddedigion o'r radd flaenaf - unigolion sy'n gymwys i ymuno â gweithlu dwyieithog, proffesiynol ac sy'n gallu gweithio'n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Wrth ddewis astudio am radd yn y Gymraeg, fe gei di'r cyfle i ddeall iaith a diwylliant Cymru mewn modd unigryw, ac wrth ddewis Prifysgol Aberystwyth, byddi'n ymuno â chymuned fyrlymus yng nghanol Cymru.

Mae tref Aberystwyth, ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, yn gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion wedi'i lleoli yn un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg. Mae'n areal sy'n gyforiog o hanes - yn amgylchedd ble mae'r canoloesol a’r modern yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn gyfforddus - a'r lle delfrydol i astudio un o ieithoedd hynaf Ewrop.

Cofrestra ar gyfer y radd BA bedair blynedd hon a dechreua dy antur Gymraeg!

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Astudiaethau Cymraeg; 97% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Cymraeg yn Aberystwyth?

 • Byd enwog - Wedi'i lleoli yng nghalon cadarnleoedd yr iaith Gymraeg, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fed-enwog am ei hymchwil, ac yn gartref i garfan ryngwladol, fywiog a chroesawgar o fyfyrwyr a staff.
 • Hanes - Byddi'n astudio yn un o'r adrannau hynaf yng Nghymru a'r DU.
 • Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd 100% o foddhad cyffredinol ym maes Astudiaethau Cymraeg (NSS 2020).
 • Lle i ffynnu - Ymuna â'n cymuned Gymraeg fywiog a chyffrous yma yn Aberystwyth ac fe fyddi'n ffynnu. Yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chymdeithasau i'r rheini sy'n awydduh i fod yn rhan o'r gymuned Gymraeg ehangach.
 • Modiwlau cyffrous - Gelli ddewis o blith nifer fawr o fodiwlau ysgogol megis ysgrifennu creadigol, Cymraeg proffesiynol, cyfieithu, Cymraeg yn y cyfryngau, Llenyddiaeth Gymraeg, Cymraeg Werin a llawer mwy.
 • Gweledigaeth arbennig - Byddi'n ymuno â chymuned o fyfyrwyr ac ymchwilwyr gweithgar sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o'r iaith Gymraeg a'r ieithoedd Celtaidd eraill - eu hanes, eu llenyddiaeth a'u lle yn y byd modern.
 • Grwpiau bach - Cei dy ddysgu mewn grwpiau bach, cyfeillgar, a chan staff addysgu sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg o Gampws Penglais. Hi yw un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint y DU - lle unigryw yng Nghymru sy'n rhoi mynediad llawn i fyfyrwyr at ei chasgliadau prin o lenyddiaeth.
 • Gall myfyrwyr ystyried astudio mewn gwlad arall drwy'r rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginning Modern Welsh 1 WE11220 20
Beginning Welsh ii WE11320 20
Introduction to Welsh Literature WE11420 20
Cymraeg Llafar CY13020 20
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Cyflogadwyedd

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg yn cynnig iti lu o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Rhagolygon Gyrfa

Mae adborth gan gyflogwyr yn dangos yn gyson bod gradd yn y Gymraeg yn arwydd o gyrhaeddiad ar lefel uchel, ac mae tystiolaeth bod galw mawr am raddedigion o'r fath mewn amrywiaeth o swyddi.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn llwyddo i ddod o hyd i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Bu galw cynyddol am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl maes yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae graddedigion yr adran hefyd yn canfod swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach, a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu yn ystod dy gwrs gradd hefyd yn sail gadarn i astudioar lefel uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Dysga am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen ‘Ydy fy swydd yn dy siwtio?’ yma.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddi'n astudio?

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei hefyd wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Ar y cwrs gradd BA Cymraeg pedair blynedd hwn, byddi'n dysgu Cymraeg o'r dechrau'n deg a gelli edrych ymlaen at ddod yn rhugl wrth siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn ystod cyfnod dy astudiaethau.

Beth bydda i'n ei ddysgu?

Isod ceir esiamplau o'r hyn y mae'n bosibl y byddi yn ei ddysgu yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd hwn.

Yn y flwyddyn gyntaf, cei:

 • ddechrau astudio ein modiwlau iaith dwys sy'n cynnwys siarad, darllen ac ysgrifennu
 • dy gyflwyno i Lenyddiaeth Gymraeg (gan ddarllen cyfieithiadau o rai gweithiau).

Yn yr ail a thrydedd flwyddyn, cei:

 • ganolbwyntio ar wella dy sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg
 • ymuno â myfyrwyr eraill yn yr adran i gael drwytho mewn llenyddiaeth
 • ddarganfod Diwylliant Gymreig, hanes cymdeithasol a'i sefydliadau.

Erbyn y drydedd flwyddyn, byddi'n astudio ochr yn ochr â'r myfyrwyr iaith gyntaf, ac yn barod i ddilyn y cwrs gradd anrhydedd llawn.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg byddi'n dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd dy waith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, with evidence of linguistic ability

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|