Gwyddor bywyd anifeiliaid yw Swoleg, boed yn ficrosgopig neu'n enfawr, yn ddyfrol neu'n ddaearol. Mae Swolegwyr yn astudio esblygiad, ymddygiad, anatomeg, ffisioleg, ecoleg ac amrywiad anifeiliaid, ac yn datblygu'r sgiliau gwyddonol a dadansoddol sy'n ofynnol mewn ystod eang o broffesiynau.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Swoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn elwa o labordai modern gwych, ystafell microsgopeg, casgliad o sbesimenau hanesyddol ac acwaria.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr Swoleg, rhai ohonynt rydych eisoes wedi eu gweld ar raglenni dogfen efallai neu wedi gwrando arnynt ar eich hoff bodlediad gwyddoniaeth.
 • Dewch i ddarganfod ardal o fywyd gwyllt a chefn gwlad heb ei ail; mae Aberystwyth dafliad carreg oddi wrth lawer o gynefinoedd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys safle UNESCO Biosffer Dyfi, dau wlypdir RAMSAR, dwy ardal cadwraeth arbennig forol, dwy Warchodfa Natur Genedlaethol, sawl safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig i enwi dim ond rhai, sy'n cynnig cyfleoedd gwaith maes a hamdden gwych i chi.
 • Rydym ymhlith y 10 uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer dwyster ymchwil yn ôl asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014).
 • Mae 78% o'r gweithgarwch ymchwil wedi'i asesu fel ymchwil sy'n arwain y byd neu sy'n ardderchog yn rhyngwladol yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.
 • Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gradd Meistr, yna bydd ein cwrs MBiol Swoleg (C309) o ddiddordeb i chi. Mae'r chwaer gwrs hwn yn union yr un fath â'r cwrs BSc Swoleg am y tair blynedd gyntaf. Fodd bynnag, bydd gennych flwyddyn ychwanegol i ymgymryd a chwblhau cymhwyster Meistr.

Hoffech chi astudio yn Gymraeg? 

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau! 

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Wildlife Forensics BR15720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
Biological Thought and Discovery BR12510 10
Datblygu a Rheoli Cynefinoedd ym Mhrydain BG10810 10
Microbial Diversity BR12110 10
The Biosphere BR13210 10
The Development and Management of British Habitats BR10810 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Invertebrate Zoology BR25420 20
Vertebrate Zoology BR26820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behavioural Ecology BR23920 20
Ethology BR21620 20
Evolution and Molecular Systematics BR21720 20
Tropical Zoology Field Course BR23820 20
Veterinary Health BR27120 20
Wildlife Management BR27220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Behaviour Field Course BR34920 20
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Behavioural Neurobiology BR35320 20
Conservation Genetics and Evolution Field Course BR36220 20
Parasitology BR33820 20
Population and Community Ecology BR33920 20
Tropical Rainforest Ecology and Conservation (Trec) Field Course BR30120 20
Wildlife Conservation BR34520 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl graddio?

Ar ôl graddio, byddwch yn gymwys i ddilyn gyrfa sy'n ymwneud yn benodol â swoleg. Yn ogystal, fel rhan o'ch gradd swoleg byddwch wedi dysgu amrywiaeth eang o sgiliau megis arsylwi, ymchwilio, dadansoddi a myfyrio - sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw mewn amrywiaeth o broffesiynau graddedig.

Bydd y sgiliau a enillir yn cynnwys:

 • Dealltwriaeth drylwyr o swoleg a disgyblaethau sy'n gysylltiedig â swoleg, gan gynnwys ymddygiad anifeiliaid, ffisioleg, ffylogenedd, cadwraeth rhywogaethau, ecoleg ac ati;
 • Amrywiaeth o dechnegau maes a labordy a ddefnyddir gan weithwyr swoleg proffesiynol;
 • Y gallu i lunio damcaniaethau, dylunio arbrofion sy'n ystadegol ddilys, casglu data, dadansoddi data a dehongli canlyniadau'n feirniadol;
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn rhesymegol yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan ddefnyddio mynegeion cyfeirio i sicrhau uniondeb academaidd;
 • Gwerthfawrogiad o arferion gwaith moesegol;
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol;
 • Amrywiaeth o sgiliau ar gyfer gweithio gydol oes yn annibynnol, gan gynnwys rheoli amser, trefnu, trosglwyddo gwybodaeth ac ati.

Pa leoliadau gwaith y gallaf eu gwneud wrth astudio?

Mae'r Brifysgol yn cymryd rhan yn y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), ac mae myfyrwyr IBERS wedi llwyddo i sicrhau lleoliadau gwaith gyda nifer o gyflogwyr, gan gynnwys Parc Saffari Gorllewin Canolbarth Lloegr a Sw Caer. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Dysgu ac Addysgu

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i deilwra'ch astudiaethau i feysydd sydd o ddiddordeb arbennig i chi. Byddwch yn gallu canolbwyntio naill ai ar yr anifail cyfan, bioleg poblogaeth a chadwraeth, neu ar agweddau mwy cymhwysol ar Swoleg, fel parasitoleg.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio pynciau sy'n ymwneud â:

 • Amrywiaeth bywyd ar y Ddaear, o organebau ungellog i'r anifeiliaid infertebraidd a fertebraidd amlgellog, gan gysylltu ffurf â swyddogaeth a'r digwyddiadau esblygiadol allweddol sydd wedi digwydd.
 • Egwyddorion sylfaenol ecoleg a'r berthynas rhwng rhywogaethau sy'n cwmpasu trosglwyddo ynni, rhyngweithiadau o fewn a rhwng rhywogaethau, defnyddio adnoddau ac ati.
 • Pwysigrwydd planhigion fel cynhyrchwyr cynradd, eu morffoleg, eu ffisioleg a'u haddasiadau ecolegol.
 • Egwyddorion geneteg o foleciwlau i boblogaethau a rhywogaethau.
 • Adeiledd a swyddogaeth celloedd ewcaryotig a chemeg moleciwlau mewn celloedd.
 • Fforenseg bywyd gwyllt gan ddefnyddio entomoleg ac ecotocsicoleg fforensig, a'r defnydd o ddulliau 'bargodio' DNA er mwyn helpu i ddatrys troseddau bywyd gwyllt.
 • Gallwch hefyd ddilyn pynciau sy'n gysylltiedig â'r prosesau amgylcheddol mawr ar y Ddaear sydd wedi dylanwadu ar fflora a ffawna, hanes ein dealltwriaeth o Fioleg a sut mae wedi datblygu dros amser, ac amrywiaeth bywyd microbaidd a'u pwysigrwydd fel pathogenau, cydymddibynwyr ac yn yr ecosystem.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Bioleg anifeiliaid infertebraidd a fertebraidd yn cwmpasu eu hesblygiad, eu ffisioleg, eu hecoleg ac ati.
 • Esblygiad organebau gan gynnwys rhywogaethu, ffylogeneteg a geneteg poblogaeth.
 • Ymddygiad anifeiliaid gan gynnwys ei swyddogaeth, achosiaeth, datblygiad ac esblygiad.
 • Egwyddorion ac arfer ystod o weithdrefnau meintiol ac ansoddol sylfaenol, dadansoddi, dehongli a gwerthuso data.
 • Cewch hefyd astudio pynciau sy'n ymwneud â chadwraeth rhywogaethau a rheoli cynefinoedd, rôl gerddi swolegol ar gyfer gwarchod anifeiliaid, a thaith maes i Beriw.
 • Mae cyfleoedd hefyd i wella eich sgiliau cyflogadwyedd drwy astudio eich ail flwyddyn mewn sefydliad Ewropeaidd (taith gyfnewid ERASMUS+) neu Ogledd America. Neu gallwch wneud blwyddyn mewn gwaith rhwng yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cael eich addysgu am:

 • Ffisioleg ymddygiadol, gan fanylu ar y mecanweithiau sy'n sail i ymddygiad ac uwch ymddygiadau gan gynnwys cyfeiriadedd a mordwyo.
 • Ecoleg poblogaeth gan ganolbwyntio ar y modelau a ddefnyddir i gyfri am ddosbarthiad a helaethrwydd organebau.
 • Traethawd hir gorfodol o dan oruchwyliaeth aelod o staff addysgu Swoleg.
 • Gallwch hefyd astudio pynciau sy'n gysylltiedig â chadwraeth bywyd gwyllt a phwysigrwydd geneteg o ran gwarchod rhywogaethau, parasitoleg sy'n cwmpasu amrywiaeth parasitiaid a'u potensial i achosi afiechyd, y bygythiadau presennol ac yn y dyfodol i rywogaethau ac ecosystemau, a lles anifeiliaid gan gynnwys y nodweddion ymddygiadol a ffisiolegol sy'n gysylltiedig â phoen a straen.

Barn ein Myfyrwyr

Mae Aberystwyth yn lle anhygoel i astudio, yn llawn wynebau cyfeillgar; myfyrwyr a darlithwyr fel ei gilydd - mae wir yn teimlo fel cartref oddi cartref. Roeddwn i wrth fy modd yn cael gadael Aberystwyth gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Swoleg a swydd lawn amser yn fy ngyrfa ddelfrydol, fel ceidwad sw. Mae Aberystwyth wedi bod yn lle gwych i astudio a byddaf yn falch am byth fy mod wedi dewis y dref/brifysgol wych hon i astudio fy ngradd! Kathryn Beddie

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB - BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D* in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|