BSc

Swoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Swoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C302 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs Swoleg newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Gwyddor bywyd anifeiliaid yw Swoleg, boed yn ficrosgopig neu'n enfawr, yn ddyfrol neu'n ddaearol. Os ydych chi wedi'ch cyfareddu gan y miliynau o rywogaethau anifeiliaid rydym yn rhannu'r blaned â nhw, dyma'r cwrs gradd i chi! Mae Swoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn elwa o'n hamgylchedd naturiol gwych gan gynnwys cynefinoedd morol is-lanw a rhynglanwol, aberoedd, gwlyptiroedd, nentydd ac afonydd dŵr croyw, coetiroedd, rhostiroedd ac ati, sy'n rhoi mynediad i rywogaethau fel barcutiaid coch, y frân goesgoch, dolffiniaid trwyn potel, belaod, gwiwerod cochion, llamidyddion ac ati. Mae'r lleoliad gwaith yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth rydych wedi'u dysgu yn ystod eich blwyddyn gyntaf a'ch ail flwyddyn mewn amgylchedd gwaith. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau gweithio ac ymwybyddiaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. 

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Swoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Mae maes llafur y cwrs hwn, gyda'r flwyddyn integredig mewn diwydiant, yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Swoleg (C300). Fodd bynnag, bydd gennych flwyddyn ychwanegol o gyllid i gyflawni blwyddyn mewn diwydiant. Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon; asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith.Os na allwch ddod o hyd i leoliad, bydd angen i chi drosglwyddo i'w chwaer gwrs, BSc Swoleg (C300).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r manylion yma.
 • Byddwch yn elwa o labordai modern gwych, ystafell microsgopeg, casgliad o sbesimenau hanesyddol ac acwaria.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr Swoleg, rhai ohonynt rydych eisoes wedi eu gweld ar raglenni dogfen efallai neu wedi gwrando arnynt ar eich hoff bodlediad gwyddoniaeth.
 • Ardal o fywyd gwyllt a chefn gwlad heb ei ail; mae Aberystwyth dafliad carreg oddi wrth lawer o gynefinoedd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys safle UNESCO Biosffer Dyfi, dau wlypdir RAMSAR, dwy ardal cadwraeth arbennig forol, dwy Warchodfa Natur Genedlaethol, sawl safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig i enwi dim ond rhai, sy'n cynnig cyfleoedd gwaith maes a hamdden gwych i chi.
 • Ymhlith y 10 uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer dwyster ymchwil yn ôl asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY, 2014).
 • Mae 78% o'r gweithgarwch ymchwil wedi'i asesu fel ymchwil sy'n arwain y byd neu sy'n ardderchog yn rhyngwladol yn ôl y Fframwaith (FfRhY, 2014).
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ecoleg BG13510 10
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu BG12410 10
Y Blaned Werdd BG13610 10
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Wildlife Forensics BR15720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
Biological Thought and Discovery BR12510 10
Datblygu a Rheoli Cynefinoedd ym Mhrydain BG10810 10
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
The Biosphere BR13210 10
The Development and Management of British Habitats BR10810 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Invertebrate Zoology BR25420 20
Vertebrate Zoology BR26820 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behavioural Ecology BR23920 20
Ethology BR21620 20
Evolution and Molecular Systematics BR21720 20
Tropical Zoology Field Course BR23820 20
Veterinary Health BR27120 20
Wildlife Management BR27220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Behaviour Field Course BR34920 20
Anthropogenic threats to the Biosphere BR36720 20
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Behavioural Neurobiology BR35320 20
Conservation Genetics and Evolution Field Course BR36220 20
Parasitology BR33820 20
Population and Community Ecology BR33920 20
Tropical Rainforest Ecology and Conservation (Trec) Field Course BR30120 20
Wildlife Conservation BR34520 20

Gyrfaoedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mewn marchnad sy'n tyfu ar gyfer graddedigion â sgiliau a gwybodaeth arbenigol mewn Swoleg, mae ein graddedigion yn chwilio am waith yn y meysydd canlynol:

 • Addysgu
 • Ymgynghoriaeth amgylcheddol
 • Cadwraeth
 • Y Cyfryngau

Mae llawer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gael hyfforddiant pellach ym maes:

 • Ymchwil uwchraddedig (PhD, MSc, TAR)

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • I gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • I wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • I ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • I gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • I wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i deilwra'ch astudiaethau i feysydd sydd o ddiddordeb arbennig i chi. Byddwch yn gallu canolbwyntio naill ai ar yr anifail cyfan, bioleg poblogaeth a chadwraeth, neu ar agweddau mwy cymhwysol ar Swoleg, fel parasitoleg.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio pynciau sy'n ymwneud â'r canlynol:

 • Amrywiaeth bywyd ar y Ddaear, o organebau ungellog i'r anifeiliaid infertebraidd a fertebraidd amlgellog, gan gysylltu ffurf â swyddogaeth a'r digwyddiadau esblygiadol allweddol sydd wedi digwydd.
 • Egwyddorion sylfaenol ecoleg a'r berthynas rhwng rhywogaethau sy'n cwmpasu trosglwyddo ynni, rhyngweithiadau o fewn a rhwng rhywogaethau, defnyddio adnoddau ac ati.
 • Pwysigrwydd planhigion fel cynhyrchwyr cynradd, eu morffoleg, eu ffisioleg a'u haddasiadau ecolegol.
 • Egwyddorion geneteg o foleciwlau i boblogaethau a rhywogaethau.
 • Adeiledd a swyddogaeth celloedd ewcaryotig a chemeg moleciwlau mewn celloedd.
 • Fforenseg bywyd gwyllt gan ddefnyddio entomoleg ac ecotocsicoleg fforensig, a'r defnydd o ddulliau 'bargodio' DNA er mwyn helpu i ddatrys troseddau bywyd gwyllt.
 • Gallwch hefyd ddilyn pynciau sy'n gysylltiedig â'r prosesau amgylcheddol mawr ar y Ddaear sydd wedi dylanwadu ar fflora a ffawna, hanes ein dealltwriaeth o Fioleg a sut mae wedi datblygu dros amser, ac amrywiaeth bywyd microbaidd a'u pwysigrwydd fel pathogenau, cydymddibynwyr ac yn yr ecosystem.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Bioleg anifeiliaid infertebraidd a fertebraidd yn cwmpasu eu hesblygiad, eu ffisioleg, eu hecoleg ac ati.
 • Esblygiad organebau gan gynnwys rhywogaethu, ffylogeneteg a geneteg poblogaeth.
 • Ymddygiad anifeiliaid gan gynnwys ei swyddogaeth, achosiaeth, datblygiad ac esblygiad.
 • Egwyddorion ac arfer ystod o weithdrefnau meintiol ac ansoddol sylfaenol, dadansoddi, dehongli a gwerthuso data.
 • Cewch hefyd astudio pynciau sy'n ymwneud â chadwraeth rhywogaethau a rheoli cynefinoedd, rôl gerddi swolegol ar gyfer gwarchod anifeiliaid, a thaith maes i Beriw.
 • Mae cyfleoedd hefyd i wella eich sgiliau cyflogadwyedd drwy astudio eich ail flwyddyn mewn sefydliad Ewropeaidd (taith gyfnewid ERASMUS+) neu Ogledd America. Neu gallwch wneud blwyddyn mewn gwaith rhwng yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith a fydd yn berthnasol i'ch gradd mewn Swoleg. Os na allwch sicrhau profiad gwaith yna byddwch yn trosglwyddo i'r chwaer gwrs, sef BSc Swoleg (C300). 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn cael eich addysgu am:

 • Ffisioleg ymddygiadol, gan fanylu ar y mecanweithiau sy'n sail i ymddygiad ac uwch ymddygiadau gan gynnwys cyfeiriadedd a mordwyo.
 • Ecoleg poblogaeth gan ganolbwyntio ar y modelau a ddefnyddir i gyfri am ddosbarthiad a helaethrwydd organebau.
 • Traethawd hir gorfodol o dan oruchwyliaeth aelod o staff addysgu Swoleg.
 • Gallwch hefyd astudio pynciau sy'n gysylltiedig â chadwraeth bywyd gwyllt a phwysigrwydd geneteg o ran gwarchod rhywogaethau, parasitoleg sy'n cwmpasu amrywiaeth parasitiaid a'u potensial i achosi afiechyd, y bygythiadau presennol ac yn y dyfodol i rywogaethau ac ecosystemau, a lles anifeiliaid gan gynnwys y nodweddion ymddygiadol a ffisiolegol sy'n gysylltiedig â phoen a straen.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|