MA

Addysg (Cymru)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs X3PG
 • Cymhwyster

  MA

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu a Dr Andrew Davies am fwy o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau ac i gael y ffurflen gais atodol, ewch i'n tudalen bwrpasol.

Trosolwg

Pam astudio Addysg (Cenedlaethol) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.
 • Mae’r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.
 • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall.

Manylion Cwrs

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.


Dysgu ac Addysgu

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

 • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth Mewn Ymarfer
 • Cynllunio A Gwireddu'r Cwricwlwm
 • Arfer Sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

|