MA

Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu a Dr Andrew Davies am fwy o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau ac i gael y ffurflen gais atodol, ewch i'n tudalen bwrpasol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Candidates must

• hold qualified teacher status (QTS) and be registered with the EWC as a teacher in a school, an advisory teacher in a local authority or a teacher in a setting such as a pupil referral unit (QTS and EWC registration must be maintained throughout the course of the programme) OR be a college lecturer and be registered with the EWC (EWC registration must be maintained throughout the course);
• be employed by a maintained school in Wales / college in Wales / local authority in Wales as a teacher / lecturer / advisory teacher OR be employed by a registered independent school or specialist college.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Addysg (Cenedlaethol) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.
  • Mae’r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.
  • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.


Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol ADM2220 20
Ymarfer wedi'i Lywio gan Dystiolaeth ADM2120 20
Addysgeg ac Ymarfer ADM2020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Hir ADM3260 60

Dysgu ac Addysgu

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth Mewn Ymarfer
  • Cynllunio A Gwireddu'r Cwricwlwm
  • Arfer Sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

Tystiolaeth Myfyrwyr

|