MA

Addysg (Cymru)

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol.

Gall ymgeiswyr astudio’r MA Addysg (Cymru) cyffredinol neu astudio'r cynllun trwy ganolbwyntio ar lwybr penodol:

 • Addysg (Cymru): Anghenion Dysgu Ychwanegol (X3PG2)
 • Addysg (Cymru): Arweinyddiaeth (X3PG3)
 • Addysg (Cymru): Cwricwlwm (X3PG4)
 • Addysg (Cymru): Ecwiti mewn Addysg (X3PG5).

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Candidates must

• hold qualified teacher status (QTS) and be registered with the EWC as a teacher in a school, an advisory teacher in a local authority or a teacher in a setting such as a pupil referral unit (QTS and EWC registration must be maintained throughout the course of the programme) OR be a college lecturer and be registered with the EWC (EWC registration must be maintained throughout the course);
• be employed by a maintained school in Wales / college in Wales / local authority in Wales as a teacher / lecturer / advisory teacher OR be employed by a registered independent school or specialist college.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Cwrs rhan-amser yw hwn sy’n para 3 blynedd. Nid oes modd ei astudio amser llawn. Os yw ymgeiswyr wedi cwblhau TAR (neu gyfwerth) a chael 60 credyd ar lefel 7 a/neu os oes ganddynt brofiad proffesiynol sylweddol, mae'n debygol y cânt eu heithrio o flwyddyn gyntaf yr astudio. I fod yn gymwys i'w hystyried am hyn, rhaid i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth academaidd a/neu broffesiynol addas wrth wneud cais trwy lenwi'r Ffurflen Cydnabod Dysgu Blaenorol (CDB). Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am hyn.  

Mae'r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt.

Bydd y dysgu yn gyfuniad o astudio annibynnol ar-lein a gweithgareddau wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 sefydliad Addysg Uwch arall. Bydd hyn yn cynnwys ymuno am sesiynau wyneb yn wyneb ar-lein yn nigwyddiadau'r Sadyrnau Cenedlaethol.

Aseiniadau gwaith cwrs fydd yr holl asesiadau a byddant yn cael eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Lle bynnag y bo modd, mae aseiniadau wedi'u cynllunio i gyd-daro â chyd-destun gwaith ac amserlenni athrawon amser llawn. Mae mwy o wybodaeth am asesu i'w gweld ar dudalennau'r modiwl penodol. Bydd y flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar gwblhau traethawd hir.

Gellir astudio'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r Ysgol Addysg wedi bod yn cynnig rhaglenni astudio ysgogol ac arloesol ers dros 100 mlynedd.

Mae gan staff yr Ysgol Addysg naill ai Ddoethuriaeth neu brofiad helaeth yn eu maes.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Hyd y Cwrs

Gradd Meistr rhan-amser yw rhaglen MA Addysg (Cymru) sy’n cael ei hastudio dros dair blynedd, ond gall ymgeiswyr gael eu heithrio o'r flwyddyn gyntaf trwy lenwi Ffurflen Cydnabod Dysgu Blenorol.

Gwybodaeth gyffredinol am y cwrs:

Mae manylion modiwlau a fframwaith y cwrs i’w gweld yn yr adrannau 'Modiwlau' a 'Dysgu ac Addysgu'.

Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu â Dr Megan Hicks, Cyfarwyddwr y Rhaglen MA (meh19@aber.ac.uk) i gael mwy o wybodaeth am y cwrs. Cewch gyfle i ofyn cwestiynau a chofrestru ar un o'n nosweithiau agored ar-lein (cynhelir y rhain ym misoedd Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf).

I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau neu fanylion am yr MA, ewch i we-ddalen benodol MA Addysg (Cymru) a gwe-ddalen MA Addysg (Cymru) yr Ysgol Addysg.

Gwybodaeth am wneud cais:

Bydd ceisiadau'n cael eu derbyn tan 31ain Awst, ond anogir ymgeiswyr i’w cyflwyno cyn gynted â phosibl. Caiff y ceisiadau eu hystyried gan banel adrannol a phanel cyllido cenedlaethol sy’n cael eu cynnal rhwng mis Mai a mis Medi.

I ddechrau'r broses o wneud cais, mae angen:

 • Llenwi’r ffurflen gais gyffredinol trwy glicio ar yr eicon 'Apply Now'
 • Lawrlwytho a llenwi’r ffurflenni cais ychwanegol: y ffurflen 'Cais Atodol' a’r ffurflen 'Cydnabod Dysgu Blaenorol'.
 • Dylech wedyn lwytho'r ffurflenni ychwanegol hyn i'ch cais.
 • Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i siarad â Chyfarwyddwr y Rhaglen cyn llenwi'r ffurflenni hyn.

Ffioedd y cwrs a chyllid:

Mae cyllid i’w gael i ymgeiswyr cymwys gan Lywodraeth Cymru. I gael gwybodaeth am hyn ac i weld amodau/cymhwysedd y meini prawf cyllid am y flwyddyn academaidd hon, cliciwch ar y ddolen - Meini prawf cyllido.

Os hoffech drafod pa mor gymwys yr ydych i gael cyllid, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Ar ben hyn, mae croeso i ymgeiswyr sy'n cyflawni'r gofynion mynediad wneud cais i astudio’r MA trwy dalu eu ffordd eu hunain.

Costau Ychwanegol

Yn ystod eich cyfnod yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth bydd yn hanfodol eich bod yn gallu defnyddio eich dyfais ddigidol eich hun/pecyn TG priodol.

Efallai y bydd costau ychwanegol yn eich wynebu tra byddwch yn y Brifysgol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • Teithio nôl ag ymlaen i'r campws
 • Costau argraffu, llungopïo, rhwymo, deunydd ysgrifennu, ac offer (e.e. ffyn cof bach)
 • Prynu llyfrau neu destunau
 • Gŵn, i’r seremoni raddio.

Manylion cyswllt:

Dr Megan Hicks (meh19@aber.ac.uk) Cyfarwyddwr Rhaglen MA Addysg (Cymru)

Mae rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol i’w gweld ar wefan y cwrs MA Cenedlaethol Addysg (Cymru).

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol ADM2220 20
Ymarfer wedi'i Lywio gan Dystiolaeth ADM2120 20
Addysgeg ac Ymarfer ADM2020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Hir ADM3260 60

Dysgu ac Addysgu

Beth yw fframwaith y cwrs?

Bydd holl fyfyrwyr y cwrs MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn dilyn y fframwaith isod (oni bai eich bod yn gwneud cais CDB ym Mlwyddyn 1):

Blwyddyn 1

 • Ymarfer Cydweithrediadol a Phroffesiynol
 • Ymarfer wedi’i Lywio gan Dystiolaeth
 • Addysgeg ac Ymarfer.

Blwyddyn 2

 • Dau fodiwl dewisol o Dymor 1, Tymor 2, neu Dymor 3.
 • Sgiliau Uwch ar gyfer Ymchwil ac Ymholi.

Blwyddyn 3

 • Traethawd Hir.

Bydd tiwtoriaid modiwl a thiwtoriaid personol yn cael eu rhoi i fyfyrwyr yr MA Addysg (Cymru).

I'r rhai sy'n dymuno astudio'r MA Addysg (Cymru) gan ganolbwyntio ar lwybr penodol, bydd angen astudio modiwlau arbenigol. I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar broffiliau perthnasol y cwrs. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

"Fe ddewisais i’r cwrs Meistr mewn Addysg (Cymru) am mod i’n chwilio am her newydd a ffordd i sicrhau bod fy ngwaith o ddysgu ac arwain yn yr ysgol yn dal i gael ei dywys gan ymchwil. Wrth i ni symud tuag at y cwricwlwm newydd ac at ystyried yr Ysgol yn Sefydliad Dysgu, sylweddolais fod angen i mi wybod mwy am syniadaeth addysgol er lles fy natblygiad proffesiynol fy hun. Roedd y syniad o gael staff Prifysgolion ac athrawon ysgol o’r sector cynradd ac uwchradd ledled Cymru yn cydweithio yn swnio'n gyffrous ac roeddwn i eisiau bod yn rhan ohono. Dewisais Brifysgol Aber am mai dyna lle gwnes i fy nghwrs TAR felly roeddwn i'n gyfarwydd â’r adran ac yn gwybod y byddai’r addysgu yn safonol. Gan ei bod yn un o'r 7 prifysgol bartner yn y Meistr Addysg (Cymru) roeddwn hefyd yn gwybod y byddai ar flaen y gad ym maes syniadaeth addysgol yng Nghymru, sy'n symud i gyfeiriad cyffrous. Elfen fwyaf gwerth chweil y cwrs hyd yn hyn yn sicr yw Dyddiau'r Gynhadledd Genedlaethol, lle mae arbenigwyr a darlithwyr o bob rhan o Gymru yn esbonio eu hymchwil diweddaraf ac yn rhannu eu gwybodaeth â ni. Mae cynllun y cwrs yn dda; disgwylir i ni gyflwyno’r aseiniadau ar ôl gwyliau ysgol ac mae llawer o'r gwaith yn gysylltiedig â'r hyn rwy'n ei wneud o ddydd i ddydd yn yr ysgol, sy’n gwneud y cwbl yn haws ei gyflawni." 

Andrew Morel, MA Addysg (Cymru)

|