MA

Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu a Dr Andrew Davies am fwy o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau ac i gael y ffurflen gais atodol, ewch i'n tudalen bwrpasol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Candidates must hold Qualified Teacher Status and be currently employed in the compulsory education sector in the UK. 

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Addysg (Cenedlaethol) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.
  • Mae’r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.
  • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.


Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol ADM2220 20
Ymarfer wedi'i Lywio gan Dystiolaeth ADM2120 20
Addysgeg ac Ymarfer ADM2020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Hir ADM3260 60

Dysgu ac Addysgu

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth Mewn Ymarfer
  • Cynllunio A Gwireddu'r Cwricwlwm
  • Arfer Sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

Tystiolaeth Myfyrwyr

|