BSc

Bioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Bioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C102 Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Hoffech chi wella eich rhagolygon cyflogadwyedd ac astudio ar yr un pryd? Ydych chi'r math o berson sy'n cael eich cyfareddu gan bob agwedd ar y byd byw? Ydych chi'r math o berson sy'n rhyfeddu at beirianwaith mynegiant genynnau un funud, ac yn pendroni ynghylch y ffordd mae adar yn hedfan y funud nesaf? Os ydych chi'r math hwn o berson, yna Bioleg gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn Aberystwyth yw'r radd i chi. Mae ein cwrs yn ymdrin â phopeth mae bywyd yn ei gynnig - o broteinau i balod.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Bioleg (C100).
 • Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon, ac asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. 
 • Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (os na allwch ddod o hyd i leoliad, yna bydd rhaid i chi drosglwyddo i'r chwaer gwrs, BSc Bioleg (C100).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r wybodaeth yma.
 • Mae Aberystwyth wedi'i lleoli ymhlith bryniau, dyffrynnoedd coediog, gwlyptiroedd, glannau tywodlyd a chreigiog ac, wrth gwrs, dyfroedd perffaith Bae Ceredigion. Os ydych chi'n chwilio am fywyd gwyllt, mae gan Aberystwyth y cyfan i'w gynnig. 
 • Gallwch fod yn astudio microbioleg yn y bore, ac yn ymchwilio i fywyd mewn twyni tywod yn y prynhawn; does dim rhaid i chi gyfyngu eich hun i un maes Bioleg yn unig. 
 • Gallwch gadw eich opsiynau'n agored neu arbenigo mewn un maes; mae strwythur ein cwrs gradd yn caniatáu i chi wneud y naill beth neu'r llall. Byddwch yn cael eich addysgu gan staff brwdfrydig, ymroddgar a chyfeillgar sydd ag arbenigedd ar draws yr ystod lawn o bynciau Biolegol. 
 • Bydd eich astudiaethau academaidd yn cael eu hategu gan gyfoeth o waith labordy a dosbarthiadau maes sy'n meithrin sgiliau gwyddonol go iawn sy'n hanfodol ar gyfer eich dyfodol. 
 • Mae ein cyfleusterau addysgu ac E-ddysgu yn rhoi profiad dysgu rhagorol i chi gan integreiddio'r sesiynau dosbarth a storfa enfawr o adnoddau astudio. 
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a all eich arwain dros eich cyfnod yn Aberystwyth a'ch helpu i ymgartrefu pan fyddwch yn cyrraedd yma gyntaf. 
 • Rydym wedi buddsoddi'n helaeth a thros nifer o flynyddoedd yn ein cyfleusterau ymchwil, a gall myfyrwyr prosiect gael cyfle i weithio yn yr unedau ymchwil ar Benglais, neu yn ein cyfleuster ymchwil pwrpasol yng Ngogerddan ar gyrion Aberystwyth.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Microbial Diversity BR12110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biological Thought and Discovery BR12510 10
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils and their Management BR14910 10
The Biosphere BR13210 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Global Biodiversity Conservation BR33420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Conservation Genetics and Evolution Field Course BR36220 20
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Fish Biology, Fisheries and Aquaculture BR33220 20
Frontiers in Plant Science BR35820 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Parasitology BR33820 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Tropical Rainforest Ecology and Conservation (Trec) Field Course BR30120 20
Wildlife Conservation BR34520 20

Cyflogadwyedd

Pa opsiynau sydd ar gael i mi ar ôl graddio?

 • Mae ein graddedigion yn ymgeiswyr cryf yn y meysydd canlynol:
 • Gwyddonydd ymchwil
 • Genetegydd moleciwlaidd clinigol
 • Swyddog cadwraeth natur 
 • Addysg

Gallai myfyrwyr sydd wedi graddio mewn Bioleg fynd ymlaen hefyd i gael hyfforddiant pellach ym maes:

 • Deintyddiaeth
 • Meddygaeth
 • Awduron gwyddoniaeth

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ôl adroddiad Highflyers 2016, mae 32% o swyddi gwag i raddedigion yn cael eu cymryd gan y rhai sydd wedi gweithio'n flaenorol i gwmni ar leoliad neu interniaeth. Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • I gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • I wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • I ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • I gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • I wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.
 • Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Dysgu ac Addysgu

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio amrywiaeth eang o bynciau, o Fiocemeg i Amrywiaeth Anifeiliaid, o Amrywiaeth Microbau i Lystyfiant ac Ecosystemau. Mae'r rhain i gyd wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi ar gyfer yr ail a'r drydedd flwyddyn, a rhoi cyfle i chi gael blas ar bynciau nad ydych chi wedi'u hystyried o'r blaen o bosib.

Cynigir amrywiaeth eang o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, mwy nag mewn unrhyw gynllun arall a gynigiwn. Yn y blynyddoedd hyn, gallwch ddewis arbenigo, gan ddilyn llwybr i faes mwy moleciwlaidd neu amgylcheddol efallai gan ddewis modiwlau fel Bioleg Foleciwlaidd Gymhwysol a Biowybodeg neu Arolygu Ecolegol. Ar y llaw arall, gallwch gadw'ch opsiynau'n agored drwy gymysgu pynciau fel Biocemeg a Ffarmacoleg gydag Ecoleg Gymunedol a Phoblogaeth. Mae'r ail ddull yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa ym myd addysg. Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn byddwch hefyd yn gallu astudio ein cyrsiau maes sy'n amrywio o Swoleg Drofannol i Ymddygiad Anifeiliaid.

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn ymgymryd â'ch traethawd hir. Diolch i'r amrywiaeth o ymchwil a wneir yn IBERS, bydd modd i chi ddod o hyd i brosiect sydd wir o ddiddordeb i chi ac sy'n adeiladu eich sgiliau gwyddonol. Gall y prosiectau fod yn rhai mewn labordy neu yn y maes, neu'n astudiaethau dadansoddi data, ond maent i gyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddi uwch. Gallech fod yn astudio parasitiaid, bridio planhigion, ymddygiad adar, neu ganser, i enwi dim ond rhai.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Nid darlithoedd ac arholiadau yw popeth yma yn Aberystwyth. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar waith maes ac ymarferol er mwyn gadael i chi faeddu eich dwylo ac adeiladu sgiliau ymarferol a dadansoddol. Mae'r sgiliau'n hanfodol ar gyfer dilyn gyrfa ym maes Biowyddorau ac addysgu, ond maent hefyd yn gwneud graddedigion Bioleg yn bobl ddeniadol i gyflogwyr mewn llawer o sectorau eraill. Mae seminarau, tiwtorialau a chyrsiau maes preswyl hefyd yn chwarae rôl wrth addysgu yma. Mae ein hamgylchedd E-ddysgu datblygedig yn cipio pob darlith i chi eu hail-wylio yn eich amser hamdden, ac yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnwys ym mhob fformat. Mae gennym dîm Cymorth i Fyfyrwyr ardderchog yn Aberystwyth a all helpu i drefnu adnoddau addysgu ychwanegol a dewisiadau amgen i'r myfyrwyr hynny sydd eu hangen. Ein nod yw gwneud popeth a wnawn yn gwbl hygyrch i bawb, ac mae ein staff addysgu a'n staff cymorth yn ymroddedig i hyn.

Wrth gwrs, mae'n rhaid sefyll arholiadau weithiau, ond mae gan bob modiwl fwy nag un math o asesiad. Yn y rhan fwyaf o fodiwlau, mae gwaith cwrs yn rhan sylweddol o'r marciau (hyd at 50% fel arfer, er bod rhai modiwlau sy'n cael eu hasesu'n gyfan gwbl ar waith cwrs). Mae asesiadau gwaith cwrs yn amrywio o adroddiadau ymarferol neu adroddiadau maes i ysgrifennu erthyglau sy'n gweddu i gyfnodolyn a gwneud podlediadau. Mae ein hasesiadau wedi'u cynllunio nid yn unig i brofi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth, maent hefyd yn adeiladu sgiliau ar gyfer y byd go iawn, er enghraifft sgiliau gwaith tîm, cyflwyno ac ysgrifennu adroddiadau sydd eu hangen mewn unrhyw swydd raddedig. Pan fyddwn yn addysgu ac yn arholi, rydym yn anelu at greu gwyddonwyr y dyfodol a darpar gyflogeion o'r radd flaenaf ar yr un pryd.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D* in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|