BA

Astudiaethau Celtaidd

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae'r cynllun gradd hwn yn gyfle i chi astudio'r Gymraeg ar y cyd ag ieithoedd Celtaidd eraill, gan gynnwys yr Wyddeleg, Gaeleg yr Alban, a Llydaweg. Cewch gyfle hefyd i astudio eu llenyddiaeth o'r cyfnod canoloesol i'r cyfnod modern. Cewch gyfle i wella eich sgiliau siarad ac ysgrifennu yn yr ieithoedd modern, a darllen testunau yn ieithoedd y canol oesoedd a'r cyfnod modern cynnar, ochr yn ochr â dysgu am ieithoedd a diwylliannau'r hen Geltiaid, a sut y bu iddynt gyfrannu at greu'r Ewrop fodern.

Bydd cyfle i dreulio tymor dramor yn un o'n sefydliadau partner yn Iwerddon, Llydaw neu mewn rhan arall o Ewrop.

Cynlluniwyd y cwrs i fod ar gael i'r rhai sy'n anghyfarwydd â'r ieithoedd Celtaidd.

Sylwch: Cwrs a ddarperir yn rhannol drwy gyfrwng Saesneg yw hwn. Y cwrs 100% cyfrwng Cymraeg cyfatebol yw Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd (Q562).

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth?

 • Enw da yn rhyngwladol - Mae'r adran ymhlith y rhai sydd â'r amgylchedd academaidd ac ysgolheigaidd bywiocaf yn y byd ym maes Astudiaethau Celtaidd.
 • Lleoliad heb ei ail - Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd Elenydd, byddwch yn rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion - y lle delfrydol i astudio hanes a threftadaeth cyfoethog y Celtiaid a'u hardaloedd.
 • Arbenigwyr - Mae'r adran yn ganolfan ymchwil a chanddi enw da yn rhyngwladol, ac yn gartref i dîm o arbenigwyr ysbrydoledig sy'n arwain y byd ym maes iaith a diwylliant Cymreig a Gwyddelig.
 • Ieithoedd Celtaidd eraill - Fe gewch gyfle i ddysgu Gaeleg yr Alban a Llydaweg yn ogystal â'r lenyddiaeth gysylltiedig.
 • Bodlonrwydd Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (NSS 2020).
 • Dewis eang - Cewch ddewis o blith ystod hynod ddiddorol o fodiwlau sy'n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr.
 • Cymuned Gymraeg fyrlymus - Cewch ffynnu wrth fod yn rhan o'n cymdeithas Gymraeg, fywiog. Yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chymdeithasau i'r rheini sy'n dymuno bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg ehangach.
 • Digwyddiadau Ysgogol - Wrth astudio yma, fe gewch chi'r cyfle i fynychu cyfoeth o ddarlithoedd cyhoeddus, nosweithiau lansio llyfrau, perfformiadau a sgyrsiau yn yr Adran ei hun a'r tu allan iddi.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Mae’r Llyfrgell ar stepen drws Campws Penglais. Mae'n unigryw yng Nghymru ac yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar ei chasgliadau prin o lenyddiaeth.
 • Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd - Mae'r Ganolfan yn sefydliad ymchwil wedi’i leoli gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.
 • Ysgoloriaeth Llywodraeth Iwerddon - Cewch wneud cais i astudio cwrs iaith dwys yn Iwerddon, diolch i Lywodraeth Iwerddon.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginning Modern Welsh 1 WE11220 20
Beginning Welsh ii WE11320 20
Introduction to Welsh Literature WE11420 20
Introduction to the Literature of Gaelic Ireland IR11720 20
Cymru a'r Celtiaid GC11820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llafar CY13020 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Introduction to Modern Irish Language I IR10620 20
Introduction to Modern Irish Language II IR12220 20
Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners IR11220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction to Old Irish IR11920 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Middle Irish Texts in Context IR22520 20
Modern Irish (Language and Literature) IR23120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Gyrfaoedd

Yn ystod y cwrs, byddwch yn datblygu llu o sgiliau trosglwyddadwy - sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Dyma rai enghreifftiau:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Beth fydda i'n gallu ei wneud gyda gradd mewn Astudiaethau Celtaidd?

Mae sawl maes yn gwerthfawrogi'r hyfforddiant eang yn y Dyniaethau a'r cyswllt â chysyniadau diwylliannol a hanesyddol a gynigir gan gwrs gradd fel Astudiaethau Celtaidd. Cewch gyfle i ddefnyddio'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs i'r eithaf yn eich dewis yrfa.

Mae graddedigion y radd Astudiaethau Celtaidd yn canfod gwaith mewn amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys addysg, gweinyddu, y cyfryngau a'r sector cyhoeddus, yma a thramor.

Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu hefyd yn sail gadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cewch hefyd wella eich cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Rydym yn cynnig modiwlau Cymraeg a Gwyddeleg, ond gall myfyrwyr hefyd ddewis astudio ac ymchwilio i ieithoedd megis Gaeleg yr Alban a Llydaweg a'r diwylliant Celtaidd ehangach. Diben y radd bedair blynedd hon yw eich annog i archwilio'ch diddordebau eich hun mewn meysydd megis:

 • llenyddiaeth Gymraeg 
 • barddoniaeth menywod yn Iwerddon, yr Alban a Chymru
 • llenyddiaeth saga Wyddelig gynnar 
 • ieitheg Geltaidd gymharol 
 • barddoniaeth farddaidd Aeleg 
 • hen Wyddeleg a Chymraeg Canol 
 • y Mabinogion 
 • llenyddiaeth Geltaidd am y tirlun
 • Brenin Arthur y Cymry. 

Cewch gyfle i ysytyried cwestiynau mawr yn ymwneud â hunaniaeth, diwylliant a llenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf. Fe gewch eich cyflwyno hefyd i iaith Geltaidd fodern. Yn ystod gweddill y cwrs byddwch yn canolbwyntio ar ehangu ac atgyfnerthu eich gwybodaeth am yr ieithoedd Celtaidd - y cyfoes a'r hen - a llenyddiaeth a diwylliant y Celtiaid o'r hanes cyntaf hyd heddiw.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch mwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ichi am gyfnod cyfan eich gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso ichi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddwch angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-CCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with evidence of linguistic ability

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|