BA

Astudiaethau Celtaidd

BA Astudiaethau Celtaidd Cod Q500

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Q500
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  85%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae Astudiaethau Celtaidd yn bwnc hynod ddifyr, a bydd y radd bedair blynedd hon yn rhoi iti ddealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant, llenyddiaeth, hanes ac ieithoedd Prydain, Iwerddon, Ewrop a'r tu hwnt o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw. Yn ogystal â dod â byd y pobloedd Celtaidd yn fyw, bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi iti'r cyfle i astudio ieithoedd Celtaidd penodol.

Mae Aberystwyth yn enwog am ei ymrwymiad i fforiadau i fyd Astudiaethau Celtaidd a hwn yw'r lleoliad delfrydol i'r rhai sy'n dymuno datblygu eu diddordeb yn y pwnc hwn. Fe'i ceir yng nghanol Cymru, lle mae'r canoloesol a’r modern yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn gyfforddus.

Does dim rhaid iti fod yn rhugl yn Gymraeg neu Wyddeleg i astudio'r cwrs Celtic Studies gan mai cwrs cyfrwng Saesneg yw hwn. Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd (Q562) yw'r cwrs cyfrwng-Cymraeg cyfatebol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth?

 • Enw da yn rhyngwladol - Mae'r adran ymhlith y rhai sydd â'r amgylchedd academaidd ac ysgolheigaidd bywiocaf yn y byd ym maes Astudiaethau Celtaidd.
 • Lleoliad heb ei ail - Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddi'n rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion - y lle delfrydol i astudio hanes a threftadaeth cyfoethog y Celtiaid a'u hardaloedd.
 • Arbenigwyr - Mae'r adran yn ganolfan ymchwil a chanddi enw da yn rhyngwladol, ac yn gartref i dîm o arbenigwyr ysbrydoledig sy'n arwain y byd ym maes iaith a diwylliant Cymreig a Gwyddelig.
 • Ieithoedd Celtaidd eraill - Cei'r cyfle i ddysgu Gaeleg yr Alban a Breton yn ogystal â'r lenyddiaeth gysylltiedig.
 • Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (NSS 2020).
 • Dewis eang - Cei ddewis o blith ystod hynod ddiddorol o fodiwlau sy'n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr.
 • Cymuned Gymraeg fyrlymus - Cei ffynnu wrth fod yn rhan o'n cymdeithas Gymraeg, fywiog. Yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) yn cynnal llawer o ddigwyddiadau a chymdeithasau i'r rheini sy'n dymuno bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg ehangach.
 • Digwyddiadau Ysgogol - Wrth astudio yma, fe gei di'r cyfle i fynychu cyfoeth o ddarlithoedd cyhoeddus, nosweithiau lansio llyfrau, perfformiadau a sgyrsiau yn yr Adran ei hun a'r tu allan iddi.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Mae’r Llyfrgell ar stepen drws Campws Penglais. Mae'n unigryw yng Nghymru ac yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar ei chasgliadau prin o lenyddiaeth.
 • Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd - Mae'r Ganolfan yn sefydliad ymchwil wedi’i leoli gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.
 • Ysgoloriaeth Llywodraeth Iwerddon - Cei wneud cais i astudio cwrs iaith dwys yn Iwerddon, diolch i Lywodraeth Iwerddon.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Middle Irish Texts in Context IR22520 20
Modern Irish (Langauge and Literature) IR23120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Early Irish Saga Literature IR32320 20
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Modern Irish (Language and Literature) 3+4 IR32520 20

Cyflogadwyedd

Yn ystod y cwrs, byddi'n datblygu llu o sgiliau trosglwyddadwy - sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Dyma rai enghreifftiau:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Beth fydda i'n gallu ei wneud gyda gradd mewn Astudiaethau Celtaidd?

Mae sawl maes yn gwerthfawrogi'r hyfforddiant eang yn y Dyniaethau a'r cyswllt â chysyniadau diwylliannol a hanesyddol a gynigir gan gwrs gradd fel Astudiaethau Celtaidd. Cei y cyfle i ddefnyddio'r sgiliau trosglwyddadwy y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs i'r eithaf yn dy ddewis yrfa.

Mae graddedigion y radd Astudiaethau Celtaidd yn canfod gwaith mewn amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys addysg, gweinyddu, y cyfryngau a'r sector cyhoeddus, yma a thramor.

Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddi'n astudio?

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei hefyd wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Rydym yn cynnig modiwlau Cymraeg a Gwyddeleg, ond gall myfyrwyr hefyd ddewis astudio ac ymchwilio i ieithoedd megis Gaeleg yr Alban a Llydaweg a'r diwylliant Geltaidd ehangach. Diben y radd dair blynedd hon yw eich annog i archwilio'ch diddordebau eich hun mewn meysydd megis:

 • llenyddiaeth Gymraeg 
 • barddoniaeth menywod yn Iwerddon, yr Alban a Chymru
 • llenyddiaeth saga Wyddelig gynnar 
 • ieitheg Geltaidd gymharol 
 • barddoniaeth farddaidd Aeleg 
 • hen Wyddeleg a Chymraeg ganol 
 • y Mabinogion 
 • llenyddiaeth Geltaidd am y tirlun
 • Brenin Arthur y Cymry. 

Cei gyfle i ysytyried cwestiynau mawr yn ymwneud â hunaniaeth, diwylliant a llenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf. Cei hefyd dy gyflwyno i iaith Geltaidd fodern. Yn ystod gweddill y cwrs byddi'n canolbwyntio ar ehangu ac atgyfnerthu dy wybodaeth am yr ieithoedd Celtaidd - y cyfoes a'r hen - a llenyddiaeth a diwylliant y Celtiaid o'r hanes cyntaf hyd heddiw.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg byddi'n dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd dy waith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-CCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with evidence of linguistic ability

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|