BA

Daearyddiaeth Ddynol

BA Daearyddiaeth Ddynol Cod L700

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L700
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  56%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth yw'r adran fwyaf profiadol a sefydledig o'i bath. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i astudio daearyddiaeth yn un o leoliadau harddaf Ewrop.

Mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear – sydd wedi'i lleoli ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o amgylcheddau hardd, yn cynnwys môr, gweundir, mynyddoedd a glaswelltir – mewn lleoliad unigryw i wneud y mwyaf o'r tirweddau sydd o'i chwmpas, gan gynnig amrywiaeth anhygoel o gyfleoedd gwaith maes a hamdden. Bydd y radd hon, sydd wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gydag IBG), yn eich paratoi gyda'r sgiliau, y gallu a'r arbenigedd i wynebu ac ymwneud â'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu cymdeithas heddiw. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i'n cwrs L700 Daearyddiaeth Ddynol. (ACF 2019)

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae'r rhaglen hon wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gydag IBG).


Fel cymuned Ddaearyddiaeth fawr a dynamig, gallwn gynnig ystod eang iawn o arbenigedd, cyfleoedd a chyfleusterau daearyddol:

 • tueddiadau cyfredol o ran geoberyglon
 • cynaliadwyedd dinesig
 • datblygu rhanbarthol
 • daearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol
 • cyfleoedd gwaith maes yn Seland Newydd, Creta, Efrog Newydd ac Iwerddon
 • dyfarniadau teithio ar gael bob blwyddyn i ariannu eich anturiaethau eich hun (hyd at £400)
 • cyfleusterau addysgu o'r radd flaenaf, gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i wella dysg
 • labordai â stoc llawn, gyda gwledd o offer dadansoddi e.e. sbectromedrau màs a sganwyr craidd, y gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith maes ac astudiaeth annibynnol.
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Place and Identity GS14220 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20
Byw gyda newid byd-eang * DA11020 20
Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol * DA10520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Earth Surface Environments GS10520 20
Key Concepts in Sociology GS16120 20
Sut i Greu Planed * DA11520 20
Understanding Sameness and Difference GS15120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts for Geographers GS20410 10
Placing Culture GS22920 20
Quantitative Data Analysis GS23810 10
Gwaith Maes Daearyddiaeth * DA22420 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Politics GS23020 20
Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 * DA22110 10
Ymchwilio i bobl a lle * DA20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geographical Information Systems GS23710 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Geohazards GS22810 10
Understanding (in)equality and (in)justice GS24220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig Daearyddiaeth * DA34040 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb a chymdeithas DA32220 20
Contemporary Global Migration GS39120 20
Geographies of Memory GS37920 20
Geographies of the Global Countryside GS36820 20
Landscapes of British Modernity GS36220 20
Rheoli’r Amgylchedd Gymreig DA31720 20
Urban Risk and Environmental Resilience GS37520 20
World Regional Islam GS38420 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Daearyddiaeth Ddynol?

Mae ein graddedigion wedi canfod gwaith, er enghraifft, fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym maes addysg, ymhlith llawer o feysydd eraill.

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Cyfleoedd pellach

Cyfleoedd Gwaith:

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni profiad gwaith gwerthfawr yn ystod eich gradd, yna mae'n bosib y bydd ein chwaer gwrs (L703) o ddiddordeb i chi. Mae maes llafur y cwrs hwn yn union yr un fath â L700, ond byddwch yn cyflawni lleoliad gwaith rhwng yr ail a'r drydedd flwyddyn. 

Cyfleoedd Rhyngwladol:

Os hoffech astudio dramor yn ystod eich gradd, yna mae'n bosib y bydd ein chwaer gwrs (L704) yn addas ar eich cyfer. Bydd gennych gyfle i astudio yn unrhyw un o'n Prifysgolion partner ledled y byd rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn.

Mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear hefyd wedi sefydlu Rhaglen Gyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi profiad unigryw i fyfyrwyr gael astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd. Mae cysylltiadau cryf gennym hefyd gyda nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall myfyrwyr gwblhau eu hail flwyddyn o astudio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi bod yn goruchwylio cyfnewidfeydd ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • cysyniadau allweddol wrth astudio daearyddiaeth
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • datblygu economaidd
 • globaleiddio
 • newid amgylcheddol byd-eang.

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn datblygu'r canlynol ymhellach:

 • sgiliau ymchwil cyfrifiadurol i baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data ansoddol
 • cynhyrchu mapiau a graffigau eraill sy'n dehongli data daearyddol.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn taith maes breswyl ym Mhrydain neu dramor, a gallwch ddewis modiwlau opsiynol i arbenigo ynddynt neu gynnal diddordeb eang ar draws Daearyddiaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn:

 • byddwch yn cynnal prosiect ymchwil annibynnol yn cynnwys casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • bydd ymgynghorydd personol yn cael ei ddynodi ar eich cyfer, a fydd yn rhoi arweiniad i chi
 • bydd modiwlau opsiynol amrywiol megis trefoli, newid gwledig, a pholisi rhanbarthol yn eich galluogi i deilwra eich astudiaeth i weddu i'ch diddordebau.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu haddysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol gyda chyfrifiaduron, tiwtorialau mewn grwpiau bach, cyrsiau maes a goruchwyliaeth unigol ar gyfer gwaith prosiect.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy ystod o ddulliau gwahanol. Asesir rhai modiwlau yn rhannol gydag arholiadau traddodiadol, ond mae rhai yn cynnwys elfennau o waith cwrs. Mae gennym rai modiwlau hefyd lle gall fod gofyn i'r myfyrwyr lunio adroddiadau ymarferol, rhoi cyflwyniadau llafar, dylunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar-lein. Asesir rhai modiwlau, yn arbennig y tiwtorialau a'r cyrsiau maes, yn gyfan gwbl ar ffurf gwaith cwrs. 

Barn ein Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd! Dw i wedi cael blas ar amrywiaeth o feysydd gwahanol ac mae wedi caniatáu i fi ddewis modiwlau sy'n cyd-fynd â fy niddordebau. Mae'r tiwtoriaid yn wych - maen nhw'n gyfeillgar ac yn hawdd mynd atyn nhw. Byswn i'n argymell y cwrs a Phrifysgol Aberystwyth i unrhyw un sy'n ystyried astudio daearyddiaeth ddynol. Ashley Wilding

Dw i'n dwlu ar fy nghwrs Daearyddiaeth Ddynol am ei fod wedi gwneud i fi edrych ar y byd o fy nghwmpas mewn ffordd wahanol a mwy diddorol. Dw i'n gallu deall pam ei fod e fel mae e, a sut olwg fydd arno yn y dyfodol o bosib. Mae wedi agor fy llygaid i'r gwahanol brosesau sy'n llywio ein cymdeithas fodern. Rebecca Priest

Mae fy nghwrs - L700 Daearyddiaeth Ddynol - yn caniatáu i chi edrych ar y byd o safbwynt gwahanol, a gwerthfawrogi'r syniad o le a'r ffordd mae ymdeimlad o le yn siapio bywyd bob dydd. Dw i nawr yn gallu eistedd ar fainc mewn parc a gwylio pobl; dadansoddi sut mae pobl yn gweithredu mewn mannau cyhoeddus, ond o dan deitl ethnograffeg. Mae daearyddiaeth ddynol yn ystyried cysylltiadau gofodol yr ardaloedd sydd heb gael eu hystyried o'r blaen, neu sy'n cael eu cymryd yn ganiataol. Mae fel edrych drwy bâr o sbectol epistemolegol. Florence Genis

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|