MAg

Amaethyddiaeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Drwy ddewis astudio'r cwrs Gradd Meistr pedair blynedd integredig hwn mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn ymuno ag un o'r adrannau Amaethyddiaeth uchaf eu parch ym Mhrydain. Amaethyddiaeth yw prif gynheiliad cymunedau gwledig ac mae'n un o'n sectorau diwydiannol mwyaf sylweddol. Mae ehangder y radd Amaethyddiaeth yn cynnwys pob agwedd ar amaethyddiaeth a systemau cynhyrchu amaethyddol, a bydd yn cynnig dealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol i chi ar sut i reoli busnes cynaliadwy.

Dyma pam mae Aberystwyth yn lle gwych i chi yn ein barn ni:

  • Addysgu ysbrydoledig sy'n rhoi'r sgiliau ymarferol a'r sylfaen wybodaeth wyddonol i chi fel sail i'ch gyrfa yn y dyfodol;
  • Ymweliadau â ffermydd a busnesau sy'n arweinwyr y diwydiant am arloesi ac sydd â gwybodaeth dechnegol arbennig;
  • Gallwch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs MAg Amaethyddiaeth yn cynnig addysg fanwl i chi ym mhob agwedd ar y diwydiant amaeth, ac yn edrych ar ystod o bynciau hynod bwysig fel cynaliadwyedd, rheolaeth amgylcheddol a thechnoleg. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiant modern hwn, sy'n gofyn am wybodaeth fanwl ar draws ystod eang o feysydd.

Byddwch yn astudio cymysgedd diddorol o wyddoniaeth, technoleg a dulliau rheoli, gyda sylfaen gadarn mewn ffisioleg anifeiliaid a chnydau a hwsmonaeth, yn ogystal â busnes, economeg a defnydd tir. Byddwch yn symud ymlaen i astudio systemau cynhyrchu cyfredol ac arfaethedig o safbwynt ariannol, amgylcheddol a chynhyrchiant, yn gweld arferion gorau ac yn dod yn gyfarwydd â'r ymchwil mwyaf cyfredol.

Ein Ffermydd

Mae Aberystwyth wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dir fferm a thir amaethyddol. Yn ogystal, cewch fynediad i'r ffermydd prifysgol 1,000 hectar, sy'n cael eu rheoli'n fasnachol gan yr Athrofa yn ogystal â'u defnyddio ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Sefydliad sydd wedi ennill gwobrau a fydd yn eich helpu i gyflawni eich llawn botensial!

Darperir y radd hon gan IBERS, sef ein Hathrofa arobryn ar gyfer y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, sydd hefyd yn gartref i'r Arolwg o Fusnesau Ffermio. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi hen sefydlu enw rhagorol ledled y byd am ei haddysg a'i hymchwil ym maes amaethyddiaeth a gwyddorau gwledig, ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw'r adran prifysgol fwyaf gyda'r adnoddau gorau o'i math yng ngwledydd Prydain.

Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobr "Myfyriwr Bioleg y Flwyddyn" yn y Gwobrau Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg Ewropeaidd (SET), a Gwobr Myfyriwr Undeb Adaregwyr Cymru!

Cyflwyniad Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), ar y cyd â Phrifysgol Bangor, oedd y pumed cyflwyniad cryfaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014).

Staff addysgu angerddol sy'n arbenigo yn eu maes

Mae llawer ohonynt wedi ennill gwobrau am eu haddysgu ac maent yn dod o ystod amrywiol o gefndiroedd, gydag ystod eang o arbenigedd a chysylltiadau helaeth â'r diwydiant amaethyddol. Gallwch fod yn hyderus y byddwch yn dysgu gan y goreuon!

Hoffech chi astudio yn Gymraeg?

Caiff rhai o'n modiwlau eu haddysgu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Os byddwch yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsariaeth. Cliciwch y tab 'Dysgu ac Addysgu' i gael rhagor o wybodaeth.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agronomeg a Gwelliant Cnydau BG27620 20
Farm Business Management and Appraisal BR21020 20
Food, Farming and the Environment BR21920 20
Livestock Production Systems BR20420 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes BG20720 20
Controlled Environment Crop Production and Horticulture BR23520 20
Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes BG20720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advances in Agriculture BR34820 20
Farm Planning and Advanced Farm Management BR31620 20
Adolygiad critigol BG36320 20
Critical Review BR36320 20
Traethawd Estynedig BG36440 40
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Crop and Grassland Production Science BR37220 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw BG30820 20
Livestock Production Science BR30820 20
Marketing and Small Business Management BR34720 20
Sustainable Land Management BR30420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MBiol Research Project BRM2860 60
Research Methods in the Biosciences BRM6420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding and Genetics BRM5820 20
Grassland Science BRM5120 20
Infection and Immunity BRM1620 20
Livestock Nutrition BRM0320 20
Livestock Production Science BRM5420 20

Gyrfaoedd

Byddwch yn cael llawer o gefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy gydol y cynllun gradd. Bydd y radd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau arbenigol, fel y gallu i ymgymryd ag amrywiaeth o sgiliau ystadau ymarferol a chynllunio prosiectau ar y safle, yn ogystal â datblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Byddwch yn ymuno ag adran sydd â chyfleusterau ardderchog i gefnogi eich astudiaethau; buddsoddwyd £55 miliwn yn isadeiledd IBERS yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Mae'r cyfleusterau hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth arbenigol, sy'n eu paratoi i drosglwyddo'n llwyddiannus i'r gweithle. Ar ôl cwblhau'r radd mewn Amaethyddiaeth yn llwyddiannus a chael mynediad i'r ffermydd prifysgol niferus, bydd gennych y galluoedd a'r sgiliau craidd y mae cyflogwyr yn galw amdanynt. Mae gan staff IBERS gysylltiadau agos â llawer o gymdeithasau dysgedig sy'n darparu llwybr i fyfyrwyr rwydweithio ag eraill yn eu disgyblaeth ac archwilio cyfleoedd ariannu a chydnabyddiaeth am eu gwaith. Mae darlithwyr gwadd ac athrawon arbenigol allanol hefyd yn cyfrannu at y cwricwlwm er mwyn rhannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Mae gan yr adran adnoddau ar y rhith-amgylchedd dysgu, sef Aberlearn Blackboard, er mwyn cefnogi eich datblygiad. Mae ganddi hefyd dudalen Twitter bwrpasol er mwyn rhoi gwybod i'r myfyrwyr am gyfleoedd datblygu a phrofiad gwaith.

Bydd eich cymhwyster MAg mewn Amaethyddiaeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous ar gyfer cyflogaeth a hyfforddiant pellach. Byddwch yn ymgeisydd cryf ar gyfer gwaith fel ymgynghorydd amaethyddol, rheolwr fferm, agronomegydd a maethegydd anifeiliaid, ac ystod eang o rolau yn y diwydiannau ategol a chyda'r llywodraeth ac awdurdodau lleol. Drwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn datblygu cyfoeth o sgiliau y gellir eu trosglwyddo'n hawdd, bron i unrhyw sefyllfa raddedig neu gyflogaeth broffesiynol.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r technolegau sy'n cael eu datblygu'n gynyddol ar gyfer y diwydiant amaethyddol ac sy'n cael eu defnyddio ganddynt. Byddwch yn ymchwilio i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddefnydd tir ac yn archwilio'r prif adnoddau sydd eu hangen i weithredu busnes gwledig. Byddwch yn ennill sgiliau rheoli busnes defnyddiol, gan gynnwys paratoi cyllidebau fferm a dadansoddi marchnadoedd nwyddau.

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio effaith systemau amaethyddiaeth a chyflenwi bwyd ar yr amgylchedd. Byddwch yn archwilio diwydiannau da byw Prydain, systemau a strategaethau cynhyrchu cnydau, ac yn dysgu sut i ddadansoddi, cyllidebu ac arfarnu busnes fferm.

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn edrych ar dechnegau cynllunio busnes, ac yn dysgu sut i lunio cynlluniau busnes fferm cwbl fanwl. Byddwch hefyd yn edrych ar y datblygiadau diweddar mewn systemau cynhyrchu cnydau, strategaethau bridio planhigion modern a'r defnydd o gnydau ar gyfer cynhyrchu bio-ynni, ynghyd â systemau cynhyrchu anifeiliaid ac effeithiau amgylcheddol gwahanol systemau amaethyddol. Bydd cwrs maes wythnos o hyd, sy'n cynnwys ymweliadau â ffermydd, busnesau gwledig a sefydliadau sy'n ymwneud â rheoleiddio a rheoli cefn gwlad, yn eich galluogi i weld defnydd busnes ymarferol eich dysgu damcaniaethol ac academaidd.

Yn eich pedwaredd flwyddyn, sef y flwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth ymhellach drwy archwilio'r heriau byd-eang sy'n wynebu'r diwydiant amaeth a rôl ymchwil wrth fynd i'r afael â'r heriau hyn. Byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil a fydd yn eich galluogi i archwilio'r pwnc a ddewiswyd gennych mewn manylder ac ar y cyd â staff ymchwil-weithredol. Byddwch hefyd yn gallu dewis o blith amrywiaeth o fodiwlau fel maetheg da byw, cynhyrchu a gwyddor glaswelltir a fydd yn rhoi dealltwriaeth lefel meistr i chi, gan eich galluogi i ddod yn arbenigwr pwnc a rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi raddedig.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y cwrs hwn drwy raglen o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ac ymweliadau maes. Bydd rhai agweddau ar y cwrs yn dibynnu ar e-ddysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gyda chymorth gweithdai cyfrifiadurol. Bydd gennych nifer o gyfleoedd i gymhwyso eich dysgu academaidd mewn gweithgareddau ymarferol a gweithdai. Byddwch hefyd yn edrych ar y cysylltiad rhwng ymchwil a dadansoddi a'u hallbynnau yn y byd go iawn ar ffurf gwell technoleg, cnydau a lles anifeiliaid.

Byddwch yn cael eich asesu drwy amryw o ddulliau gan gynnwys traethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau llafar, taflenni gwaith, adroddiadau, ymarferion ystadegol, wicis, dyddiaduron myfyriol, cynlluniau busnes, adolygiadau llenyddiaeth, erthyglau cylchgrawn, llyfrau nodiadau maes ac arholiadau. Bydd traethawd hir gorfodol yn eich blwyddyn olaf yn eich galluogi i gynnal ymchwil manwl o dan arweiniad goruchwyliwr. Gall eich prosiect fod yn seiliedig ar arbrofion labordy neu ymarferion gwaith maes, gan gynnwys ymarfer modelu cyfrifiadurol, neu gynnwys adolygiad beirniadol o lenyddiaeth wyddonol gyhoeddedig.

Bydd diwylliant bywiog y brifysgol o ddysgu academaidd a galwedigaethol yn eich cynorthwyo yn eich hyfforddiant amaethyddol ac yn eich annog i fanteisio ar y cyfleoedd niferus yn yr adran a'r brifysgol i ddatblygu eich arbenigedd ymarferol a damcaniaethol i sicrhau y byddwch, wrth raddio, yn y sefyllfa berffaith ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 120

Safon Uwch ABB-BBB gan gynnwys B yn un o'r Gwyddorau perthnasol

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and a Science subject

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D*-D*DD with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 6 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 in a relevant science

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|