Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Marchnata 

BSc (Anrh) - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Yn ystod y flwyddyn sylfaen, byddwch yn meithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r cymwyseddau fydd eu hangen arnoch i fynd ymlaen i astudio’r cynllun gradd Marchnata yn Ysgol Fusnes Aberystwyth. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail academaidd gadarn, gan eich cyflwyno i’r arfau, fframweithiau, cysyniadau a sgiliau sy’n angenrheidiol i allu cwblhau’r BSc Marchnata yn llwyddiannus.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae gyrfa yn y maes marchnata yn ddewis dynamig ac egnïol, a’r maes ei hun yn llawn arloesi, creadigrwydd a gwneud penderfyniadau “greddfol” ar sail data. Mae’r mwyafrif o weithwyr proffesiynol ym maes marchnata yn mynd ar drywydd y byd digidol yn gynnar yn eu gyrfa. Yn Aberystwyth, rydym yn sicrhau ein bod yn rhoi ichi sgiliau/cymwyseddau digidol a thraddodiadol hanfodol sydd eu hangen i fod yn gaffaeliad gwerthfawr i unrhyw sefydliad, a hynny o ddiwrnod cyntaf eich bywyd proffesiynol.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o ganolfannau achrededig y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) Drwy gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, cewch raddio â dau gymhwyster, sef eich gradd BSc Marchnata a chymhwyster lefel pedwar neu lefel chwech y CIM.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • clywed amrywiol safbwyntiau gan ymwelwyr gwadd o’r diwydiant fydd yn dod i roi darlithoedd
 • dadansoddi astudiaethau achos, sefyllfaoedd byw a damcaniaeth marchnata sylfaenol i ddatblygu strategaethau marchnata ac ymgyrchoedd tactegol
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n gwneud ymchwil, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn y maes pwnc.


Ein Staff

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance * AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Brand Management AB27420 20
Consumer and Buyer Behaviour * AB27220 20
Marketing Management AB27120 20
Marketing: Relationships and Customer Experience AB27520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Marketing AB37220 20
Global Marketing AB37320 20
Marketing and Digital Marketing Communication AB37120 20
Strategic Leadership * AB35120 20

Gyrfaoedd

Ni fu pwysigrwydd marchnata i berfformiad busnes erioed mor arwyddocaol ag y mae heddiw. Mae’r rhai sy’n marchnata yn arloesi ac yn cael dylanwad ar fusnes mewn amrywiol ffyrdd, ac oherwydd hynny mae mynd i weithio ym maes marchnata proffesiynol yn parhau i fod yn ddewis gyrfa gwych. Yn ddiweddar mae ein graddedigion wedi cael swyddi gyda chyrff megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Reckitt Benckiser (RB), EE, OneGTM, No1 Media, Clicky Media, McGregor Boyall, Ellis Whittam, Carat Media, a Mediacom.

Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Economics, Finance and Accounting for Business
 • Foundations of Management and Marketing
 • Information Technology for University Students
 • Introduction to Statistics*
 • The Mathematics Driving Licence.

Yr ail flwyddyn:

 • Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes/Marketing Principles and Contemporary Practice
 • Principles of Tourism Management
 • Data Analytics
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid/Fundamentals of Accounting and Finance.

Y drydedd flwyddyn:

 • Rheolaeth Marchnata/Marketing Management
 • Ymddygiad Defnyddwyr a Phrynwyr/Consumer and Buyer Behaviour
 • Marketing: Relationships and Customer Experience
 • Applied Brand Management
 • Dulliau Ymchwil/Research Methods.

Y flwyddyn olaf:

 • Arweinyddiaeth Strategol/Strategic Leadership
 • Digital Marketing
 • Global Marketing
 • Traethawd Hir Marchnata/Marketing Dissertation.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Ar gael i'r rhai sy'n astudio am gymwysterau Lefel 3, neu sydd wedi eu cwblhau yn barod (ee, Safon Uwch neu Ddiploma BTEC) a hefyd i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol sydd â chefndir addysgol, profiad a chymhelliant priodol.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|