BSc

Microbioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Microbioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C502 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs gradd Microbioleg newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, byddwch wedi datblygu'r sgiliau gweithio a'r ymwybyddiaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae microbiolegwyr yn astudio bacteria, ffyngau a firysau, a'u rôl mewn clefydau heintus mewn pobl, anifeiliaid eraill a phlanhigion. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae micro-organebau'n cyfrannu at gylchu maetholion amgylcheddol, bragu, bwyd a diwydiannau biotechnoleg, wrth i chi ddatblygu'r sgiliau gwyddonol a dadansoddol sydd eu hangen mewn ystod eang o feysydd gwaith.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Microbioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Microbioleg (C500). Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon; asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (Os na allwch ddod o hyd i leoliad, bydd angen i chi drosglwyddo i'w chwaer gwrs, BSc Microbioleg (C500).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r manylion yma.
 • Caiff ei addysgu gan staff angerddol sy'n arbenigwyr yn eu maes. Efallai eich bod wedi gweld rhai ohonynt ar raglenni dogfen ar y teledu, neu wedi gwrando arnyn nhw ar eich hoff sioe radio wyddonol.
 • Ein cyfleusterau ardderchog, sy'n cynnwys:
 1. Labordy bio-ddelweddu a microsgopeg blaengar;
 2. Uned sbectromedreg màs a dadansoddi;
 3. Cyfleusterau eplesu o raddfa labordy i weithfa beilota.
 • Dewch i ddysgu mewn sefydliad ymchwil ac addysgu byd-enwog;
 • Mae Cyfleoedd Rhyngwladol ar gael drwy leoliadau gwaith ac astudio.
 • Mae modd gwneud rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau. 

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Ecoleg BG13510 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu BG12410 10
The Biosphere BR13210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils and their Management BR14910 10
Y Blaned Werdd BG13610 10
Y Blaned Werdd BG13610 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Monitro a Microbioleg Amgylcheddol BG26020 20
Practical and Professional Skills in Microbiology BR24720 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20
One Health Microbiology BR26520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology and Bioinformatics BR20620 20
Cell and Cancer Biology BR25920 20
Immunology BR22220 20
Proteins and Enzymes BR26620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Gyrfaoedd

Mae ein graddedigion yn ymgeiswyr cryf yn y swyddi canlynol:

 • Gwyddonydd ymchwil
 • Rheolwr labordy
 • Cymorth technegol a gwerthu
 • Addysg

Gallai myfyrwyr sydd wedi graddio mewn gradd bioleg fynd ymlaen hefyd i gael hyfforddiant pellach ym maes:

 • Ymchwil
 • Meddygaeth
 • Newyddiaduraeth wyddonol
 • Addysgu

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • i gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • i wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • i ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • i gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • i wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn archwilio:

 • Bioleg y gell
 • Amrywiaeth Anifeiliaid
 • Sgiliau Labordy Moleciwlaidd
 • Dulliau a Moleciwlau Biolegol

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Biowybodeg
 • Clefydau heintus
 • Ecoleg Ficrobaidd Ddaearol a Dyfrol
 • Bioleg Canser
 • Imiwnoleg
 • Biocemeg ymarferol
 • Proteinau ac Ensymau
 • Datblygiadau yn y Gwyddorau Dynol

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith mewn diwydiant sy'n berthnasol i faes Microbioleg. Os nad ydych yn gallu cael lleoliad gwaith, gallwch drosglwyddo i'r chwaer-raglen tair blynedd yn lle, sef C500.

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn astudio:

 • Ymchwil a Diwydiant Microbau
 • Pathogenesis Microbaidd
 • Prosiect ymchwil annibynnol
 • Geneteg
 • Parasitoleg
 • Peryglon i ecosystemau naturiol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf;

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Ymarferion ystadegol
 • Coflenni
 • Posteri
 • Portffolios
 • Wicis
 • Dyddiaduron myfyriol
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Erthyglau cylchgrawn
 • Llyfrau nodiadau maes
 • Arholiadau

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|