BSc

Biocemeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Biocemeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C701 Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs Biocemeg newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, byddwch hefyd wedi datblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r technegau sydd wedi gweddnewid astudio bioleg celloedd, cemeg biolegol, metabolaeth, a geneteg foleciwlaidd. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn meysydd sy'n ymwneud yn benodol â'r ddisgyblaeth, fel gwyddorau biofeddygol, biotechnoleg ac ymchwil fferyllol.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Biocemeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Biocemeg (C700). Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon, ac asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu lleoliad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (Os na allwch ddod o hyd i leoliad, yna bydd rhaid i chi drosglwyddo i'r chwaer gwrs, BSc Biocemeg C700).
 • Yn ystod eich blwyddyn mewn diwydiant, byddwch yn talu ffi ostyngol.
 • Bydd y radd hon yn rhoi sylfaen gadarn i chi wrth astudio bioleg gellog, foleciwlaidd a chemegol.
 • Byddwn yn meithrin eich chwilfrydedd deallusol a'ch ymarfer gwyddonol cyffredinol.
 • Caiff y pwnc ei addysgu gan arbenigwyr brwdfrydig ym maes Biocemeg mewn canolfan ragoriaeth sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol.
 • Mae gan y Brifysgol gyfleusterau addysgu o'r radd flaenaf, ac mae wedi buddsoddi dros £55 miliwn o bunnoedd ynddynt.
 • Mae ein staff addysgu Biocemeg yn cael eu cydnabod fel addysgwyr arbenigol ac arloesol.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Microbial Diversity BR12110 10
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Biochemistry BR13720 20
Molecular Laboratory Skills BR12210 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology and Bioinformatics BR20620 20
Cell and Cancer Biology BR25920 20
Practical Skills for Biochemists BR22920 20
Proteins and Enzymes BR26620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Chromosome Dynamics BR21820 20
Immunology BR22220 20
Practical and Professional Skills in Microbiology BR24720 20
Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg BG24720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Molecular Pharmacology BR36120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Molecular Biology of Development BR36020 20

Cyflogadwyedd

Bydd gradd Biocemeg yn eich paratoi am yrfa ym maes gwyddorau Biofeddygol, Biotechnoleg ac ymchwil Fferyllol.

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • i gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • i wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • i ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • i gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • i wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Geneteg a sail gemegol bioleg a metabolaeth;
 • Anifeiliaid, planhigion a microbau ar lefel moleciwlau, organebau a chelloedd;
 • Ffisioleg, cyhyrau ac ymsymudiad, maetheg, endocrinoleg, systemau anadlu cardiofasgwlaidd a homeostasis.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn darganfod:

 • Bioleg celloedd
 • Imiwnoleg
 • Cromosomau
 • Bioleg foleciwlaidd
 • Gweithdrefnau Ansoddol a Meintiol dadansoddi data

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith mewn diwydiant sy'n berthnasol i faes BSc Biocemeg.

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn astudio ac yn ymgymryd â'r canlynol:

 • Biowybodeg
 • Genomeg
 • Ffarmacoleg
 • Microbau
 • Traethawd ymchwil

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion. Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Posteri
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Arholiadau

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Chemistry

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D* in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Chemistry at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Chemistry

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|